งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเช่าหนังสือ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเช่าหนังสือ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเช่าหนังสือ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. นางสาวพันทิวา  เศรษฐสุข รหัส 2. นางสาวภัทติยาภรณ์  อุปละ รหัส 3. นางสาวมัธโนทัย  ขันใจ รหัส 4. นางสาววิชุณี  ภักดีราช รหัส 5. นางสาววิลาวัลย์  สามแก้ว รหัส

2 หลักการและเหตุผล ร้าน Books center เป็นกิจการจัดให้เช่าหนังสือหลายประเภท โดยหนังสือมีไว้ให้เช่า ได้ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว เจ้าของจึงต้องทำหน้าที่ทั้งหมดโดย บริการให้เช่าหนังสือ แต่ในที่นี่เพื่อไม่ให้เจ้าของกิจการเหนื่อยเกินไปจึงได้จ้างพนักงาน ชั่วคราวจำนวน 2 คนมาช่วย กิจการจะเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโดยให้บริการ ในลักษณะการเช่า-คืน หนังสืออย่างเดียว วิธีการก็คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการต้องสมัครเป็น สมาชิก และเมื่อมาทำการเช่าทางร้าน ก็ใช้ลักษณะการจดหมายเลขบัตรประชาชน และ ตรวจสอบว่ามีการเช่าหนังสือหรือไม่ ครบกำหนดคืนหรือยัง จากนั้นก็ดำเนินการเช่า กำหนด วันคืน และคำนวณค่าเช่า หรือทำการคืน คำนวณค่าปรับหากเกินกำหนด ทุกขั้นตอนใช้ พนักงาน การดำเนินงานของร้านดำเนินไปได้สักระยะ เจ้าของร้านจึงเริ่มรับทราบปัญหาที่ เกิดขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ลดกระดาษ ลดการสูญหายของข้อมูล อำนวยความ สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล แก้ไข ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งทำให้เกิดความรวดเร็วในบริการ เช่า คืนหนังสือด้วย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานเช่า-คืน ร้าน Books center
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้ความทันสมัยและนำเทคโนโลยีภายนอก องค์กรมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ในองค์กร 3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกและข้อมูลของหนังสือร้าน Books center 4. เพื่อให้บุคลากรของร้านเกิดความรวดเร็วในบริการเช่า-คืนหนังสือ 5. เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล

4 ผลที่คาดว่าได้รับ 1. ได้ระบบงานเช่า-คืน ร้าน Books center
2. ได้ฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีภายนอกมาใช้เกิดประโยชน์ขึ้น 3. สามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้าและหนังสือผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว 4. ระบบสามารถทำการประมวลผลได้ด้วยความรวดเร็วในบริการเช่า- คืนหนังสือ 5. สามารถทำการเข้าดูข้อมูลการยืม-คืนของสมาชิกทั้งหมดได้อย่าง รวดเร็ว

5 ตัวอย่างหน้าเข้าสู่ระบบ

6 ตัวอย่างหน้าข้อมูลหนังสือ

7 ตัวอย่างหน้าข้อมูลสมาชิก

8 ตัวอย่างหน้ารายการเช่าหนังสือ

9 ตัวอย่างหน้ารายการคืนหนังสือ

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบเช่าหนังสือ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google