งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องที่ ครูอาชีวะฯ ควรรู้ บัญญัติ สมสุพรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องที่ ครูอาชีวะฯ ควรรู้ บัญญัติ สมสุพรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องที่ ครูอาชีวะฯ ควรรู้ บัญญัติ สมสุพรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2 ใบประกอบวิชาชีพครู ๖๐๐ (๑) ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ……..….… บาท ๒๐๐ (๒) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   ครั้งละ   ………………..….  บาท (๓) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ฉบับละ …………..….……. บาท ๓๐๐ (๔) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ    ฉบับละ    ………...   บาท ๔๐๐ (๕)  ค่าใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ  …….….……..  บาท ๒๐๐

3 ระเบียบกระทรวงฯ จัดการเรียนหลักสูตร ปวช. ปวส.
สภาพนักเรียน นักศึกษา 1. พื้นฐานความรู้ ปวช. จบ ม.ต้น หรือเทียบเท่า ปวส. จบ ปวช. หรื ม. ปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครระบบทวิภาคี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ปี 15

4 สภาพนักเรียน นักศึกษา
2. การเป็นนักศึกษา สภาพนักเรียน นักศึกษา เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักฐานต่างๆ ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ

5 การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา
การพ้นสภาพเป็นนักศึกษา สภาพนักเรียน นักศึกษา เมื่อจบหลักสูตร ลาออก ตาย 15 ขาดเรียน หรือขาดฝึกงาน เกิน วัน ผิดระเบียบร้ายแรง ติดคุก ขาดคุณสมบัติ

6 เหตุอื่นที่วิทยาลัยเห็นสมควร
การพักการเรียน สภาพนักเรียน นักศึกษา เจ็บป่วยเป็นเวลานาน ได้ทุน เหตุอื่นที่วิทยาลัยเห็นสมควร เมื่อครบเวลา ต้องยื่นขอกลับเข้าเรียน ภายใน 15 วัน

7 ในภาคเรียนปกติ ลงทะเบียนล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน
การลงทะเบียน ในภาคเรียนปกติ ลงทะเบียนล่าช้าได้ไม่เกิน วัน สภาพนักเรียน นักศึกษา ลาในภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนล่าช้าได้ไม่เกิน วัน ลาพักการเรียน -ภาคเรียนปกติ ภายใน 15 วัน - ฤดูร้อน ภายใน 5 วัน

8 จะเพิ่ม หรือเปลี่ยนรายวิชา
การลงทะเบียน จะเพิ่ม หรือเปลี่ยนรายวิชา -ภาคเรียนปกติ ภายใน 15 วัน เปิดภาคเรียน -ฤดูร้อน ภายใน 5 วัน สภาพนักเรียน นักศึกษา ถอนรายวิชา -ภาคเรียนปกติ ภายใน วันเปิดภาคเรียน -ฤดูร้อน ภายใน 10 วัน 30

9 คำถามชวนคิด....... ท่านคิดว่า.........
ครู. แก่ๆ “ยากทำอะไรมากที่สุด ”. ทำครู ผู้ช่วย

10 ความหมาย อักษรย่อ ข.ร. หมายถึง.... ขาดเรียน ข.ส. หมายถึง... ขาดสอบ
ข.ร. หมายถึง.... ขาดเรียน สภาพนักเรียน นักศึกษา ข.ส. หมายถึง... ขาดสอบ ถอดวิชาหลังกำหนด ถ.ล. หมายถึง.... ถอดวิชาในกำหนด ถ.น. หมายถึง.... ถูกสั่งพักการเรียน ถ.น. หมายถึง.... ท. หมายถึง.... ทุจริตในการสอบ ม.ส. หมายถึง.... ไม่สมบูรณ์

11 ปวช. การตัดสินผลการเรียน ปวช.... มีเวลาร่วมกิจกรรม เกิน 60%
- จบไป 2 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า 1.50 จบไป 4 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า 1.75 จบไป 6 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า 1.95 มีเวลาร่วมกิจกรรม เกิน 60%

12 ปวส. การตัดสินผลการเรียน ปวส.... มีเวลาร่วมกิจกรรม เกิน 60%
- จบไป 2 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า 1.75 จบไป 4 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า 1.90 มีเวลาร่วมกิจกรรม เกิน 60%


ดาวน์โหลด ppt เรื่องที่ ครูอาชีวะฯ ควรรู้ บัญญัติ สมสุพรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google