งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระอายุหนี้ 30 วัน ACTIVE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระอายุหนี้ 30 วัน ACTIVE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะภาพหนี้ โทรศัพท์จังหวัดตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไตรมาส 1/2554

2 รายละเอียดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระอายุหนี้ 30 วัน ACTIVE
การจัดเก็บหนี้ค้างประจำไตรมาสที่ 1/2554 เกณฑ์การวัดประเมิน ระดับ 5 = 85% ระดับ 4 = 75% ระดับ 3 = 65% ระดับ 2 = 55% ระดับ 1 = 45% ศูนย์ ไตรมาสที่ 1 ผลต่าง จัดเก็บได้ MC อายุหนี้ 30 วัน อายุหนี้ 60 วัน คิดเป็น % ไตรมาส 1/54 ตาก 3,363,313.72 1,628,937.27 1,734,376.45 51.57 1 แม่สอด 3,632,198.30 1,727,612.41 1,904,585.89 52.44 แม่ระมาด 859,441.14 388,591.11 470,850.03 54.79 จังหวัดตาก 7,854,953.16 3,745,140.79 4,109,812.37 52.32

3 3 2 4 รายละเอียดอัตราส่วนหนี้ค้าง INACTIVE ต่อหนี้ทั้งหมด
ผลการดำเนินการประจำไตรมาส 1/ 2554 เกณฑ์การวัดประเมิณ ระดับ 5 = 5% ระดับ 4 = 15% ระดับ 3 = 25% ระดับ 2 = 35% ระดับ 1 = 45% ศูนย์ ณ ไตรมาส 1/54 รวมหนี้ คิดเป็น % เปรียบเทียบจำนวนหนี้เพิ่ม/ลดลง ผลการประเมิน หนี้ค้าง ทั้งหมด เดือน มค.54 เดือน เมย.54 ผลต่าง MC ACTIVE INACTIVE ไตรมาส 1/54 ตาก 7,311,533.82 2,067,436.88 9,378,970.70 22.04 1,973,921.22 2,067,166.87 93,245.65 3 แม่สอด 7,787,360.73 2,679,080.22 10,466,440.95 25.60 2,458,913.60 220,166.62 2 แม่ระมาด 1,714,974.64 293,919.77 2,008,894.41 14.63 286,745.80 7,173.97 4 จังหวัดตาก 16,813,869.19 5,040,436.87 21,854,306.06 23.06 4,719,580.62 5,040,166.86 320,586.24

4 การจำหน่ายหนี้สูญประจำปี 2554 จำนวนเงินจำหน่ายหนี้สูญ
เป้าหมาย ไม่เกิน 30% ของหนี้ Inactive เอกชน ต้นปี(ณ 1 มค.54 ประเภทลูกค้า R และ B) เกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 = 20% ระดับ 4 = 25% ระดับ 3 = 30% ระดับ 2 = 35% ระดับ 1 = 40% ศูนย์ จำนวนหนี้ค้าง จำนวนเงินจำหน่ายหนี้สูญ รวม คิดเป็นร้อยละ MC Inactive ณ 1 มค.54 มค.54 กพ.54 มีค.54 ทั้งสิ้น ไตรมาส 1/54 ตาก 608,067.78 - 5 แม่สอด 734,524.23 109,320.07 14.88 แม่ระมาด 19,557.64 1,362,149.65 8.03 คำนวณ 30% เฉลี่ย/เดือน ตาก 182,420.33 15,201.69 แม่สอด 220,357.27 18,363.11 แม่ระมาด 5,867.29 488.94

5 หนี้ Active 120 วันขึ้นไป จังหวัดตาก
จำนวนราย จำนวนเงิน ศูนย์บริการ ว/ด/ป G B R ตาก 15 มีค 54 283 8 123 942,584.09 16,804.90 377,970.15 1 เมย 54 249 5 136 776,754.28 11,525.51 405,083.21 ผลต่าง 13 - 165,829.81 ,279.39 27,113.06 แม่สอด 94 16 215 431,508.09 29,346.37 520,777.86 117 15 227 483,097.40 29,233.91 583,310.53 23 12 51,589.31 62,532.67 แม่ระมาด 48 - 221,288.37 54 1 266,282.64 9,416.00 6 44,994.27

6 หนี้ Active จังหวัดตาก
จำนวนราย จำนวนเงิน ศูนย์บริการ ว/ด/ป G B R ตาก 15 มีค 54 651 227 2,637 1,358,516.59 180,296.04 1,814,602.92 1 เมย 54 755 52 1,141 776,754.28 37,252.31 1,087,026.66 ผลต่าง 104 - 1,496 ,762.31 - 143,043.73 ,576.26 แม่สอด 382 71 1,174 775,238.00 78,110.53 1,305,411.37 424 131 1,748 862,868.13 139,693.98 1,636,141.06 42 60 574 87,630.13 61,583.45 330,729.69 แม่ระมาด 110 2 147 307,961.01 6,015.54 96,029.43 134 4 313 403,075.38 14,947.34 215,839.93 24 166 95,114.37 8,931.80 119,810.50

7 หนี้ InActive 16 เดือนขึ้นไป จังหวัดตาก
จำนวนราย จำนวนเงิน ศูนย์บริการ ว/ด/ป G B R ตาก 15 มีค 54 - 1 2,688.96 1 เมย 54 ผลต่าง แม่สอด 2 5 329.35 71,282.69 2,511.40 10 431.00 101,799.09 9,986.43 102 30,516 7,475 แม่ระมาด 15 24,075.00

8 หนี้ InActive จังหวัดตาก
จำนวนราย จำนวนเงิน ศูนย์บริการ ว/ด/ป G B R ตาก 15 มีค 54 18 6 291 44,450.75 1,082.65 643,261.59 1 เมย 54 3 288 44,173.36 605.96 645,997.67 ผลต่าง - 2,736.08 แม่สอด 5 225 8,904.18 371,866.78 467,486.74 9 243 8,694.78 427,575.82 460,969.16 4 55,709 ,518 แม่ระมาด 15 22 71,904.00 22,508.62 16 26 76,719.00 22,697.55 1 4,815 189

9 สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัดตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มกราคม-มีนาคม 2554

10 จังหวัดตาก 7 88 104 74 97 6 14 77 9 476 เปอร์เซ็นต์ 1.47 18.49 21.85
ชุมสาย สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด ใช้ชั่วคราวในกิจการ TOT/ลค.ติดตั้งชั่วคราว หมดความจำเป็น อื่นๆ รวม จังหวัดตาก 7 88 104 74 97 6 14 77 9 476 เปอร์เซ็นต์ 1.47 18.49 21.85 15.55 20.38 1.26 2.94 16.18 1.88 100 อันดับ 3 1 5 2 8 4

11 เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด
ชุมสาย มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด หมดความจำเป็น อื่นๆ รวม ตาก 49 10 51 54 2 4 221 เปอร์เซ็นต์ 22.17 4.52 23.08 24.43 0.90 1.82 100.00 อันดับ 3 1 5 6

12 ชุมสาย สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด ใช้ชั่วคราวในกิจการ TOT/ลค.ติดตั้งชั่วคราว หมดความจำเป็น อื่นๆ รวม แม่สอด 6 23 91 27 4 14 17 211 เปอร์เซ็นต์ 2.84 10.90 43.13 12.80 1.90 6.64 8.06 2.83 100.00 อันดับ 3 1 2 7 5 8

13 เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over
ชุมสาย มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over หมดความจำเป็น รวม แม่ระมาด 16 3 9 44 เปอร์เซ็นต์ 36.36 6.82 20.46 100.00 อันดับ 1 2

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระอายุหนี้ 30 วัน ACTIVE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google