งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

2 เป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2553 จำนวนโรงเรียนเป้าหมาย 4,000 แห่ง (งบประมาณโรงเรียนละ 257,490 แห่ง) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคละชั้น จำนวนโรงเรียนเป้าหมาย 3,640 แห่ง (งบประมาณโรงเรียน 42,000 บาท)

3 ผลการดำเนินงานงบประมาณ SP2
งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,552,520 บาท งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 550,080,000 บาท งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 858,840,000 บาท งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์(รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน) จำนวน 143,520,000 บาท(ขับเคลื่อน 2 ล้อ และขับเคลื่อน 4 ล้อ)

4 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
งบดำเนินงาน จำนวน 550,080,000 บาท ตัดโอนให้ สพท แห่ง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ /2574 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สำหรับ 8 กิจกรรม

5 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 858,840,000 บาท ได้รับอนุมัติ 661,655,179 บาท

6 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง และพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (โรงเรียนละ 92,210 บาท) จำนวน 150 สพท. วงเงิน 296,887,241 บาท ส่งรายละเอียดไม่ทันกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 32 สพท. ส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 31 สพท. ขาดอีกส่งข้อมูลจำนวน 1 สพท. คือ สพท. สุรินทร์ เขต 2

7 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนละ 100,000 บาท) จำนวน 143 สพท. วงเงิน 304,887,558 บาท ส่งรายละเอียดไม่ทันกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 39 สพท. ส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 38 สพท. ขาดส่งข้อมูลอีกจำนวน 1 สพท. คือ สพท. สุรินทร์ เขต 2

8 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด โรงเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน (โรงเรียนละ 25,500 บาท) จำนวน 122 สพท. วงเงิน 59,880,380 บาท ส่งรายละเอียดไม่ทันกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 49 สพท. ส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 35 สพท.

9 ขาดส่งข้อมูลอีกจำนวน 14 สพท. คือ
ขาดส่งข้อมูลอีกจำนวน 14 สพท. คือ สพท. จันทบุรี เขต 2 สพท. เชียงใหม่ เขต 1 สพท. นครราชสีมา เขต 7 สพท. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สพท. มหาสารคาม เขต 1 สพท. ยโสธร เขต 2 สพท. ร้อยเอ็ด เขต 1 สพท. สงขลา เขต 1 สพท. สระแก้ว เขต 2 สพท. สุรินทร์ เขต 2 สพท. หนองคาย เขต 2 สพท. อุดรธานี เขต 2 สพท. อุตรดิตถ์ เขต 1 สพท. อุบลราชธานี เขต 1


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google