งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่2) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน 3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน 2500 โรงเรียน

2 เป้าหมาย ร.ร. ในฝัน ในฝันสู่มาตรฐานสากล ดีประจำอำเภอ เพิ่ม รวมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 66 854 - 920 รุ่นที่ 2 47 818 865 รุ่นที่ 3 11 704 124 839 รุ่น3ดีอำเภอ 828 2,624 รวม 2,500

3 สพท. หนังสือ ที่ศธ04008/ว1016 ลงวันที่ 1 ธ.ค.52
งบประมาณ กิจกรรม เป้าหมาย 2553 (ล้าน) ได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงบประมาณ วันที่รับอนุมัติ/แจ้ง สพท. 1.ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการและ แหล่งเรียนรู้ 2,500 ร.ร. 23 ธ.ค.52/ แจ้ง สพท. หนังสือประทับตรา ที่ ศธ04008/ว 874 ลงวันที่ 25 ธ.ค.52 2. พัฒนาคุณภาพวิชาการในโรงเรียนโดยพัฒนา/ผลิตสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระฯต่างๆ พัฒนาระบบ Coaching ในการพัฒนา การเรียนและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชน 930 ร.ร. ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด 955 ศูนย์ นิเทศ185 เขต (174,990,000) (47,750,000) (10,000,000) 18 พ.ย.52/แจ้ง สพท. หนังสือ ที่ศธ04008/ว ลงวันที่ 1 ธ.ค.52 3.พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนบริการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยจัดรถบรรทุกขับเคลื่อน 2ล้อ 4ประตูสำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่ายประจำจังหวัดอำเภอและโรงเรียนที่ทุรกันดารห่างไกล 133 คัน 23 ธ.ค.52/แจ้ง สพท. หนังสือประทับตรา ที่ ศธ04008/ว 874 ลงวันที่ 25 ธ.ค.52 รวม 1, 1,

4 วิธีดำเนินงาน 1. งบลงทุน =708,503,300 บ. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 2,500 โรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทางวิชาการและ แหล่งเรียนรู้ ห้องวิทย์ คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ห้องสุขา 2. งบดำเนินงาน พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในชุมชน /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. งบครุภัณฑ์รถยนต์ = 85,918,000 บ.จัดซื้อรถบรรทุกขับเคลื่อน 2ล้อ 4ประตู สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่าย และโรงเรียนที่ห่างไกล

5 2. ร.ร.ในฝันรุ่น 2 =818โรง รุ่น 3 = 47 โรงๆละ 188,000 บ.
งบดำเนินงาน : 270, 840,000 บ. 1. ร.ร.ที่ศูนย์แหล่งเรียนและอิงถิ่นฐาน ศูนย์ 65 ศูนย์ๆละ190,000 บ. 2. ร.ร.ในฝันรุ่น 2 =818โรง รุ่น 3 = 47 โรงๆละ 188,000 บ. 3. ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน โรงเรียน 4.สัมมนาผลงานศูนย์แม่ข่าย((SYMPOSIUM) 5. วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบสำหรับโรงเรียนในฝัน 6. ส่วนกลาง/สพท. กำกับติดตามประเมินพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผลิตสื่อแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ในชุมชน 3 จุด 930 โรง 8.ประชุม สัมมนาคณะนิเทศ Roving Teams

6 ความก้าวหน้าและการดำเนินโครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน

7 1.ร.ร.มีห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระและแหล่งเรียนรู้ (3ปี)
- ระดับมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส 5 กลุ่มสาระ วิทย์ คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การทดลองปฏิบัติจริง

8 เป็นเครือข่าย Qulity Network
2. ร.ร.ที่เป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัดและอำเภอมีกิจกรรมพัฒนาครูเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

9 3. ร.ร.มีห้องสมุดชั้นนำระดับอำเภอที่เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต
ห้องสมุดสวน

10 4. ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนสีเขียว (อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

11 5. พัฒนาโรงเรียนให้สะอาด

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13

14 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
คิดวิเคราะห์ (learner and critical thinker) มีทักษะในการดำรงชีวิต ( life skills and efficacy ) มีความเป็นไทย (living a Thai way of life )

15 มีกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
เป็นโรงเรียนธรรมาภิบาล สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ และมีการประกันคุณภาพโดยเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

16 มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมพัฒนา
มีการเรียนรู้และการพัฒนา โดยผู้ที่เป็นมืออาชีพ และ เป็น e-school มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมพัฒนา

17 ริ้วโค้งฟ้าไตรรงค์ธงชาติไทย คือสายใยคลุมทั่วทุกอำเภอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google