งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตควบคุมอาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตควบคุมอาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตควบคุมอาคาร

2 ก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนย้าย / ใช้ ต้องขออนุญาต
เขตควบคุมอาคาร ความหมาย ก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนย้าย / ใช้ ต้องขออนุญาต อย่างไรจึงเป็น “เขตควบคุมอาคาร” ? มีการประกาศกฎหมาย กฎหมายอะไร

3 เขตควบคุมอาคาร # พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

4

5

6 การดำเนินการประกาศพระราชกฤษฎีกาฯ
จัดทำและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและประชาคม ส่งข้อมูลให้กรมโยธาฯ กระทรวงมหาดไทยพิจารณา คณะรัฐมนตรีพิจารณา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ประกาศเป็นกฎหมาย แจ้งจังหวัดและท้องถิ่น

7 # ในเขตผังเมืองรวม ให้ใช้ พรบ. ควบคุมอาคาร โดยไม่ต้องตราพระราชกฤษฎีกา
# ในเขตผังเมืองรวม ให้ใช้ พรบ. ควบคุมอาคาร โดยไม่ต้องตราพระราชกฤษฎีกา ??? ถ้าผังเมืองหมดอายุ ??? เขตควบคุมอาคาร นอกเขตควบคุมอาคาร

8 เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา กทม. + ปริมณฑล ปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม ภูเก็ต สงขลา

9 ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และทุกเกาะ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๘

10 ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (อ่าวไทย)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (อ่าวไทย) และทุกเกาะ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๓ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒

11 ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (อันดามัน)
และทุกเกาะ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๗๘ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๘๓

12 อาคารและสิ่งก่อสร้าง
“ที่ควบคุม” ในเขตควบคุมอาคาร

13 “อาคาร” ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

14 อาคาร ? ? ?

15 สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

16

17 “สิ่งก่อสร้าง” 1. อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้
เป็นที่ชุมนุมของประชาชน

18 2. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ
คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง ประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

19 รั้วที่ติดต่อกับที่สาธารณะ
เขตที่ดิน

20 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่สาธารณะ
0.50 เขตที่ดิน

21 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่สาธารณะ
1.00 เขตที่ดิน

22 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่สาธารณะ
1.50 เขตที่ดิน

23 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่สาธารณะ
2.00 เขตที่ดิน

24 รั้วที่อยู่ใกล้เคียงกับที่สาธารณะ
เขตที่ดิน

25 ป้ า ย ที่ ค ว บ คุ ม เหนือที่สาธารณะและขนาดเกิน 1 ตร.ม.
หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กก. มีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้าย และ กว้างเกิน 50 ซ.ม. / ยาวเกิน 1 ม. / เนื้อที่เกิน 5,000 ตร.ซม. / หนักเกิน 10 กก.

26 ที่จอดรถ

27 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

28 ถังเก็บของ ความจุตั้งแต่ 100 ลบ.ม.
ถังเก็บของ ความจุตั้งแต่ 100 ลบ.ม.

29 สระว่ายน้ำภายนอกอาคาร ความจุตั้งแต่ 100 ลบ.ม.
สระว่ายน้ำภายนอกอาคาร ความจุตั้งแต่ ลบ.ม.

30 กำแพงกันดิน / น้ำ สูงตั้งแต่ 1.50 ม.
กำแพงกันดิน / น้ำ สูงตั้งแต่ 1.50 ม. 1.50

31 เสาวิทยุ โทรทัศน์ สูงตั้งแต่ 10 ม. และน้ำหนัก เกิน 40 กก.

32 สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น สูงตั้งแต่ 10 ม.

33

34 นอกเขตควบคุมอาคาร # อาคาร 4 ประเภท อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ

35 คนเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
อาคารสูง คนเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป (วัดจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าหรือยอดผนังสำหรับหลังคาทรงจั่ว) H

36 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ พื้นที่เกิน 10,000 ตร.ม.

37 อาคารชุมนุมคน “อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

38 อาคารชุมนุมคน

39 โรงมหรสพ โรงละคร โรงหนัง อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt เขตควบคุมอาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google