งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Process Analysis 2 การวิเคราะห์กระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Process Analysis 2 การวิเคราะห์กระบวนการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Process Analysis 2 การวิเคราะห์กระบวนการ

2 A Process Chart The operation process chart The flow process chart
The flow diagram The worker and machine process chart The gang process chart The operator process chart The travel chart The PERT chart

3 4. The worker and machine process chart
Man – machine Chart เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมร่วม Multiple Activity Analysis แสดงการทำงานของคนกับเครื่องจักร

4 กิจกรรมร่วม กิจกรรมร่วม หมายถึง การทำงานร่วมกันระหว่างคนงาน กับ เครื่องจักร ซึ่งอาจเป็นคนงานหนึ่งคนหรือกลุ่มคนงาน ทำงานกับเครื่องจักรหนึ่งเครื่องหรือหลายเครื่อง การ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ คนงานกับเครื่องจักร จะใช้ แผนภูมิกิจกรรม ( Activity Chart )เป็นเครื่องมือช่วย ในการวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถที่จะนำไป ปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน และทำการกำหนดเป็น มาตรฐานของการทำงานได้

5 สัญลักษณ์ของ แผนภูมิกิจกรรม
แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart) แผนภูมิกิจกรรมเป็นแผนภูมิที่เขียนแสดงกระบวนการหรือลำดับการทำงานกับเวลา ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนั้นๆ แผนภูมิกิจกรรมจะแสดงการทำงานของคนกับเวลาหรือการทำงานของเครื่องจักรกับเวลาเท่านั้น สัญลักษณ์ของ แผนภูมิกิจกรรม การทำงานเป็นเอกเทศ การทำงานร่วมกัน ว่างงาน

6 แผนภูมิคน-เครื่องจักร (Man-Machine Chart)

7

8

9

10

11 5 .The gang process chart เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมร่วม เช่นเดียวกับ Man-Machine Chart ( Multiple Activity Analysis ) ใช้ศึกษาการทำงานของคนเป็นกลุ่ม ที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน คล้ายกับการนำแผนภูมิการปฏิบัติงานของแต่ละคนมารวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของกลุ่ม หรือลดคนที่ไม่จำเป็นออกไป

12 แบบฝึกหัด การพิมพ์งานโดยใช้เครื่องพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ พนักงานฝ่ายศึกษางาน ได้สังเกตการณ์การทำงานได้ผลดังนี้ กิจกรรมเวลา (นาที) พนักงานหยิบกระดาษจากลัง พนักงานใส่กระดาษเข้ากับเครื่องและเปิดเครื่อง เครื่องทำงานโดยอัตโนมัติ พนักงานตรวจสอบงาน พนักงานนำงานที่เสร็จออกจากเครื่อง และใส่ลัง

13 ข้อ ก. จงคำนวณหาเครื่องจักรที่ต้องเพิ่มจำนวนเท่าไร จึงจะทำให้พนักงานหนึ่งคนสามารถควบคุมเครื่องจักรได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ถ้าค่าแรงของพนักงานชั่วโมงละ 20 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเครื่องโดยเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 600 บาท และกำหนดให้เวลาที่พนักงานเดินจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่งนั้นใช้เวลา 0.2 นาที ทุกเครื่อง (5 คะแนน) ข้อ ข. เขียนแผนภูมิ คน-เครื่องจักร ของตามจำนวนเครื่องที่คำนวณได้ในข้อ ก. (5 คะแนน)

14 6. The travel chart เป็นแผนภูมิการเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของ วัสดุ เช่นเดียวกับ Flow Diagram และ String Diagram แต่ทั้งสองแบบจะเสียเวลาในการสร้างมากและไม่เหมาะสมกับกรณีที่มีการเคลื่อนที่มาก จะทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ซับซ้อนเกินไป จึงควรใช้ Travel Chart แทน Chart นี้เป็นตารางทรงสี่เหลี่ยมใช้บันทึกข้อมูลเชิงตัวเลข เป็นจำนวนการเคลื่อนที่ และระยะทางระหว่างแผนกต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงการวางผังโรงงาน

15

16

17 8. The PERT chart Program Evaluation and Review Technique


ดาวน์โหลด ppt Process Analysis 2 การวิเคราะห์กระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google