งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของโรงพยาบาล ค่าเฉลี่ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของโรงพยาบาล ค่าเฉลี่ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของโรงพยาบาล ค่าเฉลี่ย

3 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

4 0101 ผลการดำเนินงานโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวง ทรง ห่วงใย สุขภาพ ประชาชนฯ คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ ผ่านเกณฑ์ 10 อำเภอ คือ คอนสวรรค์ เทพ สถิต เกษตรสมบูรณ์ อำเภอ เมือง หนองบัวระเหว แก้งคร้อ หนองบัวแดง ภูเขียว คอนสาร และซับใหญ่

5 0104 รพ. สต. ที่มีการจัดบริการ ดูแลสุขภาพเชิงรุกให้ เกษตรกรได้ตามที่เกณฑ์ กำหนด ทุก คปสอ. ยังดำเนินการไม่ ผ่านเกณฑ์

6 0207 การสรุปบทเรียนการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ (PHER) คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ ผ่านเกณฑ์ 8 อำเภอ คือ คอนสวรรค์ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเขว้า จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหว เทพสถิต และซับใหญ่

7 0208 ความครอบคลุมสิทธิผู้ มีหลักประกันสุขภาพ (Nation Coverage) ทุก คปสอ. ยังดำเนินการไม่ ผ่านเกณฑ์

8 0301 สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ การตรวจมะเร็งปากมดลูก และได้รับการรักษาเมื่อมี ผลผิดปกติ คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ ผ่านเกณฑ์ 10 อำเภอ คือ หนองบัวระเหว แก้งคร้อ เกษตรสมบูรณ์ ภักดีชุม พล อำเภอเมือง บ้านเขว้า จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต และซับ ใหญ่

9 0311 ระดับความสำเร็จของ อำเภอในการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้าน อาหาร คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ ผ่านเกณฑ์ 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บ้านเข ว้า จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ หนอง บัวระเหว แก้งคร้อ บ้านแท่น และ ซับใหญ่

10 0401 ระดับความสำเร็จ ในการบริหาร การเงินการคลัง คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ ผ่านเกณฑ์ 4 อำเภอ คือ บ้านแท่น คอน สวรรค์ ภูเขียว และภักดีชุมพล

11 0403 ระดับความสำเร็จตาม แผนบริหารความเสี่ยงของ จังหวัดและ CUP ทุก คปสอ. ยังดำเนินการ ไม่ผ่านเกณฑ์ 0405 ร้อยละของการผ่าน เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่อำเภอดำเนินการไม่ ผ่านเกณฑ์


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของโรงพยาบาล ค่าเฉลี่ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google