งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำปุ๋ยหมัก (Home Composting Made Easy) Thai - SAO Thungyao, Trang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำปุ๋ยหมัก (Home Composting Made Easy) Thai - SAO Thungyao, Trang."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำปุ๋ยหมัก (Home Composting Made Easy) Thai - SAO Thungyao, Trang

2 ปุ๋ยหมักคืออะไร What Is Compost? Thai Composting is using waste to make really good dirt.

3 ทำปุ๋ยหมักทำไม Why Compost? Thai 50% of Thailand’s waste is compostable Thai Cuts down waste. Thai It cleans the community Thai Cuts down use of harmful chemicals Thai Compost improves soil

4 Thai Helps during drought Thai Helps prevent erosion Thai Allows for water drainage. Thai Slowly releases nutrients Thai Encourages beneficial microorganisms and suppresses soil-borne diseases. ทำปุ๋ยหมักทำไม Why Compost?

5 ใช้ปุ๋ยหมักอยู่ที่ไหน Where can you use compost?

6 Thai What goes into compost?

7 Thai – The Big Four Thai / Greens - Nitrogen - Wet - Give Heat Thai / Water - Provides moisture - Helps grow bacteria Thai / Oxygen - Bacteria need to breathe Thai / Browns - Carbon - Dry - Woody materials. Greens - Nitrogen - Wet - Give Heat Browns - Carbon - Dry - Woody materials. Water - Provides moisture - Helps grow bacteria Oxygen - Bacteria need to breathe

8 Thai - What Materials Can Be Composted? Thai - Most Important : Manure ขี้ – Cow manure มูลสัตว์ – Horse Manure มูลสัตว์ – Goat manure มูลสัตว์ – Pig manure มูลสัตว์ – Poultry manure มูลสัตว์ Fruit/Rinds ผลไม้ Vegetables ผัก Soil/Prepared Compost ดิน / ปุ๋ยหมักที่หมัก เสร็จแล้ว Thai - Also Good: Eggshells เปลือกไข่ Crop Residues Dried Blood Tree Trimmings Green plants พืชสีเขียว Hay ฟาง Grass clippings หญ้า Weeds วัชพืช Autumn leaves ใบไม้ ฤดูใบไม้ร่วง Sawdust and woodchips ไม้ Tree bark เปลือกไม้ Human/Pet hair Egg Shells เปลือกไข่ไก Feathers Wood Ashes Sugarcane Remanants Biodegradable waste สิ่งที่ย่อยสลายได้ โดยขยะ

9 Thai What can’t be composted? Meat Scraps Fat Bones มูลสัตว์ Dog/Cat/Bird Manure Trash Ashes Oyster/Clam/Hoi Shells Large Pieces of Wood

10 Thai Just a little bit!  Paper กระดาษ  Newspaper ฃหนังสือพิมพ์ ฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ  Thick paper กระดาษแข็ง  Light Cardboard (Shredded) กระดาษแข็ง  Cooking Oil น้ามัน

11 Thai Lets Get Started! What Supplies Will I Need? Thai A postive attitude and just a little work

12 Thai – Compost Structures Thai - Many forms. Buy it. Make it. Find it. Whatever.

13 Thai - Location Thai Close to house Thai Doesn’t collect water Thai 1 m. x 1 m. Thai Part sun to part shade location

14 Thai Directly on the ground Thai Rough up the soil Thai - Preparing the Ground

15 Thai - Brown Layer Thai Start with a 15 cm. layer of: Thai brown Thai dry leaves Thai small sticks

16 Thai - Green Layer Thai Add green layer

17 Thai Next, add about 2 shovels of soil or compost to the bin. Thai You only have to do this when you start a new pile! Thai - Add Soil

18 Thai - Watering Thai Each layer should get a good sprinkling of water. Thai The pile should remain the same consistency as a wrung out sponge. Thai Especially in dry season.

19 Thai - Structure of a Compost Pile Thai - Brown Thai - Green Thai - Soil (1 time only) Thai - Brown Thai - Green Thai - Brown Thai Water each time you add a layer Thai Mix about 3 times a month Thai - Brown Thai - Green Thai - Soil (1 time only) Thai - Brown Thai - Green Thai - Brown

20 Thai Relax. Be patient. Thai Turn the pile about 3 times a month Thai Alternate roughly equal green and brown layers Thai Add water as neccesary – wrung out sponge Thai- Maintainence

21 Thai - When is it finished? Thai Can take 4 weeks – 1 year Thai All brown Thai Crumbly Thai Smells earthy Thai May have small wood particles

22 Thai - Where to use it? Thai Vegetable Gardens Thai Flower pots Thai House plants Thai Fruit Trees Thai Rubber Trees Thai New compost pile

23 Thai - Problems? -Thai -Call Dan at SAO or Stop by -Tel. 075-288-032

24 Thai - Trouble Shooting Thai - Symptom : Thai - Wet. Stinks Thai - Problem: Thai Too wet. Not enough carbon and oxygen. Thai - Solution: Thai Turn the compost. Add dry brown materials.

25 Thai - Trouble Shooting Symptom: Nothing is happening. Problem: Takes a long time OR Compost pile is too small. Solution: - Collect/Mix more material - Add water - Cover with plastic in dry season

26 Thai- Small step, Big Impact Thai 1.6 kilograms per day per person Thai 584 kilo/year Thai 50% compostable Thai - Can reduce trash by 292 kilo!

27 Thai - Thank you very much!


ดาวน์โหลด ppt การทำปุ๋ยหมัก (Home Composting Made Easy) Thai - SAO Thungyao, Trang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google