งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ
GFMIS 1

2 องค์ประกอบของข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ
ที่อยู่ - ชื่อ ที่อยู่ คำค้นหา การควบคุม – ข้อมูลทางภาษี รายการการชำระเงิน - บัญชีธนาคาร ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการจัดซื้อ - สกุลเงิน (THB) ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ ข้อมูลทางบัญชี - บัญชีกระทบยอด รายการการชำระเงิน – เงื่อนไขการชำระเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้ขาย ข้อมูลรหัสหน่วยงาน ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ เป็นข้อมูลหลักที่จะใช้ร่วมกันในทุกหน่วยงาน ในขั้นตอนการสร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง ข้อมูลรหัสหน่วยงาน สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีของแต่ละหน่วยงานเข้ากับ ข้อมูลข้างต้น หน่วยงานจะตั้งเบิกได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างข้อมูลส่วนนี้แล้ว

3 ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ
ผู้รับผิดชอบในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ เจ้าหน้าที่คลัง/บัญชี ข้อมูลรหัสหน่วยงาน

4 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเลขที่เอกสาร
รหัสผู้ขาย การค้นหาตามเลขที่เอกสาร กลุ่ม 1000 กลุ่ม 2000 กลุ่ม 3000 กลุ่ม 4000 กลุ่ม 5000 กลุ่ม 6000 9 X X X X X X X X X A Y Y Y Y Z Z Z Z Z 1 X X X X X X X X X V Y Y Y Y Z Z Z Z Z 8 X X X X X X X X X 7 X X X X X X X X X X = Running Number จากระบบ Y = รหัสหน่วยงาน (4 หลัก) Z = 5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย กลุ่ม 7000 O Y Y Y Y Z Z Z Z Z

5 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเงื่อนไข
กลุ่ม 1000 กลุ่ม 2000 กลุ่ม 3000 กลุ่ม 4000 กลุ่ม 5000 กลุ่ม 6000 ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก กลุ่ม 7000 ค้นหาได้โดย ระบุ เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน 13 หลัก ค้นหาได้โดย ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ 10 หลัก ค้นหาได้โดย ระบุ Passport Number หรือ รหัสประเทศ+เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายต่างประเทศ เนื่องจากชื่อผู้ขายอาจมีการซ้ำกันได้ ระบบจึงใช้รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน ซึ่งไม่มีการซ้ำซ้อน เป็นตัวแยกแยะข้อมูลผู้ขายในกลุ่ม 1000, 2000, ส่วนกลุ่ม 3000, 4000, 7000 ใช้รหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการเป็น ตัวแยกแยะข้อมูล การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

6 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

7 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
ค้นหาตามรหัสผู้ขาย ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

8 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

9 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

10 1.การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามรหัสผู้ขาย

11 1.การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามรหัสผู้ขาย

12 2.การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเงื่อนไขอื่น
การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

13 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายตามเงื่อนไข
การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

14 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในกรณีต่างๆ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีที่มีการสร้างในระบบ แต่เป็นของหน่วยงานอื่น กรณีที่ไม่มีการสร้างในระบบมาก่อน

15 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

16 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

17 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

18 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

19 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่ไม่มีในระบบ

20 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

21 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

22 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

23 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

24 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

25 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

26 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ที่มีในระบบแล้ว

27 การออกจากระบบ

28 การออกจากระบบ 1 2

29 การออกจากระบบ 3


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google