งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Management Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Management Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Management Information System
Updated : 29 กรกฎาคม 2552 Slide 1

2 นิยาม 1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล => ที่ถูกประมวลผลจะได้ => สารสนเทศ ผู้บริหาร => การตัดสินใจ DATA => PROCESS => INFORMATION Executive => Decision คำถามที่ชวนเรียนรู้ว่า ข้อมูล ประมวลผล และสารสนเทศ คืออะไร ท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องใด อย่างไร Slide 2

3 นิยาม 2 ความหมายของไอที
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อ แปลง จัดเก็บ เรียกคืน ส่งต่อ ประมวลผล ป้องกัน ต่อข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ Slide 3

4 ท่านอยู่ระดับใด ในบทบาทใด
นิยาม 3 ระดับของการจัดการ การจัดการ (Management Level) มี 3 ระดับ 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 2. การจัดการเชิงกลวิธี (Tactical Management) 3. การจัดการเชิงปฏิบัติการ (Operational Management) ท่านอยู่ระดับใด ในบทบาทใด Slide 4

5 มีงานใดของท่าน เกี่ยวข้องกับระบบใด
นิยาม 4 ความเกี่ยวข้องของเอ็มไอเอส ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS = Management Information Systems ระบบสนับสนุนผู้บริหาร ESS = Executive Support System ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS = Decision Support System ระบบประมวลผลรายการ TPS = Transaction Processing Systems มีงานใดของท่าน เกี่ยวข้องกับระบบใด Slide 5

6 เป้าหมายของการจัดการระบบสารสนเทศ 1. เพิ่มประสิทธิผล
2. เพิ่มประสิทธิภาพ 3. สร้างทางเลือกในการแข่งขัน 4. ครองใจลูกค้า และปกป้องจากคู่แข่ง Slide 6

7 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
1. ถูกต้อง (Accurate) 2. ทันเวลา (Timeliness) 3. สอดคล้องกับงาน (Relevance) 4. ตรวจสอบได้ (Verifiable) Slide 7

8 ข้อพึงระวัง ในการจัดการระบบสารสนเทศ
1. ความสามารถในการจัดการข้อมูล Data Manipulation 2. ความยืดหยุ่น Flexibility 3. ความปลอดภัยของข้อมูล Data Security 4. ความพอใจของผู้ใช้ User Satisfaction Slide 8

9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS = Management Information Systems
ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS = Management Information Systems 1. รายงานงบดุลขององค์กร จาก รายการรับจ่ายระดับบุคคล 2. รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากร จาก Portfolio ของบุคคล 3. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา จาก ผลการเรียนแต่ละวิชา 4. งบประมาณคงเหลือ ปัจจุบัน จาก รายการรับจ่ายระดับบุคคล 5. ความพึงพอใจต่อหน่วยงาน จาก แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 6. รายงานเก็บภาษีสิ้นวัน จาก การจ่ายภาษีของประชาชน 7. สรุปคำร้องเรียนแยกประเด็น จาก กล่องรับความคิดเห็น 8. ตารางนัดหมายระดับองค์กร จาก ตารางนัดระดับบุคคล 9. สรุปประสิทธิภาพบุคลากร จาก ระบบมอบหมายงานรายบุคคล Slide 9

10 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS = Management Information Systems
ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS = Management Information Systems 10. ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงขององค์กร จาก ตัวบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง 11. ผลวิเคราะห์จำนวนโครงการตามตัวบ่งชี้ จาก ข้อมูลโครงการ 12. ผลวิเคราะห์ขาดลาระดับองค์กร จาก ใบลาระดับบุคคล 13. ผลวิเคราะห์การประชุมตามกรอบยุทธศาสตร์ จาก ข้อมูลวาระ 14. ผลวิเคราะห์การจัดการความรู้องค์กร จาก KM ระดับบุคคล 15. ผลวิเคราะห์จริยธรรมองค์กร จาก ผลการสอบวินัยย้อนหลัง5ปี Slide 10

11 วงจรการพัฒนาระบบ 1. ศึกษาปัญหา 2. ศึกษาความเป็นไปได้
SDLC=System Development Life Cycle 1. ศึกษาปัญหา 2. ศึกษาความเป็นไปได้ 3. ทำความเข้าใจระบบเดิม 4. ออกแบบระบบใหม่ 5. พัฒนาระบบ 6. เปลี่ยนระบบ และติดตั้ง 7. บำรุงรักษา Slide 11

12 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 12

13 เทคโนโลยีในปัจจุบัน กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร
- BLOG (Knowledge Management Tool) - CMS (Content Management System) - SEO (Search Engine Optimization) - Web 2.0 (User, Content, Tag, RSS) - Google Apps (Calendar, Sites, Blog, Docs) - Traffic Log of User Activities is LAW - HandHeld Computer & Smart Phone - Integration of Internet & Intranet Database Slide 13


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Management Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google