งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการใช้กิริยาท่าทาง และบุคลิกการเป็นครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการใช้กิริยาท่าทาง และบุคลิกการเป็นครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการใช้กิริยาท่าทาง และบุคลิกการเป็นครู
ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

2 บุคลิกภาพ ลักษณะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเป็นส่วนรวม สามารถทำให้ผู้พบเห็นนิยมชมชอบได้ หรือไม่ชอบก็ได้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล นับตั้งแต่รูปร่าง ลักษณะกิริยาท่าทาง สติปัญญา ความเชื่อมั่น ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความขยัน ความอดทน ความสนใจ สุขภาพ อารมณ์ ตลอดจนวิธีการพูดจา ฯลฯ บุคลิกภาพคนเรา เกิดได้จากพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

3 สิ่งที่ทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพดี
รูปร่างหน้าตา สะอาดหมดจด กิริยาท่าทางดี อุปนิสัยใจคอดี มีมารยาทอ่อนโยน อารมณ์มั่นคง สุขภาพดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

4 6. มีความสามารถในการทำงาน การสมาคม 7. มีลักษณะการเป็นผู้นำ 8
6.มีความสามารถในการทำงาน การสมาคม 7. มีลักษณะการเป็นผู้นำ 8. น้ำเสียง คำพูด การใช้ภาษาดี 9. สามารถปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

5 การปรับปรุงบุคลิกภาพของครู
บุคลิกภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครู ถ้าครูบุคลิกภาพดีย่อมทำให้นักเรียน ศรัทธาเคารพในตัวครู มีผลทำให้การสอนการปกครองของครูเป็นไปด้วยดี บุคลิกภาพบางอย่างก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การระมัดระวังรักษาอารมณ์ คำพูด กิริยามารยาท การแต่งกาย ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

6 บุคลิกภาพที่สามารถปรับปรุงได้ของครู
การแต่งกาย - เรียบร้อย ช่วยทำให้คล่องแคล่ว น้ำเสียงและคำพูด – ถ้ามีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไข เช่น คำควบกล้ำ ร ล การพูดติดอ่าง พูดเร็ว ภาษาถิ่น การรักษาอารมณ์ – ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัว จะทำให้นักเรียนกล้าที่จะถาม หรือสนิทสนมด้วย กิริยามารยาท – อ่อนโยน นุ่มนวล เรียบร้อย การพูดจา การรับประทานอาหาร การนั่ง การเดิน รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง – ควรได้รับการดูแล การปรับตัว – ทำงานร่วมกับผู้อื่น ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

7 ลักษณะด้านบุคลิกภาพของครูศิลปะ
มีความรักและศรัทธาในอาชีพครูศิลปะ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นกันเองกับผู้เรียนและเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

8 6. มีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 7
6. มีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 7. มีความสุภาพเรียบร้อยรู้จักถ่อมตน 8. มีทักษะภาคปฏิบัติ 9. มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

9 การเป็นผู้สอนที่ดี สอนเรื่องที่เรารู้ดีที่สุด เตรียมตัวมาให้พร้อม
สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง แต่งกายให้สะอาด เรียบร้อย เหมาะสม ปรากฏกาย อย่างกระตือรือร้น ใช้กิริยาท่าทางประกอบคำพูด สบสายตาผู้เรียน ใช้น้ำเสียงให้เป็นธรรมชาติ ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

10 กิริยาท่าทางประกอบการสอน การใช้มือ ท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง คำพูด การใช้ภาษา ตัวควบกล้ำ การใช้ภาษาราชการ หรือภาษากลาง ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

11 7. การแต่งกาย 8. หน้าตาสะอาดหมดจด 9. ความเบิกบาน อารมณ์ดี 10
7. การแต่งกาย 8. หน้าตาสะอาดหมดจด 9. ความเบิกบาน อารมณ์ดี 10. ความเชื่อมั่นในตัวเอง 11. ความเป็นกันเองกับผู้เรียน 12. ความคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์ ทักษะภาคปฏิบัติ 13. การจัดชั้นเรียน 14. ความแม่นยำในเนื้อหา 15. การเสริมกำลังใจ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการใช้กิริยาท่าทาง และบุคลิกการเป็นครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google