งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจองตั๋วโรงภาพยนตร์ออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจองตั๋วโรงภาพยนตร์ออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจองตั๋วโรงภาพยนตร์ออนไลน์

2 หน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจองตั๋วโรงภาพยนตร์

3 วัตถุประสงค์ของระบบที่พัฒนา (Objective)
1. เพื่อพัฒนาระบบการจองตั๋วโรงภาพยนตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 3. เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าที่มาจองตั๋วภาพยนตร์ 4. เพื่อขยายฐานข้อมูลลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 5. เพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ รายงาน สำหรับ ผู้บริหาร

4 ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์
ภาพยนตร์ (Movie) รายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์ มีชื่อภาพยนตร์ ความยาวของภาพยนตร์ที่จะฉาย ประเภทภาพยนตร์ และภาพยนตร์ที่นำมาฉายสังกัดค่ายภาพยนตร์ใด จำนวนฟิลด์ที่ใช้ฉาย และชนิดของเสียงภาพยนตร์เป็นแบบใด โรงภาพยนตร์ (Theater) รายละเอียดของโรงภาพยนตร์ต้องมีหมายเลขของโรงภาพยนตร์ จำนวนที่นั่งของผู้ชมและสามารถจุจำนวนที่นั่งสูงสุดของผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชมในแต่ละโรงภาพนยนตร์ ลูกค้า (Customer) ผู้ที่จะมาดูภาพยนตร์โดยที่ผู้ชมจะดูรายการภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์แต่ละโรง ดูเวลาเริ่มฉาย เดินเข้าไปซื้อบัตรเข้าชมโดยต้องบอกชื่อภาพยนตร์ หมายเลขโรง รอบที่ฉายให้กับพนักงานทราบ พนักงานก็จะถามตำแหน่งและจำนวนที่นั่งที่ต้องการ ชำระเงินและรับตั๋ว

5 ลูกค้า - เข้ามาที่หน้าโรงหนังก่อน ตัดสินใจเข้าชมภาพยนตร์ - ดูรายการภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์แต่ละโรง - ดูเวลาเริ่มฉาย - ตัดสินใจ - เข้าไปซื้อบัตรเข้าชมโดยบอกชื่อภาพยนตร์, หมายเลขโรง, รอบที่ฉายให้กับพนักงานทราบ - พนักงานเก็บเงินจะถามตำแหน่งและจำนวนที่นั่งที่ต้องการ - ชำระเงินและรอรับตั๋ว

6 โปรแกรมการฉายภาพยนตร์
- หมายเลขโรงภาพยนตร์ - เวลาที่ฉาย - เรื่องที่ฉาย การซื้อบัตรเข้าชมที่หน้าโรงภาพยนตร์ - ลูกค้าระบุหลายเลขโรงภาพยนตร์ - เรื่องที่เข้าชม - เวลาที่เข้าชม - วันที่เข้าชม - จำนวนที่นั่ง - ตำแหน่งที่นั่ง - ชำระค่าบัตรเข้าชม

7 การออกแบบฐานข้อมูลระบบการจำหน่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์
1. การจัดการสมาชิก - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก สมาชิกและจัดเก็บลงฐานข้อมูลได้ - สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานได้ 2. จัดการชำระเงินและออกตั๋ว - จัดการออกใบเสร็จให้ลูกค้าได้ - จัดการออกตั๋วที่ชำระเงินแล้วให้ลูกค้าได้ 3. จัดการภาพยนตร์ที่นำมาฉาย - การเพิ่มภาพยนตร์ใหม่ลงตาราง - การแก้ไข - การลบ - การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล

8 - การแก้ไขจำนวนเก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์
4. การจัดการโรงภาพยนตร์ - การแก้ไขจำนวนเก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์ - การบันทึกข้อมูลโรงภาพยนตร์ลงในฐานข้อมูล 5. การจัดตารางฉายภาพยนตร์ - การปรับปรุงรายละเอียดของแต่ละตาราง - การบันทึกข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 6.การจัดการด้านรายการตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ - การบันทึกรายการซื้อบัตรจากลูกค้า - การบันทึกรายรับจากการขายบัตร - การจัดการจำนวนลูกค้าที่เข้าชม 7. จัดการออกรายงาน - สามารถออกรายงานยอดขายตั๋วภาพยนตร์ได้ - สามารถออกรายงานยอดการจองตั๋วภาพยนตร์ได้ - สามารถออกรายงานข้อมูลการชำระเงินได้ - สามารถออกรายงานข้อมูลภาพยนตร์ได้

9 รูปที่ 1 แสดงเว็ปหน้าแรกของโปรแกรม

10 รูปที่ 2 แสดงเมนูต่างๆ

11 รูปที่ 3 แสดงการกำหนดรอบหนังภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในแต่ละโรง

12 รูปที่ 4 แสดงรายละเอียดการบันทึกรายการหนังที่เข้าฉายและกำลังจะฉาย

13 รูปที่ 8 แสดงการจองที่นั่ง

14 รูปที่ 10 แสดงรายการหนังเพื่อรายงาน

15 คณะผู้จัดทำระบบ นางสาวสุทธิรา คำตุ้ย นางสาอัมพิกา กันทวงศ์
นางสาวสุทธิรา คำตุ้ย ผู้จัดการโครงการ นางสาอัมพิกา กันทวงศ์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นางสาวดวงแข อินจันทร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก นางสาววันวิสาข์ แก้วประภานักทดสอบระบบ นางสาวอนุสรา พรหมทัศน์ นักเขียนโปรแกรม

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจองตั๋วโรงภาพยนตร์ออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google