งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิสิกส์ เรื่อง แสง จัดทำโดย นาย ปณิธาน กาญจนถวัลย์ ม.4/3 เลขที่ 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิสิกส์ เรื่อง แสง จัดทำโดย นาย ปณิธาน กาญจนถวัลย์ ม.4/3 เลขที่ 12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟิสิกส์ เรื่อง แสง จัดทำโดย นาย ปณิธาน กาญจนถวัลย์ ม.4/3 เลขที่ 12
เรื่อง แสง จัดทำโดย นาย ปณิธาน กาญจนถวัลย์ ม.4/3 เลขที่ 12 เสนอ อาจารย์ ศรีทัศน์ วัยวัฒนะ

2 บทที่ ๑ แสง แสงส่วนใหญ่ที่เราได้รับมาจากดวงอาทิตย์ เป็นแหล่ง กำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ ส่วนแสงจาก ดวงจันทร์ที่เราเห็น ในเวลาค่ำคืน เป็นแสงจากดวง อาทิตย์ตก กระทบผิวดวงจันทร์ แล้วสะท้อนมายังโลก นอกจากแหล่งกำเนิดแสงในธรรมชาติแล้ว ยังมีแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข เป็นต้น แสงมี ประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

3 เมื่อจุดเทียนไขในห้องมืด เราจะเห็นเปลวเทียนไข สว่าง เนื่องจากแสงจากเปลว เทียนไขมาเข้าตา ส่วนสิ่งของอื่นๆ ในห้องที่เราเห็นได้ เป็นเพราะ แสงจากเปลว เทียนไขไปตกกระทบสิ่งของนั้นๆ แล้วสะท้อนมาเข้าตา แสงที่เคลื่อนที่มาเข้าตาหรือ เคลื่อนทีไปบริเวณใดๆ ก็ตามจะเคลื่อนที่ในแนว เส้นตรง เช่น ถ้าให้แสงผ่านรู บนกระดาษแข็ง ๓ แผ่น ถ้าช่องของรูบนกระดาษแข็งไม่อยู่บนแนว เดียวกัน จะมองไม่เห็นเปลวเทียนและ หลังจาก ปรับแนวช่องทั้งสามให้อยู่ในแนวเดียวกันแล้ว สังเกตได้ว่าถ้าร้อยเชือก และดึงเชือกเป็นเส้นตรง เดียวกันได้ จะมองเห็นเปลวเทียนไข แสดงว่า "แสงเคลื่อนที่ เป็นเส้นตรง"

4 เราสามารถเขียนเส้นตรงแทน ลำแสงนี้ได้ และเรียกเส้นตรงนี้ว่า รังสีของแสง การเขียนเส้นตรง แทนรังสีของแสงนี้ ใช้เส้นตรงที่มี หัวลูกศรกำกับเส้นตรงนั้น โดย เส้นตรงแสดงลำแสงเล็กๆ และหัว ลูกศรแสดงทิศการเคลื่อนที่ กล่าวคือ หัวลูกศรชี้ไปทางใด แสดงว่าแสงเคลื่อนที่ไปทางนั้น

5 การมองเห็นวัตถุใดๆ ต้องมีแสง จากวัตถุมาเข้าตา ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ กรณีคือ
๑. เมื่อวัตถุนั้นมีแสงสว่างใน ตัวเอง จะมีแสงสว่างจากวัตถุเข้าตา โดยตรง ๒. วัตถุนั้นไม่มีแสงสว่างใน ตัวเอง ต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิด แสงอื่นกระทบวัตถุนั้น แล้ว สะท้อนเข้าตา เมื่อแสง เคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุต่างๆ วัตถุ บางชนิดแสงผ่านไปได้ แต่วัตถุ บางชนิดแสงผ่านไปไม่ได้

6 เราอาจแบ่งวัตถุตามปริมาณแสง และลักษณะที่แสงผ่านวัตถุได้ 3 ประเภท ดังนี้
๑. วัตถุโปร่งใส หมายถึงวัตถุที่แสงผ่านได้หมดหรือเกือบหมดอย่างเป็น ระเบียบ เราจึงสามารถมองผ่านวัตถุโปร่งใส และมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้าง หนึ่งได้อย่างชัดเจน วัตถุโปร่งใสมีหลายชนิด เช่น อากาศ กระจกใส แก้ว ใส่น้ำ และแผ่นพลาสติกใส เป็นต้น ๒. วัตถุโปร่งแสง หมายถึง วัตถุที่แสงผ่านได้อย่าง ไม่เป็นระเบียบ เมื่อเรามองผ่านวัตถุโปร่งแสง จึงเห็นวัตถุอีกด้านหนึ่งไม่ ชัดเจน เช่น กระดาษชุบน้ำมัน กระจกฝ้า กระดาษไขหรือกระดาษลอกลาย และหมอก เป็นต้น ๓. วัตถุทึบแสง หมายถึง วัตถุที่แสงผ่านไปไม่ได้ เช่นผ้า แผ่นไม้ แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นสังกะสี กระดาษหนา เหล็ก แะล ทองแดง เป็นต้น

7 ภาพวัตถุชนิดต่างๆ ตัวอย่างการแบ่งประเภทวัตถุบังแสง (โดยใช้เกณฑ์การมองเห็นจากเปลวเทียนไข) จากตารางข้อมูลจึงสรุปได้ว่า ถ้าแบ่งวัตถุบังแสงโดยใช้ความชัดเจนของการมองเห็น เปลวเทียนไขเป็นเกณฑ์

8 การมองเห็นเปลวเทียนไขเป็นเกณฑ์ จะแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
(๑) วัตถุที่แสงจากเปลวเทียนไขสามารถผ่านมาเข้า ตาได้ดี ทำให้มองเห็นรูปร่างเปลวเทียนได้ชัดเจน (๒) วัตถุที่ให้แสงเพียงบางส่วนจากเปลวเทียนผ่าน มาเข้าตา ทำให้มองเห็นแสงจากเปลวเทียนได้ แต่ไม่ เห็นรูปร่างของเปลวเทียน (๓) วัตถุที่ไม่ให้แสงจากเปลวเทียนไขผ่านมาเข้าตา จึงมองไม่เห็นเปลวเทียนไข ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปเกี่ยวกับวัตถุได้ว่า " วัตถุ ต่างชนิดกันยอมให้แสงผ่านได้ไม่เท่ากัน”


ดาวน์โหลด ppt ฟิสิกส์ เรื่อง แสง จัดทำโดย นาย ปณิธาน กาญจนถวัลย์ ม.4/3 เลขที่ 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google