งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเนียบ หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเนียบ หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเนียบ หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รุ่นที่ ๓/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

2 คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ จ่าสิบเอกเสมสิษฐ์ คำดี ประธาน จ่าเอกปรีชา ศรีหาตา รองประธาน จ่าเอกอเนก สีหามาตย์ กรรมการ สิบเอกคำแหง โซ้สิมา กรรมการ นายสันติ ศรีอาจ กรรมการ นายอิสระ อินศิลา กรรมการ จ่าเอกอุทัย ภูศรีเมือง กรรมการ

3 คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ จ่าเอกเสถียร อินทะเสน กรรมการ จ่าเอกไชยา สร้างแก้ว กรรมการ นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล กรรมการ นายมนุญ คำนวณอินทร์ กรรมการ จ่าสิบเอกณัฐวัฒน์ หนองหว้า เหรัญญิก จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ หินหล้า เลขานุการ

4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ นายสรรพฤทธิ์ ภูธรรมะ จพง.ป้องกันฯ อบต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ จ่าเอกสุนทร แพงลุนหล้า จพง.ป้องกันฯ อบต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ จ่าเอกปรีชา ศรีหาตา จพง.ป้องกันฯ อบต.เค้าเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา จพง.ป้องกันฯ อบต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ นายสุชาติ ศรีวงออน ผช.ป้องกันฯ อบต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ นายชำนาญ แหล่ป้อง ผช.จนท.ป้องกันฯ อบต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ จ่าเอกอเนก สีหามาตย์ จพง.ป้องกันฯ อบต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก จพง.ป้องกันฯ อบต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น สิบเอกคำแหง โซ้สิมา จพง.ป้องกันฯ อบต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นายปฎิภาณ ปรนกระโทก จพง.ป้องกันฯ ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา จ่าสิบเอกเสมสิษฐ์ คำดี จพง.ป้องกันฯ อบต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา นายทองเพ็ชร ละมัยขันธ์ ผช.จพง.ป้องกันฯ ทต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ นายสันติ ศรีอาจ จนท.ป้องกันฯ อบต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ นายอิสระ อินศิลา จนท.ป้องกันฯ อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายศรายุทธ เถื่อนตีนกง จนท.ป้องกันฯ ทต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม จ่าเอกอุทัย ภูศรีเมือง จพง.ป้องกันฯ อบต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จ่าสิบเอกณัฐวัฒน์ หนองหว้า จพง.ป้องกันฯ อบต.ม่วงตลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด จ่าเอกพลศักดิ์ ศรีหาญ จพง.ป้องกันฯ ทต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

7 คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ จ่าเอกเอกพล สารมาตย์ จพง.ป้องกันฯ อบต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ หินหล้า จพง.ป้องกันฯ อบต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จ่าเอกเสถียร อินทะเสน จนท.ปอ้งกันฯ ทต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สายสุวิทย์ นิระปะกะ จพง.ป้องกันฯ อบต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร จ่าเอกไชยา สร้างแก้ว จพง.ป้องกันฯ อบต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายภัทราวุฒิ ศิลาคม พนง.ขับรถฯ อบต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

8 คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ นายวัฒนา อินทร์สา ผช.จนท.ป้องกันฯ อบต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล จนท.ป้องกันฯ อบต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ นายชนะ แสนทวีสุข ผช.จนท.ป้องกันฯ อบต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ นายมนุญ คำนวณอินทร์ จพง.ป้องกันฯ อบต.เหล่าพรวน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ นายนำโชค วรรณภักดี จนท.ป้องกันฯ อบต.หนองมะแซง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

9


ดาวน์โหลด ppt ทำเนียบ หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google