งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง- คำศัพท์และหลักการทั่วไป (มอก.17000-2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง- คำศัพท์และหลักการทั่วไป (มอก.17000-2549)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง- คำศัพท์และหลักการทั่วไป
(มอก )

2 ขอบข่าย กำหนดศัพท์ทั่วไปและบทนิยามเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงานของหน่วยตรวจสอบและรับรอง การใช้เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ใช้บริการการ ตรวจสอบและรับรอง หน่วยตรวจสอบและรับรอง และหน่วยรับรองระบบงาน ทั้งในภาคสมัครใจและบังคับ

3 แบ่งออกเป็น 6 หมวด 1. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองโดยทั่วไป
1. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองโดยทั่วไป 2. คำศัพท์พื้นฐาน 3. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับการคัดเลือกและพิจารณา 4. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับการทบทวนและยืนยัน 5. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามผล 6. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า

4 1. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองโดยทั่วไป
conformity assessment การตรวจสอบและรับรอง first-party conformity กิจกรรมการตรวจสอบรับรอง assessment activity โดยบุคคลที่หนึ่ง second-party conformity กิจกรรมการตรวจสอบรับรอง assessment activity โดยบุคคลที่สอง third-party conformity กิจกรรมการตรวจสอบรับรอง assessment activity โดยบุคคลที่สาม

5 1. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองโดยทั่วไป(ต่อ)
conformity assessment body หน่วยตรวจสอบและรับรอง accreditation body หน่วยรับรองระบบงาน conformity assessment system ระบบการตรวจสอบและรับรอง conformity assessment scheme แผนการตรวจสอบและรับรอง conformity assessment แผนงานการตรวจสอบและรับรอง programme

6 1. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองโดยทั่วไป (ต่อ)
access การเข้าถึง access to system or scheme การเข้าถึงระบบหรือแผน participant ผู้เข้าร่วม participant in a system or scheme ผู้เข้าร่วมในระบบหรือแผน member สมาชิก member of a system or scheme สมาชิกที่เข้าร่วมในระบบหรือแผน

7 2. คำศัพท์พื้นฐาน specified requirement ข้อกำหนดเฉพาะ
procedure ขั้นตอนการดำเนินการ product ผลิตภัณฑ์

8 3. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับการคัดเลือกและการพิจารณา
sampling การชักตัวอย่าง testing การทดสอบ inspection การตรวจ audit การประเมิน peer assessment การประเมินเพื่อการยอมรับร่วม

9 4. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับ การทบทวนและการยืนยัน
review การทบทวน attestation การยืนยัน scope of attestation ขอบข่ายของการยืนยัน declaration การรับรองตนเอง certification การรับรอง accreditation การรับรองระบบงาน

10 5. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับ การติดตามผล
surveillance การตรวจติดตามผล suspension การพักใช้ withdrawal การเพิกถอน appeal การอุทธรณ์ complaint การร้องเรียน

11 6. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวกทางการค้า
approval การอนุมัติ designation การแต่งตั้งมอบหมาย designation authority หน่วยงานผู้แต่งตั้งมอบหมาย equivalence เทียบเท่า

12 6. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวกทางการค้า(ต่อ)
equivalence of ความเท่าเทียมกันของผล conformity assessment results การตรวจสอบและรับรอง recognition การยอมรับ recognition of การยอมรับผลการตรวจสอบรับรอง conformity assessment results acceptance การยอมรับไปใช้

13 6. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวกทางการค้า(ต่อ)
unilateral arrangement การตกลงฝ่ายเดียว bilateral arrangement การตกลงทวิภาคี multilateral arrangement การตกลงพหุภาคี agreement group กลุ่มความตกลง

14 reciprocity การตกลงต่างตอบแทน equal treatment การปฏิบัติที่เท่าเทียม
6. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวกทางการค้า(ต่อ) reciprocity การตกลงต่างตอบแทน equal treatment การปฏิบัติที่เท่าเทียม national treatment การประติบัติเยี่ยงคนชาติ equal and national การประติบัติเยี่ยงคนชาติที่เท่า treatment เทียมกันทุกประเทศ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง- คำศัพท์และหลักการทั่วไป (มอก.17000-2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google