งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ - กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา

2 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เคมี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ได้เกรด D ขึ้นไป ฟิสิกส์และเคมีต้องเรียนภาคปฏิบัติด้วย

3 หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering) 6 วิชา 18 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ (Specific Engineering) 4 วิชา 12 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ให้มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง

4 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ ต้องไม่น้อยกว่า 6 วิชา ต้องเรียนวิชาลำดับ 1-4 ครบ และ วิชา 5-8 ไม่น้อยกว่า 2 วิชา วิชาที่จะนับให้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า C แต่ละวิชาไม่จำเป็นต้องเป็น 3 หน่วยกิต

5 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Thermodynamics Fluid Mechanics Mechanics of Materials Manufacturing Processes เลือกเรียน 2 จาก 5-8 และต้องได้อย่างน้อย C 1-4 ต้องเรียนให้ครบและต้องได้อย่างน้อย C

6 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Electric Circuits 6. Engineering Electronic 7. Electromagnetic Fields 8. Control System 1-4 ต้องเรียนให้ครบและต้องได้อย่างน้อย C เลือกเรียน 2 จาก 5-8 และต้องได้อย่างน้อย C

7 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Engineering Statistics 6. Manufacturing Processes 7. Thermodynamics 8. Fundamental of Electrical Engineering 1-4 ต้องเรียนให้ครบและต้องได้อย่างน้อย C เลือกเรียน 2 จาก 5-8 และต้องได้อย่างน้อย C

8 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ
ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขา..... ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มวิชา จะนับกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น มีวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลักเฉพาะไม่น้อยกว่า 4 วิชา 12 หน่วยกิต วิชาที่นับให้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า C

9 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanics of Machinery Machine Design 3. Automatic Control 4. Mechanical Vibration 5. Internal Combustion Engines Air Conditioning Heat Transfer Power Plant Engineering เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ไม่น้อยกว่า C

10 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
Electrical Instruments and Measurements 2. Electrical Machines 3. Electrical System Design Power Plant and Substation 5. Protection and Relay Electric Power System Analysis 7. High Voltage Engineering 8. Power Electronics เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ไม่น้อยกว่า C

11 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร)
Electrical Instruments and Measurements 2. Microwave Engineering 3. Communication Network Data Communication and Network 5. Optical Communication Digital Communication 7. Antenna Engineering 8. Radio Wave Propagation เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ไม่น้อยกว่า C

12 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Work Study Operations Research 3. Production Planning and Control 4. Quality Control 5. Industrial Plant Design Safety Engineering Maintenance Engineering Engineering Economy เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ไม่น้อยกว่า C

13 กฎเกณฑ์ที่ควรทราบ วศ.บ. ใดๆ แต่ถ้าเรียนวิชาในสาขาใดครบ ขอรับใบอนุญาตได้ ผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปี 46 การเรียนในภาคฤดูร้อนนับหน่วยกิตได้ ก่อนปี 46 การเรียนในภาคฤดูร้อนนับหน่วยกิตได้เมื่อเคยเรียนในภาคปกติมาก่อนและได้ D หรือ F วศ.บ.ใดในที่นี้หมายถึง ปริญญาที่ส่งให้สภาวิศวกรรับรองต้องมีการกำหนดสาขาที่จะขอรับใบอนุญาต เช่น วศ.บ. ชนบท แต่ต้องการขอรับใบอนุญาตโยธา เป็นต้น

14 กฎเกณฑ์ที่ควรทราบ หลักสูตรเทียบ 43 – 45 ผู้ที่มีผลการศึกษา วิชาลำดับที่ ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต และวิชาลำดับ ที่ ตั้งแต่ 39 หน่วยกิต ให้ทดสอบความรู้หมวดวิชาเฉพาะสาขา ปี 2552 อาจมีการสอบวิศวกรทั่วประเทศแทนการรับรองหลักสูตร การสอบวิศวกรทั่วประเทศต้องมีการดำเนินการอีกมาก และมหาวิทยาลัยจะได้รับแจ้งข่าวอย่างต่อเนื่องก่อนดำเนินการ สภาวิศวกรจะไม่ได้ดำเนินการในทันที และต้องปรึกษากับมหาวิทยาลัยก่อนอีกหลายครั้งก่อนดำเนินการเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันกัน


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google