งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RSS กับเครือข่ายห้องสมุด Digital

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RSS กับเครือข่ายห้องสมุด Digital"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RSS กับเครือข่ายห้องสมุด Digital
นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2 หัวข้อบรรยาย ความหมายของ RSS ส่วนประกอบของ RSS ตัวอย่าง RSS
ตัวอย่างโปรแกรม

3 RSS คืออะไร RSS is a Web content syndication format.
ย่อมาจาก Really Simple Syndication. RSS is a dialect of XML. แฟ้มข้อมูล RSS จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามรูปแบบของ XML 1.0 specification, ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก website ของ World Wide Web Consortium (W3C).

4 A summary of RSS เริ่มต้นด้วย element <rss> ตามด้วย mandatory attribute ซึ่งใช้ในการกำหนด เวอร์ชั่นของ RSS ที่จะนำเสนอในเอกสาร โดยปรกติจะมีค่าเป็น 2.0. element <rss> 1 element จะประกอบด้วย element <channel> เพียง 1 element ซึ่งเป็น สารสนเทศที่ใช้อธิบายรายละเอียดของ channel (metadata) และข้อมูลที่จะนำเสนอ.

5 A summary of RSS elements <item> เป็นส่วนแสดงรายการสารสนเทศที่จะนำเสนอ ในเอกสาร RSS จะมี element <item> มากกว่า 1 element และมี element ย่อย ซึ่งใช้อธิบายข้อมูลของแต่ละ <item>

6 Required channel elements
title ชื่อของ channel. ซึ่งปรกติจะต้องเป็นชื่อของ website หรือหัวข้อที่นำเสนอ ตัวอย่างเช่น รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน ..... link URL ซึ่งชี้ไปยัง website ที่บ่งบอกใน channel ตัวอย่างเช่น

7 Required channel elements
description ข้อความหรือประโยคที่ใช้อธิบาย channel ตัวอย่างเช่น รายชื่อหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการ.

8 Optional channel elements
Language รหัสภาษาของ Channel ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดโดย W3C ตัวอย่างเช่น th-TH Copyright ข้อมูลลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ระบุใน channel. ตัวอย่างเช่น Copyright 2002, thailis.or.th

9 Optional channel elements
managingEditor address ของบุคคลที่ดูแลเนื้อหา. ตัวอย่างเช่น webMaster address ของบุคคลที่ดูแลทางด้านเทคนิค.

10 Optional channel elements
pubDate วันที่ที่นำเสนอเอกสารที่ระบุใน channel. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน RFC 822, ตัวอย่างเช่น Sat, 07 Sep :00:01 GMT lastBuildDate วันเวลาที่มีการแก้ไขเอกสารครั้งล่าสุด. ตัวอย่างเช่น Sat, 07 Sep :42:31 GMT

11 ตารางแทนค่าสำหรับสัญลักษณ์พิเศษใน RSS

12 RSS 0.9 Template <rss version=”0.91” endcoding=“tis-620”>
<channel> <title>The Name of Your Feed</title> <link>http://www. put_website_url_here.com</link> <description>Feed description</description> <language>en-us (or other language)</language> <item> <title>Title of First Item</title> <description>The item 1 content.</description> </item> <title>Title of Second Item</title> <description>The item 2 content.</description> </channel> </rss>

13 RSS 1.0 Template <rdf:RDF
xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” xmlns=”http://purl.org/rss/1.0/” xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/”> <channel rdf:about=”http://www. put_website_url_here.com”> <title>The Name of the Feed</title> <link>http://www. put_website_url_here.com</link> <description>Feed description.</description> <language>en-us</language> <items> <rdf:Seq> <rdf:li rdf:resource=”http://www. put_website_url_here.com/page1.html” /> put_website_url_here.com/page2.html” /> </rdf:Seq> </items> </channel>

14 RSS 1.0 Template (ต่อ) <item rdf:about=”http://www.
put_website_url_here.com/page1.html”> <title>Title of First Item</title> <link>http://www. put_website_url_here.com</link> <description>The item 1 content.</description> <dc:creator>Author</dc:creator> <dc:date>yyyy-mm-dd</dc:date> </item> <item rdf:about=”http://www.yoursite.com/page2.html”> <title>Title of Second Item</title> <description>The item 2 content.</description> </rdf:RDF>

15 RSS 2.0 Template <rss version=”2.0”> <channel>
<title>The Name of the Feed</title> <link>http://www. put_website_url_here.com</link> <description>Feed Description.</description> <language>en-us</language> <copyright>Copyright notice</copyright> <pubDate>Tue, 30 Nov :43:03 CST</pubDate> <lastBuildDate>Tue, 7 Dec :41:01 CST</lastBuildDate>

16 RSS 2.0 Template (ต่อ) <item>
<title>Title of First Item</title> <link>http://www.put_website_url_here.com</link> <description>The item 1 content.</description> <pubDate>Tue, 30 Nov :43:02 CST</pubDate> <enclosure url=”http://www. put_website_url_here.com/ filename.mp3” length=”0001” type=”audio/mpeg”/> <guid isPermaLink=”false”>id_01</guid> </item>

17 RSS 2.0 Template (ต่อ) <item>
<title>Title of Second Item</title> <link>http://www. put_website_url_here.com</link> <description>The item 2 content.</description> <pubDate>Tue, 30 Nov :50:02 CST</pubDate> <enclosure url=”http://www. put_website_url_here.com/ filename.mp3” length=”0001” type=”audio/mpeg”/> <guid isPermaLink=”false”>id_02</guid> </item> </channel> </rss>

18 ตัวอย่าง website บริการ RSS

19 ที่มา http://www.manager.co.th/rss/Default.aspx

20 <?xml version="1.0" encoding="tis-620" ?>
- <rss version="2.0"> - <channel>   <title>RSS - ScSu News</title>   <link>http://www.sc.su.ac.th/</link>   <description>Welcome to Science NEWS, Faculty of Science, Silpakorn University, Thailand</description>   <language>en-us</language>   <copyright>Copyright Faculty of Science, Sipakorn University. All rights reserved</copyright>   <pubDate>Thu, 10 Nov :25:00 GMT</pubDate>     - <item>   <description>งดใช้บริการชั่วคราวครับ เนื่องจากกำลังแก้ไขฐานข้อมูล รวมถึงระบบงานใหม่ให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ขออภัยในความไม่สะดวกครับ</description>   </item>   </channel>   </rss>

21 การประยุกต์ใช้ RSS กับ Digital Library
ข่าวสารของหน่วยงาน รายชื่อหนังสือใหม่ รายการหนังสือที่สำนักพิมพ์ต่าง ๆ จะออก รายชื่อหนังสือเพื่อให้สมาชิกคัดเลือก

22 สำนักพิมพ์ที่ให้บริการ รายชื่อหนังสือผ่าน RSS
Addison-Wesley Cisco Press O’Reilly

23 RSS กับงาน ACQ.

24

25 RSS กับโครงการ ThaiLIS
DCMS Union catalog Master Record Feed REF. Database news ThaiLIS News

26 RSS กับ Digital Collection
รายการเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส์

27 ThaiLIS กับการใช้งาน RSS

28

29 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt RSS กับเครือข่ายห้องสมุด Digital

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google