งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแผนการสอน ด้านทฤษฎี 13. นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแผนการสอน ด้านทฤษฎี 13. นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแผนการสอน ด้านทฤษฎี 13. นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ
นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ

2 องค์ประกอบในแผนการสอนด้านทฤษฎี
องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1. ขั้นตอน MIAP 2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3. หัวข้อหลัก 4. วิธีการสอน/คำถาม 5. แนวคำตอบ 6. สื่อที่ใช้ 7. เวลา (นาที)

3 เวลาที่ใช้แต่ละขั้นตอนในการสอนทฤษฎี
ขั้นสนใจปัญหา (Motivation : M) - ควรใช้เวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2 นาที ขั้นศึกษาข้อมูล (Imformation : I) - ควรใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ขั้นพยายาม (Application : A) - สัดส่วน I : A ประมาณ 2 : 1 หรือประมาณ 10 นาที ขั้นสำเร็จผล (Progress : P) - ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหาและจำนวนแบบฝึกหัด - สัดส่วน A : P ประมาณ 2 : 1 หรือประมาณ 5 นาที การสอนด้านทฤษฎีใน 1 MAIP ใช้เวลาประมาณ 37 นาที

4 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี

5 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี

6 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี
ระบุ ขั้นตอน ของกระบวน การเรียนรู้

7 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี
ระบุวัตถุประสงค์ ที่จะสอนโดยนำ มาจากใบวัตถุ ประสงค์

8 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี
ระบุหัวข้อหลัก ที่ต้องบรรยาย ในแต่ละวัตถุประสงค์

9 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี
ระบุวิธีสอนที่ใช้ แต่ละวัตถุประสงค์ - บรรยาย - ถาม-ตอบ

10 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี
ระบุคำตอบ ที่ถูกต้อง ให้ชัดเจน

11 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี
ระบุชนิดและ เบอร์ของสื่อที่ ใช้สอนแต่ละ วัตถุประสงค์

12 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงในแบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี
ระบุเวลาที่คาดว่า ใช้สอนในแต่ละ วัตถุประสงค์

13 หลักเมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแผนการสอน ด้านทฤษฎี 13. นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google