งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (วิจัยแผ่นเดียว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (วิจัยแผ่นเดียว)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (วิจัยแผ่นเดียว)
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปี โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

2 การสังเคราะห์งานวิจัย
จุดมุ่งหมาย วิธีการสังเคราะห์ 1. วิธีเชิงบรรยาย/วิธีสังเคราะห์เนื้อหา 2. วิธีการเชิงปริมาณ

3 การสังเคราะห์งานวิจัย
ขั้นตอนการสังเคราะห์ • ตรวงสอบคุณภาพผลงานวิจัย • กำหนดประเด็นหรือตัวแปร • จำแนกงานวิจัยตามประเด็นหลักที่สนใจ • วิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยโดยการจัด หมวดหมู่และทำการสังเคราะห์

4 แสดงจำนวนร้อยละของประเภทสถานศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(วิจัยแผ่นเดียว) ปี วก. วอศ. วช. วษท. พาณิยฯ. วท.

5 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และปีที่นำเสนอผลงานวิจัย
เรื่องที่ ประเด็น 2547 (เรื่อง) 2548 รวม 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 วิชาภาษาไทย 5 7 3 วิชาภาษาอังกฤษ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 8 9 17(39.90%) 6 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 8(14.55%) ประเภทวิชาพณิชยกรรม 11(20%) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาศิลปกรรม 10 ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ 25 30 55

6 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และจำนวนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย
เรื่องที่ ประเด็น 2547 (คน) 2548 (คน) รวม 1 วิชาคณิตศาสตร์ 21 2 วิชาภาษาไทย 180 145 325 3 วิชาภาษาอังกฤษ 20 4 วิชาวิทยาศาสตร์ 119 27 146 5 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 133 249 382 6 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 82 85 167 7 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 88 171 259 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 22 30 9 ประเภทวิชาศิลปกรรม 43 10 ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ 639 (45.19%) 775 (54.80) 1414

7 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และระดับชั้นของกลุ่มเป้าหมาย
เรื่องที่ ประเด็น ปวช.1(เรื่อง) ปวช.2(เรื่อง) ปวช.3(เรื่อง) ปวส.1(เรื่อง) ปวส.2(เรื่อง) รวม 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 วิชาภาษาไทย 5 6 3 วิชาภาษาอังกฤษ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 7 17 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 10 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 9 ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอาหารฯ 200 36.36% 10.90% 7.27% 16 29.09% 14.54 55

8 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น และขนาดของกลุ่มเป้าหมาย
เรื่องที่ ประเด็น 1-19 คน 20-39 คน 40-59 คน 60-89 คน คน ทั้งห้อง รวม 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 วิชาภาษาไทย 7 3 วิชาภาษาอังกฤษ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 6 9 18 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 8 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 11 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาศิลปกรรม 10 ประเภทวิชาอาหารฯ 25 45.45% 17 30.90% 9.09 % 1.81 3.63 7.27 55 1 2 3 4 5 6

9 จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามประเด็น
และวิธีการที่นำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน เรื่องที่ ประเด็น เทคนิค/วิธีการ /นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ รวม 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 วิชาภาษาไทย 7 3 วิชาภาษาอังกฤษ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 16 17 6 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 8 9 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอาหารฯ 51 55

10 แสดงจำนวนร้อยละของวิธีการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาผู้เรียน

11 แสดงจำนวนร้อยละของเทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน

12 แนวทางการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน(วิจัยแผ่นเดียว)
กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาอบรมครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบร่วมมือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ให้กำลังใจหรือเสริมแรงครูที่มีผลงานวิจัย

13 ประโยชน์จากการสังเคราะห์งานวิจัย
ค้นพบทฤษฎีที่ผ่านการทดลองตรวจสอบ และปฏิบัติจริง ได้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ นำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ การเรียนการสอนที่พัฒนาโดยครูผู้สอน

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (วิจัยแผ่นเดียว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google