งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

3 สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับการ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ
สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับการ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ รายงานผลการปฏิบัติ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

4 สถานีตำรวจน้ำ ๗ กองกำกับการ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ รายงานผลการปฏิบัติตามลักษณะงาน ๕ ด้าน ๑. งานบริหาร ๒. งานป้องกันปราบปราม ๓. งานความมั่นคง และกิจการพิเศษ ๔. งานกฎหมาย และสอบสวน ๕. งานจเรตำรวจ

5 ๑.งานบริหาร

6 การประชุมชี้แจงประจำวัน เพื่อให้ข้าราชการรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ
ส.รน.๗ กก.๑๑ บก.รน. ทำการแถว,ประชุมรับ-มอบนโยบาย วันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูง ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกองบังคับการตำรวจน้ำ มอบหมายให้หัวหน้าแต่ละงานควบคุมดูแลบริหารการปฏิบัติงานและความประพฤติของข้าราชการในงานนั้นๆ

7 การพัฒนาหน่วยงาน

8 ส.รน.๗ กก.๑๑ บก.รน. ทำการโยธาทุกวันพุธ

9 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ส.รน.๗ กก.๑๑ บก.รน. ได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการประจำ ส.รน.๗ กก.๑๑ บก.รน. แถวออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการดำเนินตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเสริมสร้างร่างกาย จิตใจและบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

10 ภาพการออกกำลังกายในวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สว.ส.รน.๗ กก.๑๑ บก.รน. นำทีมออกกำลังกาย วิดพื้นเพื่อสุขภาพ

11 ทบทวนการใช้อาวุธปืนเพื่อเกิดความชำนาญ

12 ส.รน.๗ กก.๑๑ บก.รน. เป็นหน่วยปฏิบัติการปราบปรามทางน้ำ
๒.งานป้องกันปราบปราม ส.รน.๗ กก.๑๑ บก.รน. เป็นหน่วยปฏิบัติการปราบปรามทางน้ำ ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา

13 รายละเอียดการป้องกันปราบปรามดูแลรักษาความปลอดภัย ให้บริการ อำนวยความสะดวกประชาชน
ลำดับ เรื่อง/บุคคล สถานที่ วัน เวลา จำนวนครั้ง ๑. จัดชุดปฏิบัติการเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ ท่าน้ำ อ.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ๙ – ๑๐ พ.ค. ๕๕ ๒. จัดชุดปฏิบัติการไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุดสืบสวน สภ.หอคำ บ้านไทยเจริญ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๑-๒ พ.ค. ๕๕ ๓. จัดชุดปฏิบัติการไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับ ตม.บึงกาฬ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พื้นที่รอบนอก อ.เมืองบึงกาฬ ๑-๑๐ พ.ค. ๕๕

14 รายละเอียดการป้องกันปราบปรามดูแลรักษาความปลอดภัย ให้บริการ อำนวยความสะดวกประชาชน
ลำดับ เรื่อง/บุคคล สถานที่ วัน เวลา จำนวนครั้ง ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ บ้านพันลำ-แสนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๒๘ พ.ค. ๕๕ ๕. จัดชุดเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ส.รน.๗ กก.๑๑ บก.รน. ๑-๓๑ พ.ค. ๕๕

15 ผลการปราบปราม ลำดับ วัน /เดือน/ปี ผู้ต้องหา ของกลาง พื้นที่ ๑
๒๐ พ.ค. ๕๕ นายสุริยะ นิปัสนา ยาบ้า ๑,๘๙๘ เม็ด อ.ปากคาด ๑ มิ.ย.๕๕ นางเพ็ด เขดอุทุม (ลาว) ยาบ้า ๑,๑๒๐ เม็ด ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ ๒ มิ.ย.๕๕ นายไกร คูณแดง นายสำราญ แก้วดวงดี ยาบ้า ๑๐๐ เม็ด อ.เซกา ๒๐ มิ.ย.๕๕ นายคำพอง พิมพ์นาม ยาบ้า ๗ เม็ด ต.ดงบัง อ.บึงโขหลง นายสุพรรณ,นายสุนทร, นางอ้อยใจ,นายอ๊อด ยาบ้า ๒,๐๐๙ เม็ด ยาไอซ์ ๓ กรัม ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ

16 ภาพการปฏิบัติงาน ดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ท่าน้ำ อ.บุ่งคล้า
ชุดตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ประชุมกับประชาชน บ้านพันลำ-แสนเจริญ

17 ๓.งานความมั่นคง และกิจการพิเศษ

18 สถิติการ ถวายความปลอดภัยฯและรักษาความปลอดภัยฯ. กก. ๒ บก. รน
สถิติการ ถวายความปลอดภัยฯและรักษาความปลอดภัยฯ กก.๒ บก.รน. ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๕๔ ลำดับ เรื่อง จำนวน / ครั้ง ด้านการถวายความปลอดภัยฯ ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ - รวม

19 ๑๘ มิ. ย. ๕๕ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนใน จ
๑๘ มิ.ย.๕๕ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนใน จ.บึงกาฬ รับเสด็จ และ ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

20 4.งานกฎหมาย และสอบสวน

21 การประชุมชี้แจงประจำเดือน เพื่อให้ข้าราชการรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ

22 จัดหาคู่มือเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มความชำนาญ

23 5.งานจเร ไม่มีการปฏิบัติ

24 จบการบรรยายสรุป


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google