งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบสื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบสื่อการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบสื่อการเรียนรู้
อ้างอิงจาก

2 สื่อการเรียนรู้ หมายถึงอะไร การนำวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ
มาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้ไปยังผู้เรียนได้ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ อ้างอิงจาก 2

3

4

5 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
1.  การกำหนดและ วิเคราะห์เนื้อหา    2.  การวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3.  การวิเคราะห์และกำหนดวัตถุประสงค์

6 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design)
1. การออกแบบโครงสร้าง (Structure Design) เนื้อหา  สื่อ  กิจกรรม  วิธีการนำเสนอ  2. การออกแบบผังงาน (Flowchart Design) 3. การออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard Design)

7 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) (ต่อ)
4. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการนำเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ 

8 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Develop)
1.  การเตรียมการเกี่ยวกับองค์ประกอบดังนี้       1.1  การเตรียมข้อความ       1.2  การเตรียมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก     1.3  การเตรียมเสียง   การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน 

9 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) (ต่อ)
2.  การสร้างบทเรียน/สื่อ หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อยแล้ว  ขั้นต่อไปเป็นการสร้างบทเรียน/สื่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพื่อเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นบทเรียน/สื่อ

10 4. ขั้นตอนการนำไปใช้ (Implement)
1.  ทดลองก่อนนำไปใช้จริง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข และหาประสิทธิภาพ นำไปทดลองใช้จริง ใช้จริง

11 5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate)
ประเมินผล ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

12 การออกแบบผังงาน (Flowchart)
เห็นถึงความสัมพันธ์ของบทดำเนินเรื่อง ซึ่งเป็นการ จัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละส่วน

13 การออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)
เรื่องราวของบทเรียน ประกอบด้วยเนื้อหา ที่แบ่งออกเป็นกรอบ ตั้งแต่กรอบแรก ซึ่งเป็นชื่อเรื่อง จนถึงกรอบสุดท้าย เนื้อเรื่องประกอบด้วย ภาพ ข้อความ และรายละเอียดอื่น Frame 1 Frame 2 Frame 3 ABC Frame 4 Frame 5 Frame 6

14 การออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)
Frame No. ประเภทภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก ภาพ ลักษณะการนำเสนอ ภาพหรือข้อความ ข้อความ เสียง

15 การนำเสนอแบบเชิงเส้น (Linear)
1 2 3 4 5

16 การนำเสนอแบบสาขา (Branching)
7 8 1 2 3 4 5 6 A B C D E F

17 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design)
การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการนำเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณามีดังนี้ 1. การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution) เช่น 640pixels x 480 pixels 2. การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนำเสนอ เช่น พื้นที่การนำเสนอข้อความ และภาพ

18 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design)
3. การเลือกรูปแบบภาษาและขนาดของตัวอักษร 4. การกำหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color) สีของฉากหลัง (Background) สีของส่วนอื่นๆ 5. การกำหนดส่วนอื่นที่เป็นสิ่งอำนวยความ สะดวกในการใช้บทเรียน เช่น ปุ่มช่วยเหลือ

19 การออกแบบหน้าจอภาพ : Template
Topic Frame No Header Area Image and Dialogue Area Control Area Feedback Area Help About Exit Next Previous

20 Template Format 1 Topic Frame No
ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ Help About Exit Next Previous

21 Template Format 2 Topic Frame No
ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ Help About Exit Next Previous

22 1. ชื่อและประวัติหน่วยงาน 2. วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ เป้าประสงค์ / ภารกิจ
ตัวอย่างหัวข้อนำเสนอหน่วยงาน 1. ชื่อและประวัติหน่วยงาน 2. วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ เป้าประสงค์ / ภารกิจ 3. โครงสร้างหน่วยงาน / แผนภูมิองค์กร 4. ข้อมูลบุคลากร 5. ข้อมูล/สถิติ 6. ผลงานเด่น 7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 8. แผนงานในอนาคต

23 Questions & Answers


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบสื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google