งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและจริยธรรมของครูอุดมศึกษากับสังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและจริยธรรมของครูอุดมศึกษากับสังคมไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและจริยธรรมของครูอุดมศึกษากับสังคมไทย
เรียนรู้เมื่อเป็นครูอุดมศึกษา บทบาทและจริยธรรมของครูอุดมศึกษากับสังคมไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

2 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวข้อการนำเสนอ ๑. องค์ประกอบของความเป็นอาจารย์ ๒. ภารกิจในการพัฒนาคน วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

3 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เป้าหมายของการอุดมศึกษา Academic Excellence Human Excellence วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

4 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ยุคข่าวสารข้อมูล รับรู้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ช่วยให้เรียนรู้ได้มากขึ้น ทำให้เกิดความคิดที่กว้างไกล ผู้เรียนจะต้องรู้จักคัดสรรข้อมูล วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อาจารย์ที่มีคุณภาพ อาจารย์ที่ ความเข้าใจ ซาบซึ้ง ศรัทธา ต่ออาชีพครู และปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ในฐานะผู้สอน ผู้พัฒนา ผู้ให้ ผู้แนะแนวทางแก่ผู้เรียนให้เป็นคน เก่ง ดี มีสุข วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

6 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ประชุมวิชาการ การสอน ผลงานวิชาการ วิจัย บทบาทอาจารย์ บริหาร สังคม ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม บริการ วิชาการ การพัฒนา นักศึกษา วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

7 การศึกษาในยุคปัจจุบัน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มตามศักยภาพ มาตรา ๒๒ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
การสอนปัจจุบัน ความสุข ร่วมมือ คิด สุนทรียะ ธรรมะ สังคม สมดุล วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

9 อาจารย์ เดิม ใหม่ สอนบรรยาย เน้นเนื้อหา สนใจวิชา ยึดครู สอนศาสตร์ จัดการ เน้นกระบวนการ สนใจผู้เรียน ยึดแหล่งความรู้ สอนคุณธรรม

10 ผู้เรียน ใหม่ เดิม คิด ค้นคว้า แสวงหา เรียบเรียง อภิปราย รายงาน ร่วมมือ ฟัง จด ตอบบ้าง รายงาน เรียนรายบุคคล

11 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
การประกอบภารกิจอาจารย์ ๑. เต็มรู้ วิชาการ วิชาชีพ โลก สิ่งแวดล้อม ธรรมะ ๒. เต็มใจ ใจครู ใจสูง ๓. เต็มเวลา งานสอน งานนักศึกษา งานวิจัย งานบริการ งานบริหาร ๔. เต็มคน พัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ๕. เต็มพลัง ทุ่มเท อุทิศตน เสียสละ เพียร วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

12 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ประมวลพฤติกรรมของครูที่ต้องยึดถือ ปฏิบัติ เพื่อธำรงเกียรติ ศักดิ์ศรี และความมั่นคงในวิชาชีพ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

13 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จรรยาบรรณครู ๑. หมั่นศึกษาหาความรู้ ๒. ถ่ายทอดวิชาการ เต็มความสามารถ ๓. พัฒนาวิธีสอน ๔. ปลูกฝังคุณธรรม วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

14 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๖. ดำรงตนในศีลธรรม ๗. เป็นแบบอย่าง ๘. ไม่มุ่งอามิสสินจ้าง ๙. มุ่งมั่นให้ศิษย์เจริญก้าวหน้า วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

15 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ภารกิจด้านการพัฒนาผู้เรียน ๑. สภาพสังคม ๒. ความก้าวหน้าในศาสตร์การพัฒนาคน ๓. พระราชบัญญัติการศึกษา ฉบับแก้ไข ๒๕๔๕ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

16 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ความย่อหย่อนด้านคุณธรรมในสถานศึกษา การคดโกง การลอกการบ้าน ลอกรายงาน ความเกียจคร้าน ไม่สนใจเรียน ไม่ค้นคว้า ความไม่รับผิดชอบ การไม่เคารพกฎระเบียบ ความเห็นแก่ตัว การพูดปด วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

17 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
การทำร้ายผู้อื่น การใช้ความรุนแรง ความประพฤติผิดทางเพศ การลุ่มหลงในการพนัน สิ่งเสพย์ติด ความฟุ่มเฟือย การใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

18 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Student Intellectual (Head) Spiritual (Heart) Skills Social Ability Physical (Hands) Responsibility (Health) Qualification วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

19 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
The Seven Vectors Education and Identity 1. Developing Competence 2. Managing Emotions 3. Moving Through Autonomy Toward Interdependence 4. Developing Mature Interpersonal Relationships วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
5. Establishing Identity 6. Developing Purpose 7. Developing Integrity DEVELOPMENT THEORY BY CHICKERING, A. (1993) วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

21 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
WALLAPA’S NINE ‘A’ FOR PROFESSOR 5. ADVANCE 1. ATTITUDE 6. ACHIEVEMENT 2. ACADEMIC 3. ADVICE 7. ASSOCIATE 4. ASSIST 8. APPRECIATION 9. ACTIVITY วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

22 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สรุป เรียนรู้เมื่อเป็นครูอุดม ต้องพัฒนาความเป็นครู ด้วยการสร้างใจที่ยอมรับ ศรัทธา ปฏิบัติตามหลักสากล หลักทางการศึกษา และหลักทางคุณธรรม จริยธรรม ครูควรพัฒนาตนเองให้มีความเก่งและความดี เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและคนในสังคม สวัสดี ค่ะ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและจริยธรรมของครูอุดมศึกษากับสังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google