งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย การเรียนรู้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย การเรียนรู้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย การเรียนรู้

2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ครูควรรู้อะไร ครูควรทำอย่างไร

3 ครูควรรู้อะไร

4 ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
เป้าหมาย การเรียนรู้ หลักฐา น การเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้

5 การเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ 1.ชื่อหน่วย การเรียนรู้ 6.คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 2.มาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 7.ชิ้นงาน/ภาระงาน องค์ประกอบ หน่วย การเรียนรู้ 8.การวัดและประเมินผล 3.สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด 9.กิจกรรมการเรียนรู้ 4.สาระการเรียนรู้ 10.เวลา 10. เวลา 5.สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน

6 1.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 6.คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
2.มาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัด เป้าหมายการเรียนรู้ 7.ชิ้นงาน/ภาระงาน 3.สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด หลักฐานการเรียนรู้ 8.การวัด และประเมินผล 4.สาระการเรียนรู้ 5.สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน กิจกรรม การเรียนรู้ 9.กิจกรรมการเรียนรู้ 6.คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 10.เวลา

7 ๑ ๒ วิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด การกำหนดประเด็นหรือหัวเรื่องจากสภาพ ปัญหาหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ

8 ครูควรทำอย่างไร

9 กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้

10 วิเคราะห์ความเชื่อมโยง มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

11 การจัดการเรียนรู้นำไปสู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
สมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ 1 ความสามารถในการคิด 2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5 ความสามารถในการสื่อสาร

12 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
การจัดการเรียนรู้นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5 อยู่อย่างพอเพียง 2 ซื่อสัตย์สุจริต 6 มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย รักความเป็นไทย 3 7 4 ใฝ่เรียนรู้ 8 มีจิตสาธารณะ

13 ตัวอย่างการวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

14 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่ พลเมือง และการดำรงชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

15 คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร/ ทำอะไรได้ นำไปสู่ สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ส ๒.๑ ป ๑/๑บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ผู้เรียนรู้อะไร การเป็นสมาชิกที่ดี ของครอบครัวและโรงเรียนทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้เรียนทำอะไรได้ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 1.มีวินัย 2.มีจิตสาธารณะ ความสามารถ ในการใช้ ทักษะชีวิต หมายเหตุ วิเคราะห์เพิ่มเติมได้จากคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเขตพื้นที่ สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้

16 มาตรฐาน ง 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตาม กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน โนโลยี

17 นำไปสู่ 1.ใฝ่เรียนรู้ 2.มุ่งมั่นในการ ทำงาน 3.ความสามารถใน การคิด
ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร/ ทำอะไรได้ นำไปสู่ สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ง 2.1 ป.5/5 เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อ ชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ผู้เรียนรู้อะไร วิธีเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสะอาดโดยการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 1. ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี 1.ใฝ่เรียนรู้ 2.มุ่งมั่นในการ ทำงาน 2.ความสามารถใน การแก้ปัญหา 3.ความสามารถใน การคิด หมายเหตุ วิเคราะห์เพิ่มเติมได้จากคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของเขตพื้นที่ สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนทำอะไรได้ เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิต ประจำวันอย่างสร้างสรคค์ต่อชีวิต สังคม จัดการสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่

18 สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

19 ขั้นกำหนดหลักฐาน การเรียนรู้

20 หลักคิด มีหลักฐานการเรียนรู้ใดบ้างที่แสดงถึงความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและสามารถนำไปกำหนดชิ้นงาน/ภาระงาน

21 การตัดสินผลการเรียนรู้
วิธีการ/เครื่องมือ -สังเกตการปฏิบัติงาน -สำรวจพฤติกรรม -ทำแบบทดสอบ -การตอบคำถามสั้นๆ ประเมินด้วยชิ้นงาน/ภาระงาน หนังสือเล่มเล็ก จดหมาย เรียงความ ภาพวาด งานประดิษฐ์ ฯลฯ ไม่ต้องสร้าง RubricS RubricS

22 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

23 หลักการ แนวคิด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป้าหมายสำคัญสำหรับ การพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หลักการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล พัฒนาการทางสมอง คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เน้นความรู้คู่คุณธรรม

24 กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ สร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ ของ ตนเอง กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกาแก้ปัญหา กระบวนการวิจัย กระบวนการคิด กระบวนการ ปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการทางสังคม ฯลฯ

25 ลีลาการเรียนรู้(Learning Style)

26 ทบทวนความรู้ก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาก่อนเรียน
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา(ม.๓)ที่มีผลการทดสอบ NT ได้คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2550 ทบทวนความรู้ก่อนเรียน ฝึกฝนบ่อย ๆ ไม่เข้าใจถามทันที ค้นคว้าเพิ่มเติม ศึกษาเนื้อหาก่อนเรียน

27 ตั้งใจเรียน มีสมาธิ ไม่เข้าใจถามทันที ฝึกฝนบ่อย ๆ ทบทวนหลังเรียน
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ป.๖)ที่มีผล การทดสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2550 ตั้งใจเรียน มีสมาธิ ไม่เข้าใจถามทันที ฝึกฝนบ่อย ๆ ทบทวนหลังเรียน จดบันทึกสาระสำคัญ

28 กิจกรรมการเรียนรู้ 1.นำเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะนำผู้เรียนไปสู่ การสร้าง ชิ้นงาน/ภาระงาน เกิดทักษะ(สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)กระบวนการตามธรรมชาติวิชาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ 2. มีความท้าทาย ต่อยอดการเรียนรู้ มีความหมายต่อผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน พัฒนาการทางสมอง และมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการที่หลากหลาย

29 เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมง
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจำนวนมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ปรากฏ ในหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวิชา

30 การตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้
วิเคราะห์คุณภาพ ตามผลการประเมิน ประเมินหน่วย การเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข นำไปจัดการเรียน การสอน

31 จากหน่วยการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

32 ๓.ตัดสินอย่างไรว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
หน่วยการเรียนรู้ แผนที่ ๑ แผนที่ ๒ แผนที่ ๓ แผนที่... คำถามสำคัญ ๓.ตัดสินอย่างไรว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

33 เส้นทางสู่..........ความสำเร็จ ในการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้ เส้นทางสู่ ความสำเร็จ ในการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน


ดาวน์โหลด ppt หน่วย การเรียนรู้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google