งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความซับซ้อน Complexity Index

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความซับซ้อน Complexity Index"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความซับซ้อน Complexity Index 0 - 8 0 - 8 0 - 8
สหกรณ์ สหกรณ์ ความซับซ้อน กลุ่มเกษตรกร Complexity Index กลุ่มเกษตรกร Business Component Ranking Classification Variable 4 level Financial การรับฝากเงิน (ประจำ ออมทรัพย์ พิเศษ) Activities 0 - 8 การให้เงินกู้ (สั้น ปานกลาง ยาว พิเศษ) ซับซ้อน มากที่สุด Merchandise Activities & Service การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมผลิตผล 0 - 8 การให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ซับซ้อน น้อย Manufacturial Activities ต้นทุนการผลิต 0 - 8 **กรณีที่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใดๆ มีมูลค่า ให้นำมาคำนวณ โดยที่คะแนนที่ได้จะ ไม่เกิน 16 ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 0 -8 0 - 8 0 - 8 สหกรณ์ สหกรณ์ size กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร Variable
ขนาด กลุ่มเกษตรกร Variable Component Ranking Classification Weight 1:1:1 4 level Asset ทุนดำเนินงาน 0 -8 ใหญ่มาก Income รายได้ธุรกิจหลัก 0 - 8 สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลิตผล ให้บริการและส่งเสริมการเกษตร Member สมาชิก เล็ก 0 - 8 ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 เกณฑ์การจัดระดับความยุ่งยากของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าของความยุ่งยากเป็นศูนย์ หมายความว่า ไม่สามารถจัดขนาดและความซับซ้อนของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้นๆได้ ซึ่งจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีความยุ่งยาก

4 เกณฑ์การจัดขนาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

5 เกณฑ์การจัดความซับซ้อนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เอกสาร 2 เกณฑ์การจัดความซับซ้อนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt ความซับซ้อน Complexity Index

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google