งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยิ้มก่อน ทักก่อน ไหว้ก่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยิ้มก่อน ทักก่อน ไหว้ก่อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยิ้มก่อน ทักก่อน ไหว้ก่อน

2 เจอกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ายิ้มให้กันครั้งหนึ่ง
ยิ้มให้กันหมื่นครั้ง ไม่เท่าทักกันครั้งหนึ่ง ทักกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ากินข้าวร่วมกันครั้งหนึ่ง กินข้าวร่วมกันหมื่นครั้ง ไม่เท่านอนด้วยกันครั้งหนึ่ง

3 การจัดเวทีประชาคม เวทีประเวที : วิธีการที่จะกระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้อย่างมี ส่วน ร่วมระหว่างคนที่มีประเด็น หรือปัญหา ร่วมกัน : เป็นทั้งวิธีการ และ เป้าหมาย : กิจกรรมที่ใช้เครื่องมือที่ หลากหลาย

4 องค์ประกอบเวทีประชาคม
ประเด็นที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นปัญหา ร่วม วัตถุประสงค์ชัดเจน : เพื่ออะไร จัด ไปทำไม จะเอาผล ทำอะไร มีกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการที่ดี ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็น กว้างขวาง อิสระ ไม่ถูกครอบงำ วิทยากรกระบวนการเป็นหัวใจสำคัญ

5 องค์ประกอบเวทีประชาคม
มีบรรยายการที่ดี ระยะเวลาที่เหมาะสม : ไม่เร็ว ไม่ รวดรัดเกิน ต้องมีข้อสรุปเกิดขึ้นทุกครั้ง มีสื่ออุปกรณ์ มีการประสานงานล่วง

6 ขั้นตอนในกระบวนการจัดเวทีประชาคม
ขั้นที่ ๑ เตรียมการก่อนการทำเวที ประชาคม การเตรียมประเด็นที่ต้องการในเวที ประชาคม - เกี่ยวข้องกับใคร ชัดเจน เข้าใจง่าย - คำถามอะไรบ้าง - ทำความเข้าใจกับประเด็น

7 การเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม
- ภูมิหลัง เพศ วัย - ความสนใจต่อประเด็นทำ ประชาคม - ดูจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อเตรียม ทีม - ที่มาผู้เข้าร่วม เช่น สมัคร ใจ ถูกเกณฑ์ การเตรียมขั้นตอน เครื่องมือ และ อุปกรณ์ - นำผลการศึกษา มาพิจารณา วางแผนการใช้เครื่องมือ

8 การเตรียมแนวคำถาม - การชักถามคือเครื่องมือหนึ่งใน การสนับสนุนการมีส่วนร่วม - คำถามดี คือ คำถามต้องกระชับ ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ซับซ้อน - มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน - ถ้ามีประเด็นใหญ่ ควรมีคำถาม ย่อย - คำถามตรงกับเป้าหมาย

9 การเตรียมเวทีประชาคม
- ผู้อำนวยการเรียนรู้หลัก หรือ วิทยากรกระบวนการ - ผู้สนับสนุนวิทยากรกระบวนการ

10 กระบวนการ การดำเนินการเวที ประชาคม
๑. การทำความรู้จักกันระหว่าง ผู้เข้าร่วมอภิปราย ๒. บอกวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ๓. การเกริ่นนำเข้าสู่ที่มาไปประเด็น สำหรับการอภิปราย ๔. การวางกฎ และระเบียบการจัด เวที (กติกามารยาท) ๕. การอภิปรายประเด็นหรือปัญหา ๖. สรุป


ดาวน์โหลด ppt ยิ้มก่อน ทักก่อน ไหว้ก่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google