งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานด้านการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานด้านการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานด้านการตลาด 2553-2555
แนวทางการดำเนินงานด้านการตลาด ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด 1

2 ทิศทางการปรับตัวของ ทีโอที
Innovation จากภาพแนวโน้มตลาดโทรคมนาคมจะมุ่งสู่การให้บริการที่ครบวงจรหรือ ICT Solution ซึ่งจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการเข้าไปบริหารจัดด้าน ICT ให้กับลูกค้า ดังนั้นผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับความต้องการของตลาด โดยจะต้องปรับจาก Basic Access ที่ให้บริการเพียงแค่ Link หรือ ท่อ ไปสู่การให้บริการมัลติมีเดีย ซึ่งจะต้องปรับปรุงโครงข่ายให้สามารถรองรับบริการด้วย และต่อไปจะต้องก้าวสู่การให้บริการแบบครบวงจรต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน ทีโอที กำลังปรับปรุงโครงข่ายให้เป็น NGN เพื่อรองรับบริการบรอดแบรด์และมัลติมีเดียทุกรูปแบบเพื่อเตรียมตัวให้บริการ Managed Service ที่ครบวงจร 2 2

3 นโยบายด้านการตลาด 2553-2555 Traditional ผนวกสินค้า/บริการ New Growth
รักษารายได้จากบริการหลัก ลดต้นทุนและเพิ่มกำไร ปรับปรุงการให้บริการ ผนวกสินค้าบริการ New Growth เติบโตในบริการใหม่ ขยายฐานลูกค้า Broadband Multimedia & Content ICT Solution Distribution Channel ปรับปรุง Shop และบริการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขยายบริการและจุด ให้บริการ Just Pay พันธมิตรตัวแทนขาย จากกลุ่มบริการหลัก 2 กลุ่มดังกล่าว สายงานการตลาดจึงได้กำหนดโยบายในการดำเนินงานด้านการตลาดดังนี้ กลุ่ม Traditional Service จะต้องพยายามลดต้นทุนในการให้บริการ ปรับปรุงการให้บริการ พร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อรักษารายได้/เพิ่มกำไร และรักษาฐานลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการด้านการตลาด เช่น การเหมาจ่าย และ การ Bundled สินค้ากับบริการอื่นของ ทีโอที เพื่อเพิ่มการใช้บริการให้มากขึ้น พร้อมกับมาตรการที่จะช่วยลดการยกเลิกเลขหมาย (Churn Management) กลุ่ม New Growth Service ก็จะต้องเร่งขยายบริการ Broadband, Content, Wireless และก้าวไปสู่การให้บริการแบบ Managed Service โดยจะต้องรักษา/เพิ่มระดับคุณภาพบริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าซึ่งจะทำให้ลดการยกเลิกบริการ โดยมาตรการด้านการตลาดสำหรับกลุ่มนี้จะได้แก่ การเพิ่มหรือหาลูกค้าใหม่ และมาตรการเพื่อตอบโต้การแข่งขันและการแย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่ง พร้อมกับการสร้างคุณค่าให้บริการด้วยการ Bundled กับสินค้าและบริการอื่นของ ทีโอที เช่น ผนวกกับ TOT WiFi หรือ TOTnetcall เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องมุ่งขายฐานลูกค้ากลุ่มองค์กรและธุรกิจให้มากขึ้น โดยจะต้องเปลี่ยนจากคำว่าลูกค้ามาสู่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้บริการจาก ทีโอที พร้อมกันนี้ ทีโอที ก็ต้องเร่งปรับปรุงโครงข่ายทั้ง NGN และ 3G เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการใช้โครงข่ายให้มากที่สุดโดยทั้งหมดนี้จะต้องทำอย่างต่อเนื่องต่อไป

4 6 กลยุทธ์หลักของ ทีโอที สำหรับปี 2553-2555
กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันการลดลงของรายได้จากบริการหลัก ใช้กับบริการกลุ่ม Voice ใช้กับบริการกลุ่ม Data & Internet และ Multi media & Content และ Other service บางตัว กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจที่มีอนาคต กลยุทธ์ที่ 3 ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประเภท Corporate และ SME ใช้กับบริการทุกกลุ่ม กรณีลูกค้าธุรกิจ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและงานประชาสัมพันธ์ ใช้สนับสนุนการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงกระบวนการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ใช้เพิ่ม Customer loyalty ดังนั้นจากนโยบายหลักด้านการตลาดดังกล่าวสามารถนำมาสู่กลยุทธ์หลักด้านการตลาด 6 ข้อสำหรับปี ที่ ทีโอที ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะสอดคล้องและสนับสนุนแผน Turnaround ของ ทีโอที ด้วย โดยแต่ละกลยุทธ์จะมีวัตถุประสงค์ใช้กับกลุ่มบริการต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตาม Slide) โดยในรายละเอียดจะมอบให้กับ ผจก.ตล รก.ชจญ.ล. เป็นผู้บรรยายต่อไป กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด ใช้สร้างโอกาสในการขายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

5 แนวทางการดำเนินงานด้านการตลาด 2553
ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด 5

6 Traditional Services โทรศัพท์ประจำที่ โทรศัพท์สาธารณะ
รักษาฐานลูกค้าเดิม ใช้การตลาดทางตรงเข้าหา กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดทำรายการส่งเสริมการขาย กระตุ้นการใช้งานให้เพิ่มขึ้น (เพิ่ม ARPU) เพิ่มโอกาสการใช้บริการเสริม ต่างๆ ด้วยรายการส่งเสริมการ ขาย SPC และ Caller ID ผนวกกับสินค้าและบริการอื่นๆ เปิดบริการเติมเงินมือถือผ่าน เครื่องโทรศัพท์สาธารณะในเขตนคร หลวง จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อ กระตุ้นการใช้งานให้เพิ่มขึ้น Relocate Plan เพื่อป้องกันการ ลดลงของรายได้ รื้อถอนเครื่องที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อลดต้นทุนบริการ

7 Traditional Services บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
วางตำแหน่งทางการตลาดของ บริการให้มีความชัดเจน เร่งโฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิง รุกแบบทั่วถึง (Mass) จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อ รักษาฐานลูกค้าเดิมและกระตุ้นการ ใช้งานเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการให้บริการสื่อสารข้อมูล ระหว่างประเทศ (DATA) เพิ่มมากขึ้น

8 New Growth Services บริการ ADSL
สร้างความแตกต่างของสินค้า/บริการด้วยการปรับปรุงระดับ คุณภาพและสร้างรูปแบบราคา/สินค้า (Product Package) ที่ ชัดเจนตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เน้นการทำตลาดเชิงรุกกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจให้มากขึ้น ด้วย การผนวกสินค้า/บริการของ ทีโอที ผ่านการตลาดทางตรง สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ต่อตราสินค้าที่ดีขึ้นในกลุ่ม ลูกค้านักเรียน/นักศึกษาและข้าราชการ พัฒนาการให้บริการผ่าน Web base (On Line Touch Point) เพื่อให้ลูกค้า/พันธมิตรการค้าสามารถติดต่อกับ ทีโอที ได้ ตลอดเวลา สรรหาพันธมิตรในการทำ Co-Marketing เพื่อขยายช่อง ทางการขายบริการและเพิ่มบริการรูปแบบใหม่ๆ

9 New Growth Services บริการ Leased Line Internet
เน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มลุกค้าธุรกิจ ราชการ องค์กร และสถาบันการศึกษา เน้นการให้บริการ TOT leased line internet ที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบตามความต้องการและกำหนดตำแหน่งทางการตลาดให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล นำเสนอ บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับ TOT leased line internet เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ บริการหลัก สร้างรูปแบบราคาที่หลากหลายตามคุณสมบัติของบริการ เน้นให้ ทีมขาย / พนักงานขาย / Key Account สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

10 New Growth Services บริการ Internet Data Center
เน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในลักษณะ Tailor-made และ Managed service เน้นรูปแบบการนำเสนอ บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับ TOT Internet Data Center เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ บริการหลัก สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกใช้บริการให้กับผู้ใช้งาน เน้นการขายเฉพาะลูกค้าภาคธุรกิจและองค์กร เช่น บริษัท ห้างร้าน สถาบัน องค์กร หรือ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้อาจทำการรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อสร้างฐานลูกค้าเฉพาะ เน้นให้ ทีมขาย / พนักงานขาย / Key Account สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ด้วยการเข้าพบเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ จัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ เพื่อแนะนำบริการและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการให้เป็นไปตามความต้องการมากที่สุด

11 New Growth Services บริการ Netlog
เน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มองค์กร/ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอิสระ) เน้นรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย/ครบวงจรและได้มาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ เน้นการทำตลาดแบบทางตรงในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างรูปแบบราคาที่หลากหลายให้เหมาะสมตามลักษณะและกำลังซื้อของลูกค้า เน้นความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของทีมขาย ในการตอบคำถามและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

12 New Growth Services TOT Satellite TOT Netcall
จัดทำรายการส่งเสริมการขายสำหรับการติดตั้ง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น จัดทำรายการส่งเสริมการขายในลักษณะการให้ ความเร็วเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม สร้างรูปแบบราคาในลักษณะการใช้งานร่วมกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ขยายฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจให้มากขึ้น ในลักษณะ Sale Tool เพื่อต่อสู้คู่แข่งด้านราคา ใช้การตลาดแบบผสมผสานระหว่าง Mass และ Sale Tool เปิดให้บริการ TOT Netcall แบบมีเลขหมาย (060) เปิดให้บริการ SIP Trunk ให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ พัฒนารูปแบบบริการอื่นๆ เช่น Call Forward และ Centrex ผนวกกับสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น Leased Line Internet

13 New Growth Services TOT Wi-Fi และ Hot Spot TOT Smart SMS
สรรหาพันธมิตรคู่ค้าเพื่อขยายจุดให้บริการ ขยายจุดให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวและหัว เมืองใหญ่ รวมถึงสถานที่ราชการ เช่น อบต. โฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ทราบ จุดให้บริการ และ Sale Tool เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยขายให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ใช้การตลาดแบบทั่วถึง (Mass) เพื่อกระตุ้นการ ใช้บริการ ผนวกกับสินค้าและบริการอื่นๆ TOT Smart SMS สร้างรูปแบบการขายแบบ Wholesale ใช้การตลาดทางตรงกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ใช้การตลาดแบบทั่วถึง (Mass) เพื่อกระตุ้น การใช้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป

14 New Growth Services บริการ Game Online
เปิดตัวเกมใหม่ จัดกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบ ใหม่ๆเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรและกระตุ้นให้ ขายบัตรทุกราคาผ่าน 7-11 จัดทำรายการส่งเสริมการขายร่วมกับ Dealer บัตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สรรหาพันธมิตรในการทำ Co-Marketing เพื่อ ขยายฐานลูกค้าทั่วไป จัดทำรายการส่งเสริมการขายประจำเดือนเพื่อ สร้างจุดเด่นและกระตุ้นการเติมเงิน

15 New Growth Services บริการ TOT e-Conference บริการ TOT e-Market
สรรหาพันธมิตรในการทำ Co-Marketing เพื่อสร้างการรับรู้ สรรหาพันธมิตรคู่ค้าเพื่อให้มีสินค้า/บริการ ใน TOT Mall ให้หลากหลายครอบคลุมทุก กลุ่มลูกค้า จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้ เกิดการซื้อสินค้าผ่าน TOT e-Market จัดทำรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบ Sale Tool ให้เป็นเครื่องมือและเหมาะสมกับ ขนาดและลักษณะของลูกค้าเป้าหมาย ใช้การตลาดทางตรง เพื่อปรับรูปแบบบริการ ตามที่ลูกค้าต้องการ สรรหาพันธมิตรเพื่อพัฒนาการขายแบบ Total Solutions ที่ครบวงจรทั้งสื่อสัญญาณ และอุปกรณ์ปลายทาง

16 Other Services 2553 Knowledge Plus และ LMS ขยายฐานลูกค้า
ใช้การตลาดแบบทั่วถึง (Mass) สำหรับ บริการ Knowledge Plus ใช้การตลาดทางตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สำหรับบริการ LMS จัด Event กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อกระตุ้น การใช้งานสำหรับบริการ Knowledge Plus สรรหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มรูปแบบ Content ให้ หลากหลายและตรงกับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

17 Other Services 2553 บริการ Just Pay บริการ TOT Call Center 1799
เร่งสรรหา Just Pay Franchise เพื่อขยายจุดให้บริการ ครอบคลุม บริการ TOT Call Center 1799 โฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ ทดลองใช้บริการ ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูล (Content) ให้หลากหลาย ครอบคลุมเรื่องที่ลูกค้าต้องการทราบ

18 Distribution Channel 2553 เร่งปรับปรุงสำนักงานบริการให้เป็น TOT Shop
ขยายบริการ Just Pay ให้ครอบคลุมทุกสำนักงานบริการ จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้ชำระผ่านบริการ Just Pay สรรหาตัวการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริการ Just Pay สามารถรับ ชำระค่าบริการได้หลากหลายมากขึ้น เร่งสรรหา Just Pay Franchise เพื่อขยายจุดให้บริการครอบคลุม พัฒนาระบบการกระจายบัตรให้มีความคล่องตัวแก่ผู้ค้ารายย่อย สรรหาพันธมิตรคู่ค้าเพื่อนำสินค้ามาขายผ่านบริการ Just Pay สรรหาพันธมิตรตัวแทนขาย (Marketing Arm) เพื่อช่วยในการขายและกระจายสินค้า/บริการของ ทีโอที พัฒนาช่องทาง TOT e-service เพี่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าและลดต้นทุนการให้บริการ

19 แนวทางการจัดทำ รายการส่งเสริมการขาย 2553
แนวทางการจัดทำ รายการส่งเสริมการขาย 2553 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด 19

20 โทรศัพท์ประจำที่ โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
เหมาจ่ายโทรศัพท์ประจำที่ ตลอดปี 53 Telesale 1100 Sale Tool I แพ็คเกจ 150 แพ็คเกจ SS (195 บาท) แพ็คเกจ MM (350 บาท) ฟรีไม่อั้น 1 (โทร 800 จ่าย 400) ฟรีไม่อั้น 2 (โทร 2000 จ่าย 1000) ฟรีกลางวัน (699 บาท) เหมาจ่ายใกล้-ไกล ก.ย. 52-มิ.ย. 53 I,G โทรท้องถิ่น 300 บ./ด โทรท้องถิ่น-ทางไกล 600 บ./ด. Caller ID/SPC Mass Caller ID ใช้ฟรี 3 เดือนแรก พร้อมแลกซื้อเครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์ ในราคาพิเศษ

21 โทรศัพท์สาธารณะ โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
โทรถูกทั่วไทยต่ำสุดนาทีละ 25 สต. ตลอดปี 53 Mass I โทรผ่าน Y-tel ตั้งแต่ – น. นาทีละ 25 สต. โครงการเติมเงินผ่านโทรศัพท์สาธารณะ (Change) เริ่ม มี.ค. 53 I,G เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์สาธารณะให้สามารถใช้เติมเงินโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบเติมเงินของ AIS

22 International Call - 007 โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
007 Volume Discount on the Shelf ก.พ. - ธ.ค.53 Tool R,G การให้ส่วนลดตามยอดการใช้รวม 007 Zone Pack เม.ย.53 - ธ.ค.53 R การให้ส่วนลดตามยอดการใช้รวม ในกลุ่มประเทศที่กำหนด 007 Product Image Mass Image เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงการคงอยู่ของบริการ 007, เสริมความรู้ให้ลูกค้าว่า 007เหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้าง

23 International Call - 008 โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
008 "3-4-5” ต่อเนื่อง ต.ค.52 - เม.ย.53 Mass G, R อัตราพิเศษรายประเทศเฉพาะเลขหมายทีโอที เริ่มต้นนาทีละ 3 บาท 008 "3-4-5” ภาค 2 พ.ค.- ธ.ค.53 (เหมือนเดิม) 008 เหมาจ่ายตามกลุ่ม ก.ค.-ก.ย.53 I,G เหมาจ่ายรายเดือน ให้ใช้อัตราพิเศษต่อนาทีเฉพาะกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้

24 ADSL โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด Simple Fit
15 ม.ค เม.ย. Mass I,G สร้างรูปแบบการให้บริการ 4 ระดับ XS,S,M,L ที่ครอบคลุมทุกระดับความเร็วของการใช้งาน โดยแบ่ง Class of Service เป็น 2 แบบ คือ Basic และ Power Great Value 1 พ.ค.- 15 ก.ย. G Promotion ผู้ที่สมัครเข้าใช้ Package สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้า Course อบรมการใช้งาน Internet และบริการเสริมต่างๆ จาก ทีโอที และ Partner Ultimated Hi-speed XL พ.ค.- ต.ค. 53 Promotion สำหรับระดับความเร็วสูงสุดถึง 15Mbps

25 ADSL (ต่อ) โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
Member Get Member 16 ก.ย.-15 ม.ค. 54 Mass G ลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่ได้รับส่วนลด/สิทธิพิเศษทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ โดยแนะนำมากยิ่งได้มาก Buy 2 Get 1 Free มี.ค.-ก.ค. ติดตั้ง Hi-speed แบบ Biz จำนวน 2 port ได้รับสิทธิใช้ Hi-speed แบบ Home ฟรี 1 port เป็นระยะเวลา 12 รอบบิล Smart Office 1 ส.ค.-15 ม.ค. 54 Bundle บริการ Hi-speed แบบ Biz กับ Fixed Line พร้อมสิทธิพิเศษในการแลกซื้ออุปกรณ์

26 ADSL (ต่อ) โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด Student Pack
15 เม.ย เม.ย. Mass I,G Package พิเศษสำหรับนักเรียนด้วยราคาที่ถูกกว่าราคาปกติ แต่มีการ Customize การใช้งานที่สามารถใช้ได้เฉพาะ Domestic Bandwidth และต้องรับการโฆษณาผ่าน ADSL Value Pack 15 มี.ค ธ.ค. Direct Bundle บริการ Fixed Line และ SMS โดยที่จ่ายราคาเท่ากับ Package ปกติที่ใช้แบบ Mass Back up solution 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. G Bundle บริการ Hi-speed แบบ Biz กับบริการ TOT1222 ฟรี พร้อมอุปกรณ์ Load Balance

27 ADSL (ต่อ) โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด Secure Office
1 ก.ค.-31 ม.ค. 54 Direct G Bundle บริการ Hi-speed แบบ Biz กับระบบ Security ต่างๆ เช่น IP Camera, Fire Alam และ Internet Security Application Thank You Bonus 1 มี.ค.-30 เม.ย. Mass R ฉลอง 1 ล้าน Port ด้วยการให้ลูกค้าปัจจุบันร่วมลงทะเบียน และชิงโชค Loyalty Reward 15 มิ.ย.- 31 ธ.ค. ให้สิทธิพิเศษต่างๆสำหรับลูกค้าที่มีการใช้บริการมานาน และจ่ายค่าบริการอย่างสม่ำเสมอ

28 TOT Leased Line Internet
โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด log file solution * เริ่ม เม.ษ. 53 Sale Tool I,G (LLI+Netlog) speed เริ่มต้นตั้งแต่ 2Mbps ถึง 20 Mbps New Surplus G ปรับราคาใหม่ และจัดรูปแบบ package ใหม่ speed เริ่มต้นตั้งแต่ 512k ถึง 20 Mbps Corporate Internet Solution-Pack1 ** เริ่ม ส.ค.53 ให้บริการ LLI+e-Conference+Netcall กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการการให้บริการแบบ tailor-made หมายเหตุ * TOT LLI หมายถึง บริการ TOT leased line internet ** รายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องรอความพร้อมของทุกบริการก่อนเปิดให้บริการ

29 TOT Internet Data Center
โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด Data Center Solution pack 1 ** ไตรมาส 2/53 Sale Tool I,G ให้บริการ Colocation + Web Hosting + Netlog พร้อมจัดราคาเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแบบ Managed service หมายเหตุ ** รายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องรอความพร้อมของการเปิดบริการ TOT IDC ที่ TOT สนญ. แจ้งวัฒนะ

30 โปรโมชั่น/รายละเอียด
TOT Netlog โปรโมชั่น/รายละเอียด ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. ส่งอีเมล/จดหมายแจ้งไปยังลูกค้ากลุ่มธุรกิจเดิมและประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ ม.ค. - มี.ค. 53 Tool I,G TOT Netlog ขายเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรองรับ user ไม่เกิน 50 – ไม่เกิน 100 ส.ค. – ต.ค. 53

31 TOT Satellite โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
Set up 2000 มี.ค.-ธ.ค. 53 Mass I ติดตั้ง 2,000 บาท TOT Satellite Economy ม.ค. - มิ.ย. 53 Tool ใช้จานดาวเทียม 1 จาน/ ผู้ใช้ 5 ราย อินเทอร์เน็ต ราคาถูก Satellite speed up มิ.ย.– ธ.ค. 53 สำหรับลูกค้าเดิมได้ราคาพิเศษในการ Up Speed TOT Satellite Special plus ต.ค. 52- มี.ค. 53 ติดตั้ง 2,000 บาท ใช้ 10 เดือน ฟรี 2 เดือน

32 TOT Netcall สำหรับ TOT Netcall (ไม่มีเลขหมาย) โปรโมชั่น ระยะเวลา
วิธีการขาย Obj. รายละเอียด 1.1 ระบบ Prepaid โทรน้อย โทรสบาย โทรกระหน่ำ มิ.ย.53 Mass I,G prepaid 50 บาท (30 วัน) 0.25 บาท, 100 บาท (60 วัน) 0.25 บาท, 300 บาท (90 วัน) 0.21 บาท, 500 บาท (120 วัน) 0.17 บาท 1.2 ระบบ Post Paid โทรมันส์ โทรมันส์ 2,000 บาท Sale Tool postpaid 90 บาท กลางวัน 2 บ/ครั้ง กลางคืน 1 บ/ครั้ง, 190 บาท กลางวัน 1.5 บ/ครั้ง กลางคืน 1 บ/ครั้ง, 490 บาท กลางวัน 1 บ/ครั้ง กลางคืน 1.5 บ/ครั้ง, 790 บาท ทั้งวัน 1 บาท/ครั้ง

33 TOT Netcall สำหรับ TOT Netcall Plus (060) แบบมีเลขหมาย หมายเหตุ
โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด 1.1 ระบบ Prepaid โทรน้อย โทรสบาย โทรกระหน่ำ 1พ.ย มี.ค.53 Mass I,G prepaid 50 บาท (30 วัน) 0.35 บาท, 100 บาท (60 วัน) 0.35 บาท, 300 บาท (90 วัน) 0.30 บาท, 500 บาท (120 วัน) 0.25 บาท 1.2 ระบบ Post Paid โทรมันส์ โทรมันส์ 2,000 บาท Sale Tool postpaid 90 บาท กลางวัน 2 บ/ครั้ง กลางคืน 1 บ/ครั้ง, 190 บาท กลางวัน 1.5 บ/ครั้ง กลางคืน 1 บ/ครั้ง, 490 บาท กลางวัน 1 บ/ครั้ง กลางคืน 1.5 บ/ครั้ง, 790 บาท ทั้งวัน 1 บาท/ครั้ง หมายเหตุ **มีค่าธรรมเนียมเลขหมาย 60 บ./ด.

34 TOT Netcall สำหรับ TOT Netcall Sip Trunk โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย
Obj. รายละเอียด TOT netcall Forward (Sip Trunk) 1พ.ย มี.ค.53 Wholesale I,G sip trunk 0.25 บาท/นาที ส่วนลดสูงสุด 30%

35 TOT WiFi โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
ตลอดปี 53 Mass I,G ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการ TOT แหล่งท่องเที่ยวและ หัวเมืองใหญ่ Wi-Fi Double Minutes เม.ย.-มิ.ย. 53 ให้เวลาใช้งานเพิ่มมากขึ้นราคา 60 บาท ใช้งานได้ 120 นาที นาน 30 วัน ราคา 100 บาท ใช้งานได้ 240 นาที นาน 60 วัน ราคา 150 บาท ใช้งานได้ นาที นาน 60 วัน Wi – Fi Bundle ADSL ลูกค้า ADSL Pack ใดก็ได้จ่ายเพิ่ม 100 บาท ใช้บริการ TOT Wi-Fi ฟรี 30 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดอัตราชั่วโมงละ 10 บาท

36 TOT WiFi (ต่อ) โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
Wi – Fi Bundle 3G ก.ค.-ก.ย. 53 Mass I,G ลูกค้า 3G Pack ใดก็ได้จ่ายเพิ่ม 200 บาท ใช้บริการ TOT Wi-Fi ฟรี 50 ชั่วโมง ส่วนเกินคิดอัตราชั่วโมงละ 7 บาท Wi – Fi Money Base เริ่ม ก.ค. 53 ปรับระบบการคิดค่าบริการ TOT Wi-Fi จาก TIME Base เป็น Money Base โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด TOT Hotspot Prepaid ตลอดปี 53 Mass G ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการ TOT สถานที่เป้าหมาย

37 TOT Smart SMS โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
ตลอดปี 53 Wholesale I,G ขายส่ง SMS ให้กับกลุ่มลูกค้าหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวให้ลูกค้า SMS ผ่าน Web Mass กลุ่มลูกค้ารายย่อยเริ่มต้นที่ 0.65 บาท/ข้อความ SMS สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ ขายส่ง SMS ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้กับผู้ปกครอง

38 TOT Multimedia: Online Game
โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด Tales Runner ตลอดปี 53 Mass I,G โปรโมชั่นแถมไอเทมประจำเดือน โปรโมชั่นจากการส่ง E-คูปอง เช่นคูปองแสนสนุก โปรโมชั่นในเกม เช่น คูณค่าประสบการณ์ WeDo G H.A.V.E.

39 TOT Multimedia: อื่นๆ (ต่อ)
โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด TOT e-Conference Tool I,G รายการส่งเสริมการขายในกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ให้กรอบอัตราส่วนลดเป็นเครื่องมือพนักงานขาย TOT e-Market Mass ลูกค้า ทีโอที ที่ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่หรือ ADSL สามารถทดลองใช้งานฟรี 6 เดือน แลก Rewards ใน TOT Mall/ TOT Plaza

40 TOT LMS, Knowledge Plus โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
Light / Pro pack Junior Pack ตลอดปี 53 Tool I เป็นรายการส่งเสริมการขายเฉพาะราย ที่ให้กรอบอัตราส่วนลดกับKey Accounts และ สามารถนำไป ขายควบกับ Knowledge Plus แบบเหมาจ่ายได้ Knowledge Plus Frist Exam 4U Smart Exam 4 U Advance Exam 4 U Mass เป็นการขายรายวิชา ผ่าน บัตรTOT Prepaid เป็นการขาย แบบ wholesale ให้กับลูกค้า องค์กร

41 TOT Prepaid (Pin 108) & Just Pay
โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด ขยายโปรโมชั่น "TOT Prepaid Pin 108" มี.ค.53 - มี.ค.54 Mass I,G ให้บริการ TOT Prepaid PIN 108 ในราคาโปรโมชั่นเดิม โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด โปรโมชั่น "Just Pay Free Gift Voucher" ก.พ. - พ.ย. 53 Mass I,G ใบเสร็จ Just Pay ที่มียอดชำระค่าธรรมเนียมครบ 200 บาท รับ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท ฟรี 1 ใบ (แลกรับตามช่วงเวลาที่กำหนด) จำนวน 15,000 ใบ

42 TOT Call Center 1799 โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
ม.ค.53 -ก.พ.53 Tool I,G สน. ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมบรรยายที่สถาบันวิชาการร่วมกับคอสอบรมเกี่ยวกับบริการต่างๆของทีโอที จัดทำโบรชัวร์TOT Call Center แบบ Premium สำหรับแจกจ่าย อบ.,รบ.,คบ. และ น.1-น.4 ที่เข้าร่วมอบรม พัฒนา, ปรับปรุง และโปรโมท website ตลอดปี 53 Mass การโฆษณา website ให้เป็นที่รู้จัก เช่นการโฆษณาบนเวป google

43 TOT Call Center 1799 โปรโมชั่น ระยะเวลา วิธีการขาย Obj. รายละเอียด
โปสเตอร์ บริการ 1799 ตลอดปี 53 mass I จัดทำโปสเตอร์ บริการ 1799 TOT Content Service (ราคา 6 บาท/นาที) ที่ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ บริการ Friendly Call Center เม.ย.-ธ.ค.53 I,G Promotion บริการ Friendly Call Center for SMEs ( 1141 or 1490) J-flag โฆษณา TOT Call Center ขอธง เจ-แฟลก โฆษณา TOT Call Center เวลาจัด Events ของ สน. 2 อัน 1799 Content Service Mass จัดชิงรางวัลสำหรับผู้ที่โทรเข้ามา ตามเลขลงท้ายที่กำหนด และมีการชิงรางวัลใหญ่ ปลายปี

44 6 กลยุทธ์หลักของ ทีโอที สำหรับปี 2552-2554
กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันการลดลงของรายได้จากบริการหลัก ใช้กับบริการกลุ่ม Voice ใช้กับบริการกลุ่ม Data & Internet และ Multimedia & Content และ Other service บางตัว กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจที่มีอนาคต กลยุทธ์ที่ 3 ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประเภท Corporate และ SME ใช้กับบริการทุกกลุ่ม กรณีลูกค้าธุรกิจ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและงานประชาสัมพันธ์ ใช้สนับสนุนการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงกระบวนการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้นจากนโยบายหลักด้านการตลาดดังกล่าวสามารถนำมาสู่กลยุทธ์หลักด้านการตลาด 6 ข้อสำหรับปี ที่ ทีโอที ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะสอดคล้องและสนับสนุนแผน Turnaround ของ ทีโอที ด้วย โดยแต่ละกลยุทธ์จะมีวัตถุประสงค์ใช้กับกลุ่มบริการต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตาม Slide) โดยในรายละเอียดจะมอบให้กับ ผจก.ตล รก.ชจญ.ล. เป็นผู้บรรยายต่อไป ใช้เพิ่ม Customer loyalty กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด ใช้สร้างโอกาสในการขายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

45 กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันการลดลงของรายได้จากบริการหลัก
ปรับปรุงคุณภาพบริการ ผนวกกับสินค้า/บริการอื่นมากขึ้น เปิดตัวบริการ VoIP ย้ายจุดติดตั้ง/บริการโทรศัพท์สาธารณะเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ ตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็น KIOSK สรรหาพันธมิตรด้านบริการไร้สาย ปี 2552 ขยายบริการ e-phones ให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ รุกสู่ตลาด FMC / WiFi PHONE CONVERGENCE VoIP on FMC technology ปี

46 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจที่มีอนาคต
เร่งขยายธุรกิจ Broadband ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ สร้างบริการให้รองรับการดำเนินชีวิต(Speed/Device/Convenient/ Content/Service) สร้างและขยายการขายแบบ Wholesale ให้มากขึ้น สร้าง T-det online ให้เป็นช่องทางหลักในการใช้ Content ขยายบริการ JustPay ให้ครอบคลุมและหาพันธมิตรใหม่ๆ สร้าง franchise ของบริการ JustPay และหาพันธมิตรใหม่ๆ ปี 2552 เร่งสร้างธุรกิจบนโครงข่าย NGN สร้างรูปแบบบริการที่ครบวงจรให้ทุกกลุ่มลูกค้า สรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการสื่อสารข้อมูล สร้างรายได้จากบริการ Content และ Application ที่เน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้า ปี

47 ทิศทางการปรับตัวสินค้าและบริการของ ทีโอที
E-Services E - Learning E – Auction CA E-Payment Gaming Domestic Fixed–line telephone Services Nationwide PSTN network coverage Value Added Services IN Etc. Data, Multimedia and Broadband Services Leased Line Services Data services on ISDN IP and Metro Ethernet networks Hi-speed data services on ATM network ADSL VOIP ISP, IDC International Long Distance Services 007,008 วงจรเช่า IPLC, IP-VPN, HC-IDD สินค้า และบริการ ICT Solution - Managed Service Wireless Telecommunications Services 470 MHz WiFi Broadband (TOT Hotspot) IP star 3G ทิศทางการปรับตัวของสินค้าและบริการการของ ทีโอที ในปีนี้ก็จะมุ่งไปที่ กลุ่ม Data, Multimedia และ Broadband ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือดาวเทียม IP Star เป็นหลัก พร้อมขยายการให้บริการประเภท E-Service และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจาก Internet ให้มากขึ้น เช่น ลูกค้าสามารถซื้อรหัส TOT Prepaid ผ่านทาง ได้ เพื่อนำไปใช้กับ PIN Phone, TOT Hotspot, และ Talesrunner เป็นต้น โดยในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ ทีโอทีจะเปิดตัวบริการ VoIP ภายใต้ชื่อ TOTnetcall ในขณะเดียวกัน ทีโอที ก็ต้องเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจ ICT Solution ที่ครบวงจรให้กับลูกค้าซึ่งอาจจะมีทั้งรูปแบบที่ ทีโอที ดำเนินการเอง และ สรรหาพันธมิตรเข้ามาร่วมดำเนินงาน Other Telecommunications Services Contact Center Payment Etc. Public Telecommunications Services Public Payphone Web Phone

48 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประเภทCorporate และ SME
หา PARTNER ด้าน อุปกรณ์ ICT, Application สามารถให้ SLA กับลูกค้า สร้างบริการ Managed Service (แบบ Connectivity, Security, Server) เร่งขยายธุรกิจ Broadband ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ หาตัวแทนขายเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า ให้บริการ Managed Service ในด้าน Application และ Converged Service สร้าง/ขยายการขายแบบ Wholesale ให้มากขึ้น ปี 2552 สร้างรูปแบบบริการที่ครบวงจรให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจเฉพาะราย สรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการสื่อสารข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ปี

49 ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
กลุ่มลูกค้า ความต้องการของลูกค้า การบริการครบวงจรทั้งด้านโทรคมนาคมและ ICT บริการที่หลากหลาย ทันสมัย และช่วยประหยัดต้นทุน คุณภาพบริการที่มีมาตรฐานสูง บริการหลังการขาย 24x7 (SLA) Corporate and Government การบริการครบวงจร บริการที่ช่วยประหยัดต้นทุน คุณภาพบริการที่มาตรฐานและเชื่อถือได้ บริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว Medium and Small Business (SMEs) บริการที่หลากหลายเพื่อความสะดวกสบายในการ ดำเนินชีวิต ราคาประหยัด คุณภาพบริการตามมาตรฐานสากล บริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว Residence and Consumer ดังนั้นจากนโยบายหลักด้านการตลาดดังกล่าวสามารถนำมาสู่กลยุทธ์หลักด้านการตลาด 6 ข้อสำหรับปี ที่ ทีโอที ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะสอดคล้องและสนับสนุนแผน Turnaround ของ ทีโอที ด้วย โดยแต่ละกลยุทธ์จะมีวัตถุประสงค์ใช้กับกลุ่มบริการต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตาม Slide) โดยในรายละเอียดจะมอบให้กับ ผจก.ตล รก.ชจญ.ล. เป็นผู้บรรยายต่อไป บริการที่ทันสมัย และมีอัตราการเติบโตสูง คุณภาพบริการที่มีมาตรฐานสูง ราคาสามารถแข่งขันในตลาดได้ บริการหลังการขาย 24x7 (SLA) Wholesale and Partner

50 แนวทางการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
กลุ่มลูกค้า รูปแบบการบริการ การเข้าถึงลูกค้า Managed Service and ICT Solution Tailor Made or One to One Marketing Corporate and Government Medium and Small Business (SMEs) Bundled Service and Convergence Service Sale Tools and Mass Marketing Residence and Consumer Bundled Service Mass Marketing ดังนั้นจากนโยบายหลักด้านการตลาดดังกล่าวสามารถนำมาสู่กลยุทธ์หลักด้านการตลาด 6 ข้อสำหรับปี ที่ ทีโอที ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะสอดคล้องและสนับสนุนแผน Turnaround ของ ทีโอที ด้วย โดยแต่ละกลยุทธ์จะมีวัตถุประสงค์ใช้กับกลุ่มบริการต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตาม Slide) โดยในรายละเอียดจะมอบให้กับ ผจก.ตล รก.ชจญ.ล. เป็นผู้บรรยายต่อไป Wholesale and Partner One to One Marketing Network and Services

51 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและงานประชาสัมพันธ์
กำหนดตำแหน่งทางการตลาดให้ชัดเจน (POSITIONING) สื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ด้วยตำแหน่งของบริการต่างๆที่ชัดเจน สร้างความแข็งแกร่งให้ Corporate Brand (CSR, CRM) ปี 2552 ปี TRUSTED BRAND

52 Building Brand Identity

53 แนวทางการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของ ทีโอที
เป็นโทรคมนาคมแห่งชาติที่สร้างสรรค์บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมให้กับประเทศ บนพื้นฐานแห่งความประหยัดคุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ทันสมัย และทันต่อความต้องการของโลกอนาคต ระดับองค์กร (Corporate Level) Connecting Thailand ระดับหมวดสินค้า Voice & Wireline Connecting Gateway เป็นประตูแห่งการเชื่อมออกสู่โลกของโทรคมนาคม Broadband & Data Communication Connecting Through the world เปิดโอกาสในการเชื่อมต่อทั่วทั้งโลก Content & Multimedia Connecting Life Style ดังนั้นจากนโยบายหลักด้านการตลาดดังกล่าวสามารถนำมาสู่กลยุทธ์หลักด้านการตลาด 6 ข้อสำหรับปี ที่ ทีโอที ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะสอดคล้องและสนับสนุนแผน Turnaround ของ ทีโอที ด้วย โดยแต่ละกลยุทธ์จะมีวัตถุประสงค์ใช้กับกลุ่มบริการต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตาม Slide) โดยในรายละเอียดจะมอบให้กับ ผจก.ตล รก.ชจญ.ล. เป็นผู้บรรยายต่อไป เป็นบริการที่ตอบสนองทุกวิถีชีวิต Payment Service Convenience Payment ชำระสะดวกทุกที่ ทุกช่องทาง

54 กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงกระบวนการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ปรับปรุงกระบวนการดูแลลูกค้า CLEANSING ฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้า (CRM) พัฒนาบุคลากรการตลาด การขายและการบริการ จัดทำ Retention Program ปี 2552 LOYALTY ปี

55 ใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
Product Oriented Customer Centric Yesterday Today Tomorrow PSTN ISDN xDSL ATM Frame Relay IP-VPN WiFi RAN TOT Card Pin Phone Calling Card Family Card AudioTax Follow me SPC MHS Free phone One number Nationwide Next Generation Network (NGN) Voice Consumer BB & Data Com SMEs Content & Service Corporate Mobile Government Wholesale Wholesale & Partner Technology Product Integration Proposition & Solution

56 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด
จัดระดับและแยกประเภทของ TOT SHOP ขยายและเพิ่มช่องทางให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงภาพลักษณ์ของ TOT SHOP (เครื่องแต่งกาย /ร้าน / กระบวนการทำงาน) สร้างธุรกิจใหม่ๆเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับ TOT SHOP พัฒนาช่องทาง TOT e-service เพี่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า และลดต้นทุนการให้บริการ ปรับ TOT SHOP ให้เป็น PROFIT CENTER หา FRANCHISE เพื่อขยายธุรกิจ TOT SHOP ปี 2552 ปี

57 Q & A ขอบคุณ ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด 57


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานด้านการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google