งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COBOL Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COBOL Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COBOL Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง
First version of slide on 04-July-2007 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.บุรินทร์ รุจจน พันธุ์ . ปรับปรุง 9 มิถุนายน

2 ประวัติภาษา COBOL ภาษาโคบอล (COBOL : Common Business Oriented Language) เป็น ภาษาสำหรับใช้ในงานธุรกิจภาษาแรก ของโลก พัฒนาในปีค.ศ โดย คณะกรรมการโคดาซิล (The Conference on Data Systems Languages - CODASYL) มีจุดเด่นคือ สามารถใช้งานแฟ้มข้อมูลได้หลายแบบ กำหนดโครงสร้างข้อมูลได้สะดวก มี ลักษณะการเขียนโปรแกรม แบบเอกสาร อธิบายโปรแกรม ช่วยให้นักพัฒนารุ่น ถัดไปเข้าใจได้ง่าย First version of slide on 04-July-2007 ข้อมูลจาก

3 ข้อควรทราบเกี่ยวกับภาษา
โดยพื้นฐานแล้ว COBOL ประกอบด้วย 4 Division และหลักแรก ต้องเริ่มต้นที่ 8 ส่วนคำสั่งเริ่ม หลักที่ 12 สำหรับตัวแปลภาษา COBOL สมัยใหม่ สามารถยอมให้ละ 3 division แรกไว้ได้ จึงใช้ตัวอย่าง ข้างล่างนี้แสดงการเขียน COBOL อย่างสั้น procedure division. display 5.

4 COBOL Division identification division. environment division. data division. procedure division.

5 http://www.thaiall.com/downloadx/cobol3.zip 746 KB
Compiler Download C:\>mkdir cobol C:\>cd cobol C:\cobol>pkunzip cobol3.zip C:\cobol>cobol test,test,test,nul C:\cobol>link test,test,nul,,nul C:\cobol>test.exe 746 KB

6 Sample of Compiler File
C:\cobol> dir 01/21/ :11 AM ,420 ADIS.EXE 01/21/ :15 AM ,924 ADISINIT.EXE 01/21/ :16 AM ,924 ADISKEY.EXE 02/01/ :59 AM ,048 ANIMATOR.LBR 02/01/ :59 AM ,896 CHECK.LBR 02/01/ :59 AM ,008 COBCLI.LBR 02/01/ :58 AM ,936 COBOL.EXE 02/01/ :00 PM ,232 GENERATE.LBR 02/01/ :59 AM ,104 HELP.LBR 09/15/ :17 AM ,420 IXSIO.EXE 02/01/ :58 AM ,064 LCOBOL.LIB 02/01/ :01 PM ,150 LINK.EXE 02/01/ :00 PM ,592 UTILS.LBR

7 Compiling (1/2) C:\cobol>cobol Source file-name [.CBL]: test
Object file-name [X.OBJ]: test Source listing [NUL.LST]: test Object listing [NUL.GRP]: test C:\cobol>link Object Modules [.OBJ]: test Run File [X.EXE]: test List File [NUL.MAP]: test Libraries [.LIB]: Definitions File [NUL.DEF]: test C:\cobol>test 5

8 Compiling (2/2) C:\cobol>cobol test,test,test,nul
Microsoft (R) COBOL Optimizing Compiler Version 4.5 COBOL software by Micro Focus Copyright (C) Microsoft Corporation 1984, All rights reserved. Copyright (C) Micro Focus Ltd. 1984, All rights reserved. * Checking complete with no errors - starting code generation * Data = Code = Dictionary = C:\cobol>link test,test,nul,,nul Microsoft (R) Segmented-Executable Linker Version 5.15 Copyright (C) Microsoft Corp All rights reserved. C:\cobol>test 5

9 สร้างแฟ้ม short.cbl DOS> edit short.cbl procedure division.
display 5. DOS> cobol short,short,short,nul DOS> link short,short,nul,,nul DOS> short.exe

10 สร้างแฟ้ม test.cbl DOS> notepad test.cbl working-storage section.
77 x pic 99. procedure division. move 0 to x. perform cal-para until x >= 5. stop run. cal-para. add 1 to x. display x.

11 รับค่าจากแป้นพิมพ์มาแสดงผล
working-storage section. 01 a pic 999v99. 01 b pic zz9.99. 01 c pic 9999. 01 d pic z,zz9. procedure division. accept a. move a to b. display "1. result is " b. accept c. move c to d. display "2. result is " d.

12 เลือกกระทำแบบ 2 แบบ working-storage section. 01 s pic 99.
procedure division. accept s. if s > 50 display "pass". if s <= 50 display "fail". stop run. if s > 50 display "pass" else display "fail".

13 ทำซ้ำเพื่อพิมพ์เลข 1 ถึง 10
working-storage section. 77 x pic 99. procedure division. move 0 to x. perform cal-para until x >= 10. stop run. cal-para. add 1 to x. display x.

14 ตัวอย่างที่แสดงการเขียนโปรแกรมทุกดิวิชั่น
identification division. program-id. arraysample. author burin rujjanapan. installation. yonok. date-written date-compiler environment division. configuration section. source-computer. pc. object-computer. pc. data division. working-storage section. 01 d occurs 10 times. 02 d-name pic x(5). 02 d-grade pic x. 01 cnt-a pic 99. 01 i pic 99. 01 j pic 99. procedure division. main-para. display "Stop when d-grade(i) = 'q'". move 0 to i. perform get-para until d-grade(i) = "q". move 0 to j. display "" with blank screen. display "Report when grade not equal 'f'". perform report-para until i = j. stop run. get-para. add 1 to i. display "Number " i. display "Get name : " with no advancing. accept d-name(i). display "Get grade: " with no advancing. accept d-grade(i). report-para. add 1 to j. if d-grade(j) not = "a" display j, " : " with no advancing display d-name(j), d-grade(j).

15 Batch File of CBL.BAT DOS>cbl test DOS>type cbl.bat @echo off
cls if exist %1.obj del %1.obj >nul if exist %1.exe del %1.exe >nul echo Program is compiled. Please,wait for the compilation. echo cobol %1,%1,%1,nul if not exist %1.obj goto end1 echo Program is linked. Please,wait for the linking. link %1,%1,nul,,nul if not exist %1.exe goto end if exist %1.obj del %1.obj >nul if exist %1.lst del %1.lst >nul %1 goto end :end1 type %1.lst echo Error on your source. :end


ดาวน์โหลด ppt COBOL Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google