งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำสำหรับการกรอกข้อมูล 1 เจ้าหน้าที่ทุกคน กรอกข้อมูลในแบบกรอกสำหรับ เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล (Task List) โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำสำหรับการกรอกข้อมูล 1 เจ้าหน้าที่ทุกคน กรอกข้อมูลในแบบกรอกสำหรับ เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล (Task List) โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำสำหรับการกรอกข้อมูล 1 เจ้าหน้าที่ทุกคน กรอกข้อมูลในแบบกรอกสำหรับ เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล (Task List) โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 ตามหัวข้อที่ระบุไว้ รวมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบตรวจสอบ 2 หัวหน้ากลุ่มงาน นำ แบบกรอกสำหรับเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล มาสรุปลงในแบบ สำรวจภารกิจของกลุ่มงาน (Activity List) -โดยใช้หลักการรวมกิจกรรมที่เหมือนกันนำมารวมไว้ ด้วยกัน กิจกรรมที่รวมกับกิจกรรมไม่ได้ก็แยกไว้ -จำนวนชั่วโมงรวมทั้งสิ้นของกลุ่มงาน คิดเป็น100% รวมทั้งคำนวณ ชั่วโมงการทำงานแต่ละกิจกรรม เป็นร้อย ละ 3 หัวหน้ากลุ่มงานสรุป ข้อมูลจากแบบกรอกสำหรับ เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล และ แบบสำรวจภารกิจของกลุ่ม งาน มาสรุปลงในผังการกระจายงาน (Work Distribution Chart) โดยจำแนกกิจกรรม และ ชั่วโมง การทำงาน ลงใน ผังการกระจายงาน

2 ข้อพึงระมัดระวัง แยกชั่วโมงงานที่ทำงานในเวลา และงานที่ได้ ค่าตอบแทนล่วงเวลาไว้ด้วย และบวกรวมเป็น ชั่วโมงรวมทั้งหมดแต่ละบุคคล การนับชั่วโมงที่ใช้ในการเดินทาง หากเดิน จาก ต่างจังหวัดไปร่วมประชุมให้ทันในเวลาเช้าไม่ นับชั่วโมงการทำงาน แต่หากมีที่ทำงาน 2 ที่ เช่น วัดค่าน้ำในบ่อบำบัดในที่หนึ่ง เดินทางไป ครึ่งชั่วโมงเพื่อไปวัดค่าน้ำในบ่อบำบัดอีกที่หนึ่ง ให้นับระยะเวลาการเดินทางไว้ด้วย การกรอกภาระงานรายบุคคล งานที่เรามิได้ ปฏิบัติ ไม่ต้องนำมาเขียน

3 การสำรวจภารกิจของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล (Task List) เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 (1 ปีที่ผ่านมา) กลุ่มงาน............................................................................................................. ชื่อ................................................... ตำแหน่ง.................................................... ลำดับที่ รายละเอียดรายการงานแต่ ละบุคคล ปริมาณ ( โปรดระบุหน่วยด้วย เช่น ข้อ ชุด ฉบับ คน ครั้ง ฯลฯ ) จำนวน ชม./ ปี รวม

4 การสำรวจภารกิจของกลุ่มงาน (Activity List) เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 (1 ปีที่ผ่านมา) กลุ่มงาน................................................................... ลำ ดับ ที่ กิจกรรมหรือหน้าที่ของกลุ่มงานที่ ปฏิบัติจริง จำนวนชั่วโมง " จำนวน พนักงาน - ลูกจ้างที่ ปฏิบัติงาน " " ร้อยละของ เวลาที่ใช้ ปฏิบัติงาน ทั้งหมด " รวม 100

5 ผังการกระจายงาน (Work Distribution Chart) ชื่อ กลุ่มงาน................................... เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 (1 ปีที่ผ่านมา) จาก Activity List รวมของกลุ่มงาน........................... จาก Task List ………………. ลำ ดับ กิจ กรรม รวม ชม./ ปีทั้ง กลุ่ม งาน ชื่อ.... ตำแ หน่ง.... ผลงาน ชม./ ปี ชื่อ.... ตำแหน่ ง... ผลงาน. ชม. / ปี ชื่อ.... ตำแหน่ ง.... ผลงาน ชม./ ปี รวมเวลาที่ใช้ใน การทำกิจกรรม

6 ตารางสำหรับการ ตรวจสอบ

7 การตรวจสอบ (Task List) ลำดับที่ รายละเอียดรายการงานแต่ละ บุคคล ปริมาณ ( โปรดระบุหน่วยด้วย เช่น ข้อ ชุด ฉบับ คน ครั้ง ฯลฯ ) จำนวน ชม./ ปี 1 งานที่ใช้เวลามาก ?2 เวลาที่ใช้ในการทำงานต่อ หน่วย ต้องเข้าไปสังเกตงาน หรือ สัมภาษณ์งาน เพิ่มเติม กรณียังไม่ชัดเจนให้ หมายเหตุไว้ หรือให้ ข้อสังเกตไว้ 3 ได้ ผลงานเท่าใด กี่อย่าง กี่ชิ้น ใน 1 ปี 4 รวมชั่วโมงที่ ใช้ใน 1 ปี เจ้าของงานก็ต้องแก้ไขตาม ข้อสังเกต หมายเหตุ สรุปจำนวนผลงานที่ทำได้

8 ภาพการแสดง Task List เป็น Activity List


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำสำหรับการกรอกข้อมูล 1 เจ้าหน้าที่ทุกคน กรอกข้อมูลในแบบกรอกสำหรับ เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล (Task List) โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google