งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกลักษณะเฉพาะตน (PERSONALITY TRAITS) ที่องค์กรพึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกลักษณะเฉพาะตน (PERSONALITY TRAITS) ที่องค์กรพึงประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกลักษณะเฉพาะตน (PERSONALITY TRAITS) ที่องค์กรพึงประสงค์
โดย อาจารย์ชุติมา ต่อเจริญ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2 COMPOSURE มีบุคลิกลักษณะที่ดี : การแต่งกาย, ทรงผม, รองเท้า, กลิ่น
มีมารยาท: การยกมือไหว้ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ตลอดจนท่าทางในขณะพูดจา ความจริงใจ ต้องเป็นคนที่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ห้ามโกหกลูกค้าและรักษาเวลาที่นัดหมายกับลูกค้าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความจริงใจ เป็นมิตร สบตา มองหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตอบอย่างเป็นมิตร

3 การแต่งกาย

4 COMMUNICATION มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีคำลงท้ายเสมอ คำพูดที่ควรติดปาก เช่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ Gen Y: เรียกร้อง อดทนต่ำ ขาดทักษะทางการสื่อสาร ป.ล. การเขียน

5 DRIVE มีความกระตือรือร้นในการทำงานและปรับตัวเข้ากับองค์กร : ระเบียบในการทำงาน

6 SENSE OF RESPONSIBILITY มีความรับผิดชอบในการทำงานมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และคิดบวก

7 CERTAINTY มีความเชื่อมั่นที่จะทำงาน: มีความรู้อยู่ในตัวที่จะใช้ทำงาน

8 ACTIVITY มีการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร

9 STABILITY มีความหนักแน่นมั่นคง: ฟังหูไว้หู

10 CORRECT ESTIMATION มีการคาดคะเนที่แม่นยำ

11 EMPATHY มีความเห็นอกเห็นใจ
บริการช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมที่จะบริการและช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา แนะนำหรือช่วยทำงานให้ในยามยากหรือเวลาที่ผู้รับต้องการ

12 HAPPINESS มีความสุข เมื่อคนที่เราบริการและช่วยเหลือเขาพอใจและมีความสุข เราก็จะดีใจและมีความสุขด้วย มีความสุขที่ได้ทำงาน

13

14 Howard Gardner: Five minds for the Future

15 จิตแห่งวิทยาการ หมายถึงการรู้ลึกซึ้งในองค์ความรู้ต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตได้ รวมถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาไม่จบสิ้น

16 จิตแห่งการสังเคราะห์ หมายถึงความสามารถแยกแยะและจับใจความสำคัญจากความรู้ทั้งหมดแล้วนำมาสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ดีกว่าเดิม

17 จิตแห่งการสร้างสรรค์ คือการคิดนอกกรอบ ซึ่งเกิดจากการฝึกความคิดและปฏิบัติ (Practices make perfect)

18 จิตแห่งความเคารพ การอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเคารพความคิดของผู้อื่น เปิดใจให้กว้างรับฟังทุกความคิดเห็น

19 จิตแห่งคุณธรรม เป็นการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทุกฝ่าย (Think Win-win)

20


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกลักษณะเฉพาะตน (PERSONALITY TRAITS) ที่องค์กรพึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google