งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย สำนักงานประกันคุณภาพ 17 มีนาคม 2551 By Cherdchun Plainpho Bachelor of Political Science, CU Master of MPA, NIDA

2 เหตุผลและผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดทำแผนกลยุทธ์

3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำแผน
นำเข้าที่ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพ 4 ครั้ง (การประชุมปกติและวาระพิเศษ) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ บุคลากร สำนักงานประกันคุณภาพ 5 อัตรา วิพากษ์แผนกลยุทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิกาบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ดร.วิวัฒน์ แซ่หลี คุณผดุงศักดิ์ อรนพ

4 โครงสร้างสำนักงานประกันคุณภาพ

5 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ กรอบแนวคิดเชิงนโยบายอุดมศึกษา สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดประเด็นเชิงนโยบายอุดมศึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ (พ.ศ ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ ) คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งานวิจัยด้านประกันคุณภาพ

6 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน
กำหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องให้บริการ กำหนดใครคือ ลูกค้า แปลงแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปสู่การปฏิบัติ แผนกลยุทธ์ QAO

7 สิ่งแวดล้อมภายใน : ลูกค้า 2

8 สิ่งแวดล้อมภายใน : Value Chain

9 สิ่งแวดล้อมภายใน การแปลงวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยไปสู่แผนกลยุทธ์สำนักงานประกันคุณภาพ 1
QAO

10

11

12

13 สิ่งแวดล้อมภายใน การแปลงวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยไปสู่แผนกลยุทธ์สำนักงานประกันคุณภาพ 2
QAO


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google