งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประชุมการปรับปรุงระเบียบคุณภาพ ISO: 9001 ผอ.รปก. ศุกร์ที่ 18 กย. 52 ผู้จัดการสาขาและเจ้าหน้าที่สาขา 1ท่านเข้าร่วมประชุม น น. เวลา น น. ปรับกลยุทธิ์การจัดการ KPIs รายสาขา สาขาที่ถูกตรวจ ISO ปี 53 ได้แก่ สาขาพะเยา และเชียงราย แจ้งเตือนการใช้สิทธิเบิกค่าประกันภัยพรบ.ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน52

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ขอปรับหัวข้อ ในวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ : การบริหารจัดการ KPIs และ การดำเนินโครงการของสาขาไปอยู่ในวาระที่ 5 รายงานผลงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยให้สาขารายงานปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไข KPIs ที่ไม่ผ่านในแต่ละดัชนี และ รายงานผลการดำเนินโครงการตามกำหนดที่ได้ระบุไว้ พัฒนาการให้บริการด้านสินไหม เพื่อยกระดับมาตรฐานการจ่ายค่าเสียหาย

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แนวทางปฏิบัติสำหรับสาขาย่อยเต็มรูปแบบ ตามกสข. 0760/52 1. เคลม 100 เคลมต่อเดือน 2. ยอดขาย 2,500 ฉบับต่อเดือน ผจก.สาขาระดับ 7 = 1 ตำแหน่ง พนักงาน = 2 ตำแหน่ง

4 วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมครั้งก่อน ผช.ผจก.ภาคฯ นำเสนอวาระนี้

5 วาระที่ 3 เรื่องเสนอพิจารณา : การเปิดสาขาย่อย
สาขาย่อยฝาง สาขาย่อยจอมทอง สาขาย่อยแม่สาย

6 วาระที่ 3 เรื่องเสนอพิจารณา : แผนเปิดสาขาย่อย 3 แห่ง
สาขาย่อยฝาง : แม่แตง เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง แม่อาย สาขาย่อยจอมทอง : สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า แม่แจ่ม สาขาย่อยแม่สาย : แม่จัน แม่สาย เชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น ดอยหลวง แม่ฟ้าหลวง

7 พะเยา 7 เชียงใหม่22+2 น่าน 15 แม่ฮ่องสอน 8 แพร่ 9 ลำปาง9 ตาก 9 ลำพูน 9
เชียงราย 18 พะเยา 7 เชียงใหม่22+2 น่าน 15 แม่ฮ่องสอน 8 แพร่ 9 ลำปาง9 ตาก 9 ลำพูน 9

8 แม่อาย ฝาง สาขาย่อยเทิง 9 อำเภอ อ.เทิง ,เชียงคำ,เชียงของ
อ.เชียงแสน ,เวียงแก่น อ.ดอยหลวง ,พญาเม็งราย อ.ขุนตาล ,ป่าแดด แม่อาย ฝาง สาขาย่อยแม่สาย 8 อำเภอ อ.แม่สาย ,แม่จัน,เชียงของ อ.เชียงแสน ,เวียงแก่น อ.ดอยหลวง ,แม่ฟ้าหลวง อ.แม่อาย ,ฝาง

9 จำนวนรถจดทะเบียนสะสม ปี 49-51
เชียงใหม่ 4 ขนส่ง ฝาง จอมทอง เชียงราย เทิง แม่สะเรียง 2549 395,744 51,071 48,745 329,751 55,612 7,828 2550 405,510 54,535 50,246 334,049 55,845 8,309 2551 412,356 57,211 51,494 340,874 56,791 8,719

10 ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัดในแผนงานเปิดสาขาย่อย
รายการ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก พื้นที่ ตร.กม. ประชากร ( คน ) อำเภอ หมู่บ้าน

11 วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง

12 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานโครงการ
สืบเนื่องจากการไม่ดำเนินโครงการของสาขาตามเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายแจ้งเหตุ ยกเว้น สาขาลำพูน โครงการชมรม RSC เก่า 2.1 ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินโครงการ 2.2 ยังไม่ได้รับอนุมัติ 3. โครงการประชุมร่วมกับอำเภอ 5 ครั้ง จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 1 กิจกรรม เบิกอุปกรณ์เสื้อสะท้อนแสง กรวย และกระบองไฟ จัดทำโปสเตอร์นำไป ตกแต่งห้องชมรมฯ อุปกรณ์ สนับสนุน

13 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงาน : KPIs

14 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา
วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา สาขาเชียงใหม่ โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ผ่านเป้าหมาย

15 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา
วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา สาขาแพร่ โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ผ่านเป้าหมาย

16 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา
วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา สาขาแม่ฮ่องสอน โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ผ่านเป้าหมาย

17 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา
วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา สาขาพะเยา โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ผ่านเป้าหมาย

18 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา
วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา สาขาน่าน โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ผ่านเป้าหมาย

19 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา
วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา สาขาเชียงราย โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ผ่านเป้าหมาย

20 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา
วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา สาขาลำพูน โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ผ่านเป้าหมาย

21 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา
วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา สาขาลำปาง โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ผ่านเป้าหมาย

22 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา
วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรครายสาขา สาขาตากและแม่สอด โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ผ่านเป้าหมาย

23 การสนับสนุนงบประมาณสาขา
60,574 การสนับสนุนงบประมาณสาขา คงเหลือ CG 500 510 520 530 550 560 570 580 590 1.2 10,000 2.2 3,000 3.3 2,000 3.2

24 คะแนน KPIs ภาค Part A ปี 52 เดือน 100 200 300 400 500 600 700 800 900
มค. 46.06 46.50 46.44 45.50 46.48 39.84 47.67 44.46 47.14 กพ. 44.01 41.83 4051 44.22 41.89 42.76 47.81 44.34 49.25 มีค. 44.94 42.52 40.22 46.33 43.14 43.42 49.35 44.58 49.12 เมย. 46.82 45.01 41.60 49.73 48.88 47.09 50.75 46.70 51.96 พค. 46.79 45.36 41.90 49.93 46.90 47.42 51.70 46.98 53.19 มิย. 47.75 45.90 40.08 50.20 46.89 47.28 51.24 48.54 52.92 กค. 43.75 46.80 45.25 55.67 41.86 47.18 45.57 48.60


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google