งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข Email : Charoensuk_eau@yahoo.com@yahoo.com

2 รับข้อมูล เครื่องประมวลผล ข้อมูล / คอมพิวเตอร์ แสดงผล คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

3 องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ 1. CPU 2. INPU T 3. OUTPU T 4. MEMORY

4 หน่วยควบคุม / หน่วยคำนวณ และตรรกะ หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง หน่วยแสดงผล Input/ หน่วยรับ ข้อมูล คอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบ ดังนี้

5 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เช่น Dos, Window 95, WindowNT, UNIX, Apply SystemM ซอฟต์แวร์ (Software) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน (Application Software) - ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทั่วไป (General Package) - ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเฉพาะหน่วยงาน (Specific Package) - ซอฟต์แวร์ที่เขียนใช้งานโดยส่วนบุคคล (Personal Software)

6 เครือข่าย Clien t Serv er Clien t

7 1. คณิตศาสตร์ 2 รหัส ASCII 2. ตรรกะ (Logic) 3. การคิดแบบขั้นตอน (Algorithmic Process) 4. ภาษาโปรแกรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

8 Numbering System 1. Decimal เลขฐาน 10: 0,1,2,3…,9 2.Hexadecimal เลขฐาน 16 : 0,1,2,…,9,A,B,C,D,E,F 3.Octal เลขฐาน 8 : 0,1,2,…,8 4. Binary เลขฐาน 2 : 0,1

9 1. Principle of numbering system Implicit multipiler คือการคูณเลขด้วยฐานยกกำลัง เช่น 252.1 = (2*10 2 )+(5*10 1 )+(2*10 0 )+(1*10 -1 ) 2. Converting numbers from one base to another 2.1. Convert nondecimal to decimal เช่น 10111.101 2 = (1*2 4 )+ (0*2 3 )+ (1*2 2 )+ (1*2 1 )+ (1*2 0 )+ (1*2 -1 )+ (0*2 -2 )+ (1*2 -3 ) = 16+8+4+2+1+0.5+0+0.125 = 23.625 10

10 2.1. Convert nondecimal to decimal เช่น 3105.64 8 = (3*8 3 )+ (1*8 2 )+ (0*8 1 )+ (5*8 0 )+ (6*8 -1 )+ (4*8 -2 ) = 1538+64+5+0.75+0.0625 = 1605.8125 10 3F9.AC 16 = (3*16 2 )+ (15*16 1 )+ (9*16 0 )+ (10*16 -1 )+ (12*16 -2 ) = 768+240+9+0.625+0.046875 = 1017.671875 10

11 2.2. Convert decimal to nondecimal เช่น 237 10 = 11101101 2 0.8125 10 = 0.1101 2 2*0.8125 = 1.625010.6250 2*0.6250 = 1.250010.2500 2*0.2500 = 0.500000.5000 2*0.5000 = 1.000010.0000 0.8125 8 = 0.64 8 8*0.8125 = 6.500060.5000 8*0.5000 = 4.000040.0000

12 2.2. Convert decimal to nondecimal เช่น 0.65625 10 = 0.A8 16 16*0.65625 = 10.50000100.50000 16*0.50000 = 8.0000080.00000 2.3. Convert binary to octal/hexadecimal 1111 0101 0011.1011 1000 = F53.B8 16 011 111 100 000. 101 110 010 = 3740.562 8

13 ตรรกะ PQ P or Q 11 1 10 1 01 1 00 0 PQ P and Q 11 1 10 0 01 0 00 0 P Not P 1 0 0 1

14 สัญลักษณ์ความหมาย ขั้นตอนเริ่มต้น / จบการทำงาน การประมวลผล ขั้นตอนการตัดสินใจ ที่เก็บข้อมูล ใช้แสดงจุดต่อในหน้าเดียวกัน ใช้แสดงถึงจุดต่อที่อยู่ต่าง หน้ากัน การแสดงข้อมูลออกทาง เครื่องพิมพ์ การแสดงผลออกทางจอภาพ เส้นแสดงการเชื่อมต่อ ทางการประมวลผล Input/Output ที่ไม่ระบุ Device

15 เริ่มต้น รับค่าความกว้าง กับความสูง คำนวนหาพื้นที่สามเหลี่ยม จากสูตร Area = % ( ฐาน * สูง ) จบการทำงาน แสดงผลออกทางจอภาพ

16 เริ่มต้นใช้งาน Visual Basic Visual Basic ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ส่วนที่เรียกว่า Programming Environment 2. ส่วนที่เป็นชุดคำสั่ง

17 Visaul Basic ส่วนชุดคำสั่ง 1. คำสั่ง Assignment A = 5 ได้ค่า A = 5 A = A+3 ได้ค่า A = 8 B = A + 3 ได้ค่า B = 11 2. คำสั่ง Condition เช่น

18 Visaul Basic 2. คำสั่ง Condition เช่น If (A = 3) then A = A+3 Else A = A*3 Endif 3. คำสั่ง Loop

19 Visaul Basic 3. คำสั่ง Loop เช่น A = 0 for J = 1 To 5 A = J*J+A Next J 4. รูปแบบของ Function Procedure / Subroutine Procedure

20 Visaul Basic 4. รูปแบบของ Function Procedure / Subroutine Procedure Function ชื่อฟังก์ชัน () …… End Function Sub ชื่อโปรแกรมย่อย () …… End Sub

21 Visaul Basic Sub Y( ) …… Call X A B ….. End Sub ______________ Sub X( ) ……. ….. End Sub 1 2 3 4


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google