งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

2

3

4

5 2.บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

6

7

8

9 ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

10 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ
- เมื่อส่วนราชการทำการตั้งเบิก จะต้องระบุข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์ม ขบ.01, ขบ.02 หรือ ขบ.03 - ระบบจะทำการตรวจสอบที่ฐานการหักค่าปรับและจำนวนเงินค่าปรับที่หัก ไว้ในการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ - หากระบุข้อมูลฐานการหักค่าปรับและจำนวนเงินค่าปรับที่หักไว้ เพียงตัว ใดตัวหนึ่ง ระบบจะตรวจสอบและไม่สามารถทำการตั้งเบิกได้

11 ตัวอย่าง ขบ 02 กรณีที่ระบุฐานการคำนวณและจำนวนเงินที่หักไว้ (จำนวนเงินค่าปรับ)

12

13

14

15 เมื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบจะไม่สามารถทำการตั้งเบิกได้
ตัวอย่าง ขบ 02 กรณีที่ระบุฐานการคำนวณและจำนวนเงินที่หักไว้ (จำนวนเงินค่าปรับ) เพียงตัวใดตัวหนึ่ง เมื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบจะไม่สามารถทำการตั้งเบิกได้

16

17

18

19 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ ระบบจะแสดงรายงานสรุปการนำส่งแบบฟอร์ม ซึ่งจะแสดงข้อความ “มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น”

20 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ รายละเอียดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

21 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google