งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Peeravas Ratanapongpien

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Peeravas Ratanapongpien"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Peeravas Ratanapongpien
ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2552 แผนการตลาด งาน Unmatched และงานติดตามหนี้ค้างชำระ สรุปงานจาก Scoreboard รายงานสถานภาพเลขหมายโทรศัพท์ในความรับผิดชอบ สรุปผลการดำเนินงานทุกผลิตภัณฑ์ Peeravas Ratanapongpien

2 Peeravas Ratanapongpien
ยอดขาย ADSL ประจำเดือนตุลาคม 2552 1-31 ตุลาคม 2552 ศูนย์ ฯ ติดตั้ง รื้อถอน สุทธิ รื้อถอนร้อยละ บร. 139 29 110 20.86 นร. 100 13 87 13.00 ลม. 43 7 36 16.28 สก. 48 10 38 20.83 ปค. 69 16 53 23.19 รวม 399 75 324 18.80 Peeravas Ratanapongpien

3 สรุปยอดขาย ADSL ของทีมขาย บบภ.2.2(บร.) ณ 31 ต.ค.52
Peeravas Ratanapongpien

4 เปรียบเทียบเป้าหมาย ผจก.บภ.2.2 และ ผส.บบภ.2.2(บร.) ณ 31 ต.ค.52
ณ 31 ต.ค.52 Peeravas Ratanapongpien

5 ผลการดำเนินงาน ADSL ในภาพรวม
Peeravas Ratanapongpien

6 Peeravas Ratanapongpien

7 Peeravas Ratanapongpien

8 Peeravas Ratanapongpien

9

10 Peeravas Ratanapongpien

11 Peeravas Ratanapongpien
งาน Unmatched และติดตามหนี้ค้างชำระ รายการ Unmatched ศูนย์ ณ 20 ก.ย.52 ดำเนินการได้ % คงเหลือ ณ 30 ต.ค.52 เพิ่ม (ลด) บร. 32 100 31 นร. 7 13 ลม. 2 5 3 สก. 14 6 42.86 8 ปค. 1 21 รวม 56 46 82.14 10 78 68 Peeravas Ratanapongpien

12 Peeravas Ratanapongpien
หนี้ค้างชำระสถานะ Active & Inactive กลุ่มที่ 1 ประเภท R, B, E เป้าหมายไม่เกิน 5 % เมื่อสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2552 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์ เงินตามใบแจ้งหนี้ จำนวนหนี้ค้าง % บร. 35,029,529.63 1,784,310.18 5.09 นร. 11,898,274.20 287,398.17 2.42 ลม. 7,073,946.55 356,423.39 5.04 สก. 9,246,556.44 429,522.36 4.65 ปค. 12,029,249.09 574,518.56 4.78 รวม 75,277,555.91 3,432,172.66 4.56 Peeravas Ratanapongpien

13 Peeravas Ratanapongpien
หนี้ค้างชำระสถานะ Active & Inactive กลุ่มที่ 2 ประเภท G เป้าหมายไม่เกิน 15 % เมื่อสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2552 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์ เงินตามใบแจ้งหนี้ จำนวนหนี้ค้าง % บร. 28,738,451.43 510,194.47 1.78 นร. 2,338,096.83 151,020.80 6.46 ลม. 1,656,587.44 37,300.10 2.25 สก. 2,359,555.06 131,614.81 5.58 ปค. 2,783,799.31 162,428.26 5.83 รวม 37,876,490.07 992,558.44 2.62 Peeravas Ratanapongpien

14 Peeravas Ratanapongpien
งานติดตั้ง / ตรวจแก้ โทรศัพท์ประจำที่ และ ADSL ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2552 Peeravas Ratanapongpien

15 Peeravas Ratanapongpien
สถานภาพเลขหมายโทรศัพท์ในความรับผิดชอบ Existing Peeravas Ratanapongpien

16 ศูนย์บริการลูกค้าบุรีรัมย์
Peeravas Ratanapongpien

17 ศูนย์บริการลูกค้านางรอง
ศูนย์บริการลูกค้าลำปลายมาศ Peeravas Ratanapongpien

18 ศูนย์บริการลูกค้าสตึก
ศูนย์บริการลูกค้าประโคนชัย Peeravas Ratanapongpien

19 Peeravas Ratanapongpien

20 Peeravas Ratanapongpien
สถานภาพเลขหมายโทรศัพท์ในความรับผิดชอบ โครงการ 565,500 เลขหมาย Peeravas Ratanapongpien

21 ศูนย์บริการลูกค้าบุรีรัมย์
Peeravas Ratanapongpien

22 ศูนย์บริการลูกค้านางรอง
Peeravas Ratanapongpien

23 ศูนย์บริการลูกค้าลำปลายมาศ
Peeravas Ratanapongpien

24 ศูนย์บริการลูกค้าสตึก
Peeravas Ratanapongpien

25 ศูนย์บริการลูกค้าประโคนชัย
Peeravas Ratanapongpien

26 Peeravas Ratanapongpien

27 Peeravas Ratanapongpien
ผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย ผลการดำเนินงานปี 2552 ม.ค.-ก.ย. ตุลาคม ยอดสะสม ร้อยละ Existing 1,823 409 117 526 40.04 โครงการ 565,500 เลขหมาย 170 34 204 Fixed Line (เลขหมาย) 579 151 730 ADSL (Port) 2,440 1,838 324 2,162 88.61 Voice IP Star (เลขหมาย) 50 -4 -8.00 Broadband IP Star (แห่ง) 65 9 -15 -6 -9.23 Leased Line 64 kbps (วงจร) -3 -1 -44.44 Leased Line 2 Mbps (วงจร) 5 4 - Oversea 007 & (ล้านบาท) 1.421 0.776 0.097 0.873 61.44 SLA ( % ) 90 82.75 70.83 324/395 82.03 Leased Line Internet (วงจร) 16 20 Peeravas Ratanapongpien

28 เรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ศูนย์บริการลูกค้า จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการได้ร้อยละ บุรีรัมย์ 23 1 95.65 นางรอง 11 2 81.82 ลำปลายมาศ 6 100.00 สตึก 4 ประโคนชัย 75.00 รวม บบภ.2.2(บร.) 48 91.67 Peeravas Ratanapongpien

29 Peeravas Ratanapongpien
บุรีรัมย์ ว/ด/ป เลขหมาย ชื่อ-นามสกุล เรื่อง นายศักดิ์ชัย ชะนะค้า ร้องเรียนค่าใช้จ่าย(CHF)ภท นางรอง ว/ด/ป เลขหมาย ชื่อ-นามสกุล เรื่อง นายสมพร แซ่จึง ร้องเรียนค่าใช้จ่าย(COM)ภท นางศิริรักษ์ บุญทอง ร้องเรียนค่าใช้จ่าย(GEN)ภท ประโคนชัย ว/ด/ป เลขหมาย ชื่อ-นามสกุล เรื่อง นายจรูญ ขันประโคน ร้องเรียนค่าใช้จ่าย(GEN)ภท Peeravas Ratanapongpien

30 Peeravas Ratanapongpien

31 ประเมินผลรายได้สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2552
Peeravas Ratanapongpien

32 Peeravas Ratanapongpien

33 ประเมินผลอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (เปรียบเทียบ) สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2552
Peeravas Ratanapongpien

34 Peeravas Ratanapongpien


ดาวน์โหลด ppt Peeravas Ratanapongpien

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google