งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าเช่าบ้านข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

2 ค่าเช่าบ้านคืออะไร ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการที่ได้รับความเดือน ร้อนในเรื่องที่อยู่เพราะทางราชการเป็นเหตุ เนื่องจากได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปประจำต่างท้องที่ โดยให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่จ่ายจริง ตามสมควรแก่สภาพบ้าน แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นเข้าข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เกิดสิทธิได้รับค่า เช่าบ้าน ตาม ม. 7 ของ พรฎ.

3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก ของทางราชการ พ.ศ. 2551

4 บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามกฎหมายนี้
1.ข้าราชการพลเรือน 2.ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 3.ข้าราชการอัยการ 4.ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 5.ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 6.ข้าราชการตำรวจ 7.ข้าราชการทหาร 8.ข้าราชการครู

5 คำนิยามตามกฏหมายที่สำคัญ
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออก แล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา (พ.ค.ว.) หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ (พ.ล.ฐ.) หรือสำหรับ ประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสำหรับการสู้ รบ (พ.ส.ร.)

6 คำนิยามตามกฎหมาย ที่สำคัญ
คำนิยามตามกฎหมาย ที่สำคัญ สถาบันการเงิน หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ดำเนินกิจการ เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ท้องที่ หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือท้องที่ของอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่ กระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา 5 ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราช กฤษฎีกานี้ ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตาม พระราชกฤษฎีกานี้ ภัยพิบัติ หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ ผู้ซึ่งได้รับ ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่ต้องร่วมรับผิดด้วย

7 การเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน มี 2 กรณี
1.ข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางเฉพาะบุคคล ตามมาตรา 7 2. ข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางทั้งสำนักงาน ตามมาตรา 8

8 (1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
มาตรา 7 ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทาง ไปประจำ สำนักงาน ใน ต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่ สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่า บ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น (1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว (2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน (3) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตาม คำร้องขอของตนเอง ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย

9 การเดินทางไปราชการประจำ พรฎ ค่าใช่จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 7) พ
การเดินทางไปราชการประจำ พรฎ ค่าใช่จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2548 มาตรา 32 การเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือรักษาราชการ แทนเพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานแห่งใหม่ การเดินทางไปประจำสำนักงานแห่งเดิมในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายสำนักงาน การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการที่มี กำหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีกำหนดเวลา ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีกำหนดเวลาไม่ ถึงหนึ่งปี ซึ่งต่อมาภายหลังส่วนราชการมีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ ช่วยราชการ ณ สำนักงานที่แห่งเดิมนั้น ให้นับเวลาการช่วยราชการต่อเนื่องและให้ ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกำหนดหนึ่งปีเป็นต้นไปเป็นการเดินทาง ไปราชการประจำ

10 การพิจารณาว่าเป็นการย้ายต่างท้องที่หรือไม่
คำนิยาม “ท้องที่” คือ 1.กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตใน กทม. ถือว่าเป็นท้องที่ เดียวกัน) 2. กรณีต่างจังหวัด คือ อำเภอ กิ่งอำเภอ (ต่างอำเภอ คือ ต่างท้องที่) 3.ท้องที่ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นท้องที่ เดียวกันตามมาตรา ๕ (ยังไม่มีเคยกำหนด)

11 จังหวัดนครราสีมา กรุงเทพ อ.เมือง อ.สีคิ้ว อ.วังน้ำเขียว
บางแค สาธร บางเขน ดอนเมือง มีนบุรี อ.เมือง อ.วังน้ำเขียว อ.สีคิ้ว ไม่กำหนดระยะเวลา หรือ 1 ปี 9 เดือน

12 1. ข้าราชการผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำ สำนักงานในต่างท้องที่ (มาตรา7)
คำถาม 1 นางสาวปิยะพร สอบเป็นข้าราชการพลเรือนได้ ที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง กรุงเทพฯ ต่อมาทางราชการมี คำสั่งให้นางสาวปิยะพรย้ายไปรับราชการที่ ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ หรือไม่ ? อ. เมือง จ. นครฯ กรุงเทพฯ 19

13 คำถาม 2 นายสมชาย สอบเป็นข้าราชการทหาร ได้ที่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ต่อมาทางราชการ ได้มีคำสั่งให้นายสมชายย้ายไปรับราชการที่ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ จะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้หรือไม่ ? ดอนเมือง กรุงเทพฯ บางซื่อ กรุงเทพฯ 20

14 คำถาม 3 นางสาวสุดา รับราชการอยู่ที่ ส. ป. ก. สงขลา ต่อมา ส. ป. ก
คำถาม 3 นางสาวสุดา รับราชการอยู่ที่ ส.ป.ก. สงขลา ต่อมา ส.ป.ก.ได้สั่งให้ไปช่วยราชการชั่วคราวที่ ส.ป.ก. พังงา ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จะมีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ ? สงขลา จ. พังงา 21

15 คำถาม 4 นางสาวจินตนารับราชการอยู่ที่ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ในท้องที่อ. เมือง จ.นครศรีฯ ต่อมา ทางราชการมีคำสั่งให้ นางสาวจินตนาไปรับราชการ ประจำที่ อ.สิชล จ. นครศรีฯ จะมีสิทธิได้รับค่าเช่า บ้านหรือไม่ ? อ. เมือง จ. นครศรีฯ อ. สิชล จ.นครศรีฯ 22

16 คำถาม 5 เดิมนายดี รับราชการเป็นพนักงาน เทศบาลอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ต่อมาสอบเป็น ข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งนิติกร 3 ได้ที่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร นายดีจะมีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ ? อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ 23

17 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการข้าราชการพลเรือน ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ หมายเลข 7 พรฎ.(ฉ.3) พ.ศ. 2552 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – 2,300 บาท ระดับชำนาญงาน 1,950 – 3,000 บาท ระดับอาวุโส ,000 – 4,000 บาท ระดับทักษะพิเศษ ,000 บาท ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ,250 – 3,000 บาท ระดับชำนาญการ ,400 – 3,500 บาท ระดับชำนาญการพิเศษ 3,000 – 4,000 บาท ระดับเชี่ยวชาญ ,500 – 4,000 บาท ระดับทรงคุณวุฒิ ,000 บาท ประเภทบริหาร ระดับต้น ,500 – 4,000 บาท ระดับสูง ,000 บาท ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ,000 – 4,000 บาท ระดับสูง ,500 – 4,000 บาท

18 มาตรา 7 แห่งพรฎ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
มาตรา 7 แห่งพรฎ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 สิทธิของข้าราชการผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ มีผลใช้บังคับวันที่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 ย้ายกลับมาในท้องที่บรรจุครั้งแรกก่อนวันที่ 11 ธค 50 ไม่เกิดสิทธิ ย้ายกลับมาในท้องที่บรรจุครั้งแรกหลังวันที่ 11 ธค 50 เกิดสิทธิ 11 ธค 50

19 ข้อยกเว้น ที่ทำให้ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้อยกเว้น ที่ทำให้ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้าน

20 ทางราชการจัดที่พักให้ ตาม ม.7(1)
ปัจจุบันใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยใน บ้านพักของทางราชการ พ.ศ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค /ว 106 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551) จัดให้แล้วไม่เข้าพัก หมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

21 มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ ม.7 (2)
มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบัน การเงิน ดังนั้น - มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน เบิกได้ (ผ่อนชำระ เงินกู้) - เดิมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาจดทะเบียนสมรสกับคู่ สมรสที่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ หมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน - แม้ต่อมากรรมสิทธิ์ ได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ทำให้เกิด สิทธิ ในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้น เว้นแต่ เคหสถานนั้นถูก ทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่อาจพักอาศัยอยู่ได้

22 คำถาม นายดำ รับราชการอยู่ที่กรุงเทพฯ ต่อมาได้รับ คำสั่งให้ย้ายไปรับราชการที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมี บ้านที่มารดายกให้ก่อนแล้ว นายดำ จะมีสิทธิได้รับ ค่าเช่าบ้านหรือไม่ ? กรุงเทพฯ อ. เชียงใหม่ 27

23 คำถาม ขณะที่นายแดง รับราชการอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้เช่าซื้อบ้านไว้ที่อำเภอเมืองเชียงราย ต่อมาได้ย้าย ไปรับราชการที่อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งนายแดง ยังคงต้องชำระค่าเช่าซื้อบ้านหลังดังกล่าว นายแดง จะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ ? กรุงเทพฯ อ. เชียงราย 28

24 การพิจาณาคำร้องขอย้ายของตนเอง มาตรา 7 (3)
การร้องขอย้ายไปในท้องที่ใด จังหวัดใด สำนักงานใดแล้วส่วนราชการมี คำสั่งให้ย้ายตามคำร้องที่ประสงค์ ย่อมให้ไม่เกิดสิทธิค่าเช่าบ้าน เว้นแต่เป็น การย้ายไปไม่ตรงกับที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ การร้องขอย้ายที่ต้องห้ามตามมาตรา 7 (3) พิจารณาตามข้อเท็จจริง ซึ่ง การที่คำสั่งย้ายไม่ได้ระบุว่าเป็นการย้ายตามคำร้อง แต่ข้อเท็จจริงมีการร้อง ขอย้ายที่เกิดจากตัวข้าราชการ ย่อมไม่เกิดสิทธิค่าเช่าบ้าน การโอนไปรับราชการอีกส่วนราชการหนึ่งไม่ถือเป็นการย้ายตามคำร้อง ขอของตนเอง ตามหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 109 ลว 20 ธ.ค การสอบเลื่อนระดับ แล้วให้แจ้งความประสงค์เลือกท้องที่ไม่ถือเป็น การร้องของย้าย ร้องขอย้ายในท้องที่เดิมสิทธิไม่เปลี่ยน

25 ประเด็นสำคัญ มาตรา 7 ข้าราชการขอลาออกไปประกอบธุรกิจของตนเอง แล้วกลับเข้ารับ ราชการใหม่หน่วยงานเดิมหรือหน่วยงานใหม่ สิทธิยังไม่เกิด ลักษณะของค่าเช่าบ้าน แยกจากค่าไฟฟ้า น้ำ เฟอร์นิเจอร์ ท้องที่ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวเป็นท้องที่ที่ข้าราชการรับราชการประจำ ด้วยสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ มีหรือใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่เดียวกับที่มีบ้านของบิดามารดา หากต่อมาบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ไม่ได้ทำพินัยกรรมในเรื่องบ้านไว้ บ้านจะตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท ข้าราชการหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ด่วนมาก ที่ กค /ว 25 ลว. 31 มี.ค. 2543

26 ลักษณะของการเบิกค่าเช่าบ้านฯ
เบิกได้ 2 ลักษณะ เบิกค่าเช่าบ้านพัก เบิกค่าเช่าซื้อ หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อ ชำระราคาบ้าน

27 สิทธิ เริ่ม – สิ้นสุด เมื่อไร (มาตรา14)
สิทธิ เริ่ม – สิ้นสุด เมื่อไร (มาตรา14) ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ข้าราชการผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ ให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมด สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นไม่สามารถออก เดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจำเป็น จะต้องอยู่ต่อไปอีก ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่จำเป็นโดย ได้รับการอนุมัติจากผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

28 ประเด็นสำคัญมาตรา 14 วันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่ที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่า เช่าบ้าน เช่น วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยขาดจากอัตรา เงินเดือนเดิม และไปตั้งเบิกเงินเดือน ณ สำนักงานเบิกเงินเดือน แห่งใหม่ วันถัดจากวันที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย วันพ้นจากราชการตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญ วันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ วันที่ผ่อนชำระบ้านหมดตามนัยมาตรา 17 ให้ออกจากราชการวันที่ไปทำงานองค์กรระหว่างประเทศ แม้บาง กรณีจะสามารถให้นับระยะเวลาราชการเหมือนเต็มเวลาราชการ ได้ก็ตาม ถือว่าขาดจากอัตราเงินเดือนตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง

29 ประเด็นสำคัญมาตรา 14 ทำสัญญาเช่าก่อนไปรายงานตัว ช่วงก่อนไปรายงานตัวเบิก ไม่ได้ รายงานตัวกับหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ได้เช่าบ้าน ก็ไม่มีสิทธิ มาเบิกเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ไม่ได้อยู่จริงเพราะพฤติกรรมพิเศษ สามารถเบิกต่อไปได้

30 หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าซื้อบ้านมาตรา 17
ข้าราชการต้องมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชื้อบ้าน ต้องเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำ สำนักงานใหม่ หรือที่ทำงาน ต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง

31 เงื่อนไขการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าชื้อ / ผ่อนชำระเงินกู้ (ระเบียบฯ ข้อ 17)
(1) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ เงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะ บ้านหลัง แรก เท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทำลายหรือเสียหาย เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ ม. 17 (1) (2) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่ สมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่า ซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับบ้าน หลังดังกล่าว ม. 17 (2)

32 เงื่อนไขการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าชื้อ (ต่อ)
เงื่อนไขการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าชื้อ (ต่อ) (3) จะต้องเป็นการผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน และสัญญาต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด (4) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน ชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็น กรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และ เป็นการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้าน ที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว (5) หากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นำค่าผ่อนชำระ เงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

33 เงื่อนไขการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าชื้อ (ต่อ)
เงื่อนไขการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าชื้อ (ต่อ) ให้นำบทบัญญัติมาตรา 9 ถึงมาตรา 14 มาใช้ บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อ ชำระราคาบ้านโดยอนุโลม

34 ประเด็นสำคัญมาตรา 17 ซื้อบ้านแล้วยังไม่ได้เข้าอยู่จริง สามารถเบิกค่าเช่าบ้านมาตรา 7ได้ ต่อไป จนกว่าจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อมาตรา 17 หนังสือ /ว25 ลว. 31 มี.ค.43 ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้ออยู่ สามารถนำบ้านออกให้เช่าได้ ผู้เช่าสามารถ นำหลักฐานการเช่ามาเบิกค่าเช่าบ้านได้ด้วย ซื้อคอนโด 2 ห้องเจาะทะลุฝาเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะ 1 หลัง เบิก ได้ในวงเงินที่ซื้อ 2 ห้อง หากทำสัญญาในคราวเดียวกันและสัญญา ซื้อขายฉบับเดียวกัน ซื้อบ้าน 2 หลังมาในคราวเดียวกัน เลือกหลังใดหลังหนึ่ง แต่ถ้าเป็น ซื้อช่วงเช้าและบ่าย ถือว่าคนละคราวเดียวกัน

35 ประเด็นสำคัญมาตรา 17 ต่อ
กู้เงินสร้างบ้านหลายครั้ง ยังไม่เสร็จในคราวเดียว ให้ถือจำนวนเงินค่า ก่อสร้างจนถึงวันที่เข้าอยู่อาศัยบ้านหลังนั้นจริงเป็นหลัก ไม่ว่าจะกู้ครั้ง เดียวหรือหลายครั้ง แต่การกู้ภายหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วไม่ใช้การกู้ เงินเพื่อชำระราคาบ้าน ด่วนมาก 0502/ว.49 ลว. 29 มี.ค.2534 กรณีมีสัดส่วนของกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น จะเป็นกรณีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่ำ กว่าต่ำกว่าสัญญากู้เงิน ต้องสถาบันการเงินคำนวณ เช่น ราคาบ้าน 1 ล้าน กู้เงิน 1 ล้าน มีกรรมสิทธิ์ 2 คน คนละครึ่ง ต้องให้ธนาคารคำนวณหากกู้ เงิน 5 แสนบาท จะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไร (ระเบียบข้อ 7)

36 ประเด็นสำคัญ มาตรา 17 ต่อ
มาตรา 17 (5) ราคาบ้านต่ำกว่าสัญญากู้เงิน ต้องให้สถาบันการเงินคำนวณ ตามระเบียบข้อ 7 ตัวอย่าง ซื้อบ้าน 9 แสน กู้เงินจริง 7 แสน ระยะเวลา 20 ปี ผ่อนเดือนละ 5 พัน มี สิทธิ 3 พันบาท สรุปเบิกได้ 7 แสน ระยะเวลา 20 ปี เดือนละ 3 พัน ซื้อบ้านราคาจริง 5 แสน ทำสัญญาซื้อขายต่อที่ดิน 1 แสน สิทธิ 3 พัน ต้องให้ธนาคารคำนวณ ซึ่งหากคำนวณได้เดือนละ 2,500 บาท ก็เบิกได้ 2,500 บาท ซื้อต่ำกว่ากู้ ยึด วงเงินการซื้อขายเป็นหลัก กู้ต่ำกว่าซื้อ ยึด วงเงินกู้เป็นหลัก

37 ประเด็นสำคัญ มาตรา 17 ต่อ
จดทะเบียนหย่าแล้วยกบ้านให้คู่สมรสหรือบุตรหมด สิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน คู่สมรสของข้าราชการทำสัญญาเช่า /ซื้อขายบ้าน/ กู้ เงิน ในระหว่างสมรสเพียงฝ่ายเดียว ข้าราชการนำ หลักฐานมาเบิกค่าเช่าซื้อได้ นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับ ค่าเช่าบ้าน โดยแสดงหลักฐานการสมรส ตาม ระเบียบฯ ข้อ 21

38 ประเด็นสัดส่วนกรรมสิทธิ์
กรณีข้าราชการซื้อบ้านที่มีกรรมสิทธิ์ 3 คน คือ สามี ภริยา และบิดา หลังโฉนดที่ดิน การแบ่งสัดส่วนกรรมสิทธิ์ข้าราชการในการเบิกค่า เช่าซื้อ คิดเป็น ⅔ และฝ่ายบิดา⅓ กรณีข้าราชการซื้อบ้านที่มีกรรมสิทธิ์ 2 ฝ่าย คือ กรณีที่สามีหรือ ภริยาเพียงฝ่ายเดียวทำสัญญาร่วมกับบิดา การแบ่งสัดส่วน กรรมสิทธิ์คิดเป็น ½

39 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเช่าชื้อต่อเนื่องมาตรา 18
ในท้องที่เดิม ข้าราชการต้องเคยได้ใช้สิทธินำ หลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อฯ มาเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 17 ย้ายไปในท้องที่ใหม่ตนเองมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน มีสิทธินำหลักฐานในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้าน ในท้องที่ใหม่ได้

40 ประเด็นสำคัญมาตรา 18 หากเป็นกรณีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และได้ซื้อแต่ ยังไม่นำมาเบิก ต่อมาเมื่อได้ย้ายไปต่างท้องที่ สามารถนำสิทธิในที่เดิมมาเบิกในที่ใหม่ได้ตาม ระเบียบฯ ข้อ18 และข้อ 19 แต่จะใช้สิทธิเช่าซื้อ ต่อเนื่องตามมาตรา 18

41 การเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน กรณีสำนักงานย้าย
การเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน กรณีสำนักงานย้าย มาตรา 8 ข้าราชการผู้ใดต้องไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานในต่าง ท้องที่เนื่องจากสำนักงานที่ปฏิบัติราชการประจำอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทำ การไปตั้งในท้องที่ใหม่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราช กฤษฎีกานี้เช่นเดียวกับข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำ สำนักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา 7 เว้นแต่ท้องที่ใหม่ที่สำนักงานได้ย้าย ไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด อธิบาย หากส่วนราชการใดย้ายสำนักงานไปตั้งในท้องที่ใหม่ข้าราชการทั้งสำนักงานจะเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถ้าติดข้อต้องห้ามที่ทำให้ไม่เกิดสิทธิ เว้นแต่ท้องที่ที่สำนักงานย้ายไปเป็นท้องที่ใกล้เคียงตามหลักเกณฑ์ข้างต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรณีดังกล่าวข้าราชการของสำนักงานที่ย้ายไปจะไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน แต่ไม่ตัดสิทธิข้าราชการผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ในท้องที่เดิมอยู่ก่อนแล้วเว้นแต่จะเข้าข้อต้องห้ามตามมาตรา 7 ในท้องที่ใหม่

42 ตัวอย่าง ท้องที่ ก ท้องที่ ก ท้องที่ ข ท้องที่ ก ท้องที่ ข 35

43 ท้องที่ใกล้เคียงของกรุงเทพฯ
เมื่อย้ายสำนักงานไปไม่ทำให้เกิดสิทธิ ๑. จังหวัดนนทบุรี ๑.๑ อำเภอเมืองนนทบุรี ๑.๒ อำเภอบางกรวย ๑.๓ อำเภอบางบัวทอง ๑.๔ อำเภอบางใหญ่ ๑.๕ อำเภอปากเกร็ด ๒. จังหวัดปทุมธานี ๒.๑ อำเภอเมืองปทุมธานี ๒.๒ อำเภอคลองหลวง ๒.๓ อำเภอธัญบุรี ๒.๔ อำเภอลำลูกกา ๓. จังหวัดสมุทรปราการ ๓.๑ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ๓.๒ อำเภอบางบ่อ ๓.๓ อำเภอบางพลี ๓.๔ อำเภอพระประแดง ๓.๕ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ๔. จังหวัดสมุทรสาคร ๔.๑ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ๕ จังหวัดนครปฐม ๕.๑ อำเภอพุทธมณฑล

44 หลักเกณฑ์ท้องที่ใกล้เคียงกรณีต่างจังหวัด
กรณีสำนักงานได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานภายในจังหวัด เดียวกันหรือระหว่างจังหวัดจะต้องเป็นท้องที่ ติดต่อกันและมียานพาหนะประจำทางให้บริการ

45 มาตรา 9 ข้าราชการผู้ใดไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ เพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่ สมรสตามมาตรา 7(2) แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอน ไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ทำให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้าน ข้าราชการในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้น เว้นแต่ เคหสถานนั้นถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่ สามารถพักอาศัยอยู่ได้ การถูกเวณคืนที่ดิน ไม่เกิดสิทธิ - คู่สมรสมีบ้านสินส่วนตัวอยู่ในท้องที่ที่ข้าราชการรับราชการ แม้จะขายออกไปแล้ว ข้าราชการก็ไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน

46 มาตรา 10 ข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และมีคู่สมรสเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่า บ้านหรือข้าราชการผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสใน ท้องที่เดียวกัน ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิ

47 การลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
มาตรา 12 การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด เงินเดือนหรือ การลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่จะได้รับค่าเช่าบ้าน ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรืองด เบิกจ่ายเงินเดือน เว้นแต่เป็นการลาติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ การลาไปศึกษาต่อ ไม่ใช่การได้รับคำสั่งให้เดินทางไปต่างท้องที่ ถ้ายังคงมีความจำเป็นต้องเช่าเก็บสัมภาระ หรือครอบครัวไม่ได้ย้ายไปอยู่ด้วย เบิกได้ - แต่ให้ผู้อื่นเช่าช่วงรอรับส่วนต่างเบิกไม่ได้เพราะเป็นกรณีไม่มีความเดือนร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย

48 มาตรา 13 ข้าราชการผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการถูกสั่งพักราชการหรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุให้ถูกงด เบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้า ปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือน ในกรณีเช่นว่านั้นสำหรับเดือนใด ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านด้วย - กรณีถูกไล่ออกแล้ว อุทธรณ์ผ่านไม่ถือว่าเป็นการกลับเข้ารับราชการใหม่ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค / ว 87 ลง 30 กรกฎาคม 2547

49 มาตรา 15 ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วใน ท้องที่หนึ่งและต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่ง ตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิม มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่ง อยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไป ได้ และมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป

50 ระเบียบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ระเบียบ กค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีปกติหรือข้าราชการทำงานในสำนักงานตรงกับสำนักเบิก เงินเดือน กรณีข้าราชการทำงานต่างสำนักเบิกเงินเดือน ขั้นตอนการเบิกจ่ายแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน การขอใช้สิทธิขอรับเงินค่าเช่าบ้านในครั้งแรก (แบบ 6005) การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านรายเดือน (แบบ 6006)

51 ขั้นตอนการเบิกค่าเช่าบ้าน
ขั้นตอนแรก การขอรับค่าเช่าบ้าน 1. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ณ สำนักงานที่ผู้นั้นปฏิบัติ ราชการ (เว้นแต่ระเบียบนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 2. ยื่นต่อผู้รับรองการมีสิทธิ 3. เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิแล้ว ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านแต่งตั้ง คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 4. เมื่อกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้ว ต้องทำรายงานการ ตรวจสอบเสนอต่อผุ้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป ขั้นตอนสอง การขอเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน 1. ผู้มีสิทธิยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน (แบบ 6006) พร้อมหลักฐานการชำระ เงิน ณ สำนักงานที่ผู้นั้นปฏิบัติราชการ

52 หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีเบิกค่าเช่าบ้าน ได้เช่าบ้าน และอาศัยอยู่จริง หรือไม่ ระยะเวลาการเริ่มต้นของการเช่า บ้านและการเข้าพักอาศัย ความเหมาะสมของค่าเช่าบ้าน เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพบ้าน กรณีเบิกค่าเช่าซื้อ /ผ่อนชำระเงินกู้ ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อ สัญญา เงินกู้ วงเงินเช่าซื้อ วงเงินกู้ ตรวจสอบสัญญาซื้อขาย สัญญา จ้างปลูกสร้างบ้านและเอกสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการเริ่มต้นของการเช่า บ้านและการเข้าพักอาศัย

53 การยื่นขอรับค่าเงินเช่าบ้าน (แบบ 6005)
กรณีเช่าบ้าน กรณีเช่าซื้อ/ชำระเงินกู้ ยื่น แบบ 6005 สัญญาเช่าบ้าน หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ยื่น แบบ 6005 สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคา บ้าน สัญญาซื้อขายบ้าน สัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน หลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่าหากมีการ กู้เงินตามวงเงินในสัญญา จะผ่อนชำระราย เดือนเป็นเงินเท่าไร (กรณีเงินกู้สูงกว่า) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

54 ระเบียบ ข้อ 7 วรรค 3 กำหนดว่า
ให้ข้าราชการผู้ใช้สิทธิจัดส่งรายงานข้อมูลของข้าราชการ ในการขอรับค่าเช่าบ้านพร้อมการยื่นแบบ 6005 และให้ผู้มี อำนาจรับรองการมีสิทธิ มีอำนาจพิจารณารับรายงาน ข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้านที่ยื่น

55 รายงานข้อมูลของข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อมูลประวัติการรับราชการ ตั้งแต่เริ่มรับราชการ และการโอน ย้าย ในกรณี เป็นการย้ายให้ชี้แจงข้อมูลว่าเกิดจากคำร้องขอของตนเองหรือไม่ ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการ และคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่ที่รับ ราชการ ข้อมูลด้านอาชีพ และสถานที่ทำงานของคู่สมรสของข้าราชการ และให้แจ้ง ว่าหน่วยงานแห่งนั้น ได้ให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือจัดบ้านพักให้กับคู่ สมรสในท้องที่ที่รับราชการของข้าราชการหรือไม่ ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดามารดาของคู่สมรสและของข้าราชการ รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ ข้อมูลสถานการณ์มีชีวิติยู่ของบิดามารดาของคู่สมรส และของข้าราชการ หากภายหลังมีกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิตหรือสาบสูญ ให้แจ้ง รายละเอียด วัน เดือน ปี ที่เสียชีวิต หรือสาบสูญ

56 ผู้รับรองการมีสิทธิ ในแบบ 6005
ส่วนกลาง (1) หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับ กอง หรือเทียบเท่า เป็นผู้รับรอง (2) ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป อย่างน้อย 1 ระดับ รับรอง (1) (3) อาวุโส ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ บริหาร หรือระดับ 8 ขึ้นไป รับรองตนเอง ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ ส.ป.ก. รับรอง ข้าราชการ สำนัก/กอง/ศูนย์ ส่วนภูมิภาค (1) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/ อำเภอ เป็นผู้รับรอง (2) ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอย่าง น้อย 1 ระดับรับรอง (1) (3) อาวุโส ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ บริหาร หรือระดับ 8 ขึ้นไปรับรอง ตนเอง ปทจ. รับรอง ข้าราชการ ส.ป.ก. จังหวัด

57 ผู้อนุมัติในแบบ 6005, 6006 และแต่งตั้งกรรมการฯ
ผู้อนุมัติในแบบ 6005, และแต่งตั้งกรรมการฯ ส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (อาวุโส ชำนาญการ อำนวยการ บริหาร หรือไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือ เทียบเท่า) คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ / ลว. มอบอำนาจให้ ปฏิบัติ ราชการแทน ส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ เบิกเงินจากคลัง เป็นผู้อนุมัติ ของหัวหน้าส่วนฯ ผวจ. อนุมัติ ปทจ. อนุมัติ ข้าราชการ ผวจ. อนุมัติ ปทจ.

58 สาระสำคัญของสัญญาเช่าบ้าน /เช่าซื้อ/เงินกู้ (ข้อ 13)
สัญญาเช่าบ้าน ระบุ วัน เดือน ปี ที่ทำสํญญา ชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่า วันเริ่มต้นแห่งสัญญา ระยะเวลาการเช่า วันสิ้นสุดสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าต่อเดือน สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคา บ้าน ให้ใช้ตามแบบของสถาบันการเงินได้ โดย ต้องระบุ ชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่าซื้อ หรือสถานที่กู้เงิน วันเริ่มต้นแห่งสัญญา ระยะเวลาการชำระค่าเช่าซื้อ หรือการผ่อน ชำระเงินกู้ วันสิ้นสุดสัญญา จำนวนวงเงินที่เช่าซื้อ หรือวงเงินกู้ จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระรายเดือน

59 สถาบันการเงิน (14) ข้อ 14 ของระเบียบฯ กำหนดว่า การทำสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคา บ้านของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ต้องทำกับสาบันการเงิน ดังนี้ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระราคาบ้าน สหกรณ์ที่จะทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับการเคหะ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือการให้เช่าซื้อบ้าน หรือให้กู้ยืมเพื่อชำระราคาบ้าน

60 ยื่น แบบ 6005 ใหม่ (ข้อ 15) เมื่อไร
ยื่น แบบ 6005 ใหม่ (ข้อ 15) เมื่อไร ข้าราชการผู้มีสิทธิ ต้องยื่นแบบ 6005 ฉบับใหม่ เมื่อ โอนย้าย โดยเปลี่ยนสังกัด หรือเปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือน ได้รับคำสั่งให้เดือนไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ โดยไม่เปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือน เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อบ้าน หรือสัญญา เงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ได้รับค่าเช่าบ้านเพิ่ม เนื่องจากเงินเดือนเพิ่ม หรือเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น ให้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้อง ยื่น แบบ 6005 ใหม่ (ข้อ 17)

61 กรณีเบิกต่อเนื่อง ตาม พรฎ. ม. 18
กรณี นำหลักฐานการชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกในท้องที่ใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ - ตรวจสอบหลักฐานที่นำมาเบิกในช่วงเวลาที่รับราชการใน ท้องที่เดิม - ตรวจสอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้เบิก จ่ายค่าเช่าบ้าน - จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่าย อนุมัติแบบ 6005 อนุมัติแบบ 6006

62 ระเบียบฯ ข้อ 18 ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านซึ่งได้ยื่นแบบ 6005 ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ รับอนุมัติ ต่อมาได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในสังกัด เดิม ไม่ว่าอยู่ในท้องที่เดียวกันหรือต่างท้องที่ หรือได้รับคำสั่งให้เดินทาง ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่เปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือนให้ยื่นแบบ และแบบ 6006 พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่า ผ่อนชำระเงินกู้ในช่วงเวลาที่ตนมีสิทธิ ณ สำนักงานเดิม ที่สำนักงานใหม่ ในกรณีที่ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้รับคำสั่งตามวรรคหนึ่ง หากได้รับอนุมัติในแบบ 6005 ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ 6006 หรือยื่นไว้ แล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ให้ยื่นแบบ 6006 ใหม่ พร้อมทั้งหลักฐานตาม วรรคหนึ่งที่สำนักงานใหม่ สำหรับแบบ 6005 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ สำนักงานเดิมจัดส่งให้สำนักงานใหม่โดยเร็ว

63 ประเด็นสำคัญของระเบียบฯ อื่นๆ
ประเด็นสำคัญของระเบียบฯ อื่นๆ ค่าเช่าบ้านถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อส่วนราชการได้รับแบบ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับแบบ 6006 (ข้อ 12) ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกู้ หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระ เงินกู้ ให้นำหลักฐานมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจำนวนเงินกู้ และ ระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหลืออยู่ของสัญญากู้เงินฉบับแรก เท่านั้น (ข้อ 23) กรณีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ข้าราชการผู้ได้รับสิทธิ นำ หลักฐานการชำระเงิน สำเนาคำพิพากษา ประกอบ การยื่น แบบ / โดยไม่ต้องตั้ง คกก. (ข้อ 21)

64 ประเด็นสำคัญของระเบียบฯ (ต่อ)
ประเด็นสำคัญของระเบียบฯ (ต่อ) ค้างชำระหลายเดือนกับธนาคาร นำไปจ่ายครั้ง เดียวถ้าไม่แยกเดือน จำนวนเงิน เบิกได้เพียงเดือน เดียว ที่ กค / ว ลว.30 มี.ค. 2541 ใบเสร็จรับเงินต้องใช้ต้นฉบับ และให้หมาย รวมถึง หลักฐานการจ่ายเงินของธนาคารแต่ไม่ได้ ใช่กรณีใบเสร็จหาย /ว ก.พ. 2528 สัญญาเช่าบ้านจะทำในรูปแบบบันทึกหรือ ข้อตกลงก็ได้ แต่ต้องมีรายการตามระเบียบข้อ 13 (1)

65 สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทร ต่อ 4957, 6223


ดาวน์โหลด ppt ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google