งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารอธิบดี ฉบับที่ 10/2548 สวัสดีครับ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสิ้น ปีงบประมาณ และพวกเราที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาก็อาจมีงานหนักขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารอธิบดี ฉบับที่ 10/2548 สวัสดีครับ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสิ้น ปีงบประมาณ และพวกเราที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาก็อาจมีงานหนักขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารอธิบดี ฉบับที่ 10/2548 สวัสดีครับ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสิ้น ปีงบประมาณ และพวกเราที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาก็อาจมีงานหนักขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยจาก การยื่นแบบแสดงรายการ ภ. ง. ด.94 ผมขอเป็นกำลังใจและ ขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันทำงานเพื่อประเทศชาติและก็จะมี ผลสะท้อนกลับมายังพวกเรานั่นเอง สวัสดีครับ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสิ้น ปีงบประมาณ และพวกเราที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาก็อาจมีงานหนักขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยจาก การยื่นแบบแสดงรายการ ภ. ง. ด.94 ผมขอเป็นกำลังใจและ ขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันทำงานเพื่อประเทศชาติและก็จะมี ผลสะท้อนกลับมายังพวกเรานั่นเอง ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2540 มาตรา 77 บัญญัติว่า ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2540 มาตรา 77 บัญญัติว่า “ รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและ พนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ ” เป็นเงื่อนบังคับของรัฐธรรมนูญแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกหน่วยงานต้องจัดทำ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใช้ยึดถือเป็นข้อพึง ประพฤติปฏิบัติในองค์กรของตนโดยทั่วถึง

2 สารอธิบดีฉบับที่ 10/2548 ( ต่อ ) ในส่วนของกรมสรรพากร คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใส สะอาดกรมสรรพากรพิจารณามีมติกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงาน ราชการ สรรพากรไว้ ดังนี้ ในส่วนของกรมสรรพากร คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใส สะอาดกรมสรรพากรพิจารณามีมติกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงาน ราชการ สรรพากรไว้ ดังนี้ “ ให้บริการประชาชนด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและโปร่งใส พัฒนา ความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้ก้าวไกล มีน้ำใจเป็นธรรมต่อทุก คน ” “ ให้บริการประชาชนด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและโปร่งใส พัฒนา ความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้ก้าวไกล มีน้ำใจเป็นธรรมต่อทุก คน ” เพื่อความรอบคอบและให้พวกเรามีส่วนร่วมในการ กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ผมจึงอยากฟัง ความเห็นจากพวกเราว่าเห็นด้วยกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างไร หรือไม่ หรือใครมีความเห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมแก้ไข หรือ ปรับปรุงอย่างไร ก็ขอให้แจ้งมาทาง e-mail ของ จท. ที่ sotoso@rd.go.th ถ้าแจ้งมาได้ภายใน 1-2 วันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ อย่างมาก ผมจะได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวบรวมความเห็น เพื่อพิจารณากำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ กรมสรรพากรต่อไป เพื่อความรอบคอบและให้พวกเรามีส่วนร่วมในการ กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ผมจึงอยากฟัง ความเห็นจากพวกเราว่าเห็นด้วยกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างไร หรือไม่ หรือใครมีความเห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมแก้ไข หรือ ปรับปรุงอย่างไร ก็ขอให้แจ้งมาทาง e-mail ของ จท. ที่ sotoso@rd.go.th ถ้าแจ้งมาได้ภายใน 1-2 วันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ อย่างมาก ผมจะได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวบรวมความเห็น เพื่อพิจารณากำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ กรมสรรพากรต่อไป sotoso@rd.go.th สำหรับวันนี้ก็คงคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะ ครับ สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ก็คงคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะ ครับ สวัสดีครับ นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพากร

3

4


ดาวน์โหลด ppt สารอธิบดี ฉบับที่ 10/2548 สวัสดีครับ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสิ้น ปีงบประมาณ และพวกเราที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาก็อาจมีงานหนักขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google