งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการการถือกำเนิดของเทคโนโลยี (Managing Emerging Technologies)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการการถือกำเนิดของเทคโนโลยี (Managing Emerging Technologies)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการการถือกำเนิดของเทคโนโลยี (Managing Emerging Technologies)
เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้.

2 กฎของเทคโนโลยี (Laws of Technology)
ใหญ่กว่าย่อมดีกว่า (Bigger Computers Are Better) Grosch’s Law talk about speed increasing เล็กกว่าย่อมดีกว่า (Smaller Computers Are Better) Moore’s Law talk about microprocessor increasing ขยาย 2 เท่าทุก 18 เดือน และการเพิ่ม Transistor จาก 2300 เป็น 2,600,000,000 การเชื่อมต่อย่อมดีกว่า (Connected Computers Are Better) Metcalfe’s Law talk about connection increasing เครื่องจักรโดด แต่โปรแกรมคลาน (Machines May Leap, but Programs Creep) Wirth’s Law talk about software and hardware เครือข่ายขยายสามเท่าทุกปี (Networks Will Triple Every Year) Gilder's Law talk about bandwidth increasing

3 ตัวอย่าง เทคโนโลยีในปัจจุบัน
Reporter : Pasu Nimsuwan Logitech G19 Keyboard For Gaming Wired Keyboard Reporter : Naput Thepjunta

4 ตัวอย่าง เทคโนโลยีในปัจจุบัน
Reporter : ศัลณ์ษิกา ณะรินทร์ Reporter : จิรายุส สุดสาคร Reporter : อาสา สาระวงค์

5 การระบุการกำเนิดของเทคโนโลยี (Identifying Emerging Technologies)
Imagination is more important than knowledge. Albert Einstein อะไรสามารถเกิดขึ้นได้บ้าง (What Can Happen?) อะไรจะเกิดขึ้นได้บ้าง (What Will Happen?) อะไรควรจะเกิดขึ้นบ้าง (What Should Happen?) มันจะเกิดขึ้นอย่างไร (How Will It Happen?)

6 วงจรชีวิตการปรับตัวของเทคโนโลยี (Technology adoption lifecycle)
เริ่มนิยม ชะลอตัว ปรับใหม่ ถดถอย นวัตกรรม

7 วงจรชีวิตของเทคโนโลยี (The Technology Life Cycle)
1) เทคโนโลยีใหม่ที่เผยโฉมออกมา (Emerging Technology) มีความเป็นนวัตกรรม และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 2) เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา (Pacing Technology ) กำลังเติบโต และพัฒนาไปพร้อมกัน 3) เทคโนโลยีหลัก (Key Technology) สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน เป็นตัวขับให้องค์กรประสบความสำเร็จ อาทิ ipad, iphone, ipod 4) เทคโนโลยีพื้นฐาน (Base Technology) อยู่ในขั้นสุดท้ายของวงรอบชีวิต (life cycle) เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องมี อาทิ Touch screen

8 วงจรชีวิตของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา ต่างจากคู่แข่ง ความสามารถสำหรับ ความได้เปรียบ ในการแข่งขัน เกิดใหม่ ฐานของเทคโนโลยี ฐานทางวิทยาศาสตร์

9 กระบวนการประเมินเทคโนโลยี (Technology Assessment Process)
การกำหนดขอบเขต (Scoping) การสืบค้น (Searching) การประเมิน (Evaluating) การยอมรับ (Committing)

10 10 นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Computer The Pill The Steam Engine DNA The Plane
The Internet The Automobile The Laser The Printing Press The Television


ดาวน์โหลด ppt การจัดการการถือกำเนิดของเทคโนโลยี (Managing Emerging Technologies)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google