งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชสวนเพื่อการส่งออก มะม่วง : สมเกียรติ บุญรอด ผอ. สพม. เขต 39 ลิ้นจี่ : ณัฐพล แสงศรีจันทร์ ผอ. สพม. เขต 36 ลำไย : ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ. สพป. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชสวนเพื่อการส่งออก มะม่วง : สมเกียรติ บุญรอด ผอ. สพม. เขต 39 ลิ้นจี่ : ณัฐพล แสงศรีจันทร์ ผอ. สพม. เขต 36 ลำไย : ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ. สพป. เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชสวนเพื่อการส่งออก มะม่วง : สมเกียรติ บุญรอด ผอ. สพม. เขต 39 ลิ้นจี่ : ณัฐพล แสงศรีจันทร์ ผอ. สพม. เขต 36 ลำไย : ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ส้ม : กิตตินันท์ โนสุ ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ส้มโอ : รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ. สพป. นครปฐม เขต 2

2 วัตถุประสงค์ 1 ผู้ผลิตเพื่อการส่งออก 2 เรียนต่อระดับสูง ( นักวิชาการ ) 3 ผู้จัดการหรือผู้ค้าเพื่อการส่งออก

3 องค์ความรู้ที่ต้องการ 1 22 ประเด็น ตามที่ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอ ( ตัดประเด็นพืชอินทรีย์ ) 2 กฎหมาย ระเบียบ ระบบภาษี เกี่ยวกับการส่งออก 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 ตัวชี้วัด 2. Learning - ความรู้ - สมรรถนะ - คุณธรรม - ทักษะ 1. Productiv ity - คุณภาพ - ปริมาณ - มาตรฐาน 3. Out come - สิ่งแวดล้ อม - สังคม - เศรษฐกิจ

5 พี่เลี้ยง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎใน ท้องที่ 5 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยี สังกัดอาชีวะ

6 กรอบแนวคิดหลัก P KnTePa2AtW1PaIn M LoLa Ac/ Fi ExCoCu


ดาวน์โหลด ppt พืชสวนเพื่อการส่งออก มะม่วง : สมเกียรติ บุญรอด ผอ. สพม. เขต 39 ลิ้นจี่ : ณัฐพล แสงศรีจันทร์ ผอ. สพม. เขต 36 ลำไย : ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ. สพป. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google