งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What Is GIS? GIS เป็นคำย่อจาก Geographic Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What Is GIS? GIS เป็นคำย่อจาก Geographic Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What Is GIS? GIS เป็นคำย่อจาก Geographic Information System
แปลเป็นภาษาไทยว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ “เครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงรายละเอียดในรูปแบบหลากหลายขององค์ประกอบภูมิประเทศเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านต่างๆที่เป็นอยู่หรือเกิดขึ้นในภูมิศาสตร์ที่อยู่แวดล้อมทุกชีวิต”

2 Geographic Information System
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ แสดงผล ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

3 GIS Stores Data as Layers
UTILITIES BUILDINGS TRANSPORTATION HYDROLOGY TOPOGRAPHIC 1120 1121 1124 1123 200 PARCEL REAL WORLD

4 GIS Features on Real World Aerial Photo
สถานที่สำคัญ ถนน แหล่งน้ำและอาคาร

5 GIS Feature Type: Point
Node X1,Y1 X2,Y2 X3,Y3

6 GIS Feature Type: Arc ARC Node X1,Y1 Vertex X2,Y2 X3,Y3 Length = 15.26

7 GIS Feature Type: Polygon
Coord. x1,y1 x2,y2 x3,y3 x4,y4 xN,yN Perimeter L Area A

8 GIS Feature Type: Annotation

9 Combined Feature Types on Map
ARC POLYGON POINT ANNOTATION

10 GIS Data Format Vector Format Raster Format

11 การเก็บข้อมูลแบบ Vector
X1 ,Y1 เก็บข้อมูลในรูปแบบของ ข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ข้อมูลแต่ละเส้นมีตำแหน่ง ค่าพิกัดของจุดต่างๆ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเครือข่าย (Network Analysis) X2 ,Y2 X3 ,Y3 X5 ,Y5 X6 ,Y6 X4 ,Y4

12 การเก็บข้อมูลแบบ Raster
เก็บข้อมูลในรูปแบบของ ข้อมูลเชิงจุด (Cell-based) ในตารางกริต (GRID) แต่ละช่องใช้เก็บค่าของ ข้อมูลเรียกว่า Pixel เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) X, Y

13 ข้อมูลทั้งสองรูปแบบสามารถแปลงไปมาได้
Raster Vector

14 GIS Data Architecture Related Attribute Data Spatial Data

15 GIS DATA Attribute Spatial or Graphic พื้นที่ = 204.56 ตร.กม.
ประชากร = 20,000 คน พื้นที่เพาะปลูก = นาข้าว : Attribute Spatial or Graphic

16 GIS Data = Graphics + Attributes
Feature Examples Graphic Data Attribute Data จุด Point - เสา - หม้อแปลง - สวิทช์ - ความสูงของเสา - Rating KVA - สถานะของสวิทช์ เส้น Arc - ถนน - สายไฟ - ประเภทของถนน - ขนาดของสายไฟ พื้นที่ Polygon - เขตอำเภอ - แหล่งน้ำ - จำนวนประชากร - ประเภทแหล่งน้ำ

17 องค์ประกอบของระบบ GIS
ARC/INFOไ Software Hardware Data GIS Process People

18 GIS for Decision Support
Site Selection Planning Routing Policies

19 การประยุกต์การใช้งานของ GIS
ใช้สอบถามข้อมูล Data Query

20 Raster Analysis (GRID)
Spatial Analysis Geometric Analysis Network Analysis GIS Data Model Cartographic Output Raster Analysis (GRID) Modeling Interfaces Visualization

21 การวิเคราะห์ซ้อนทับพื้นที่ (Spatial Overlay Analysis)
B C D E การเพาะปลูกพืชในพื้นที่จังหวัดต่างๆ A-1 C-2 B-2 B-1 D-2 A-3 E-3 D-3 พื้นที่เพาะปลูก 1 2 3 เขตจังหวัด

22 การวิเคราะห์ระบบเครือข่าย (Network Analysis)
B 12 กม. 12 กม. 15 กม. A การค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด

23 Automatic Vehicle Locating System
การค้นหาตำแหน่งวัตถุแบบ Real-time Automatic Vehicle Locating System

24 การใช้ข้อมูล Remote Sensing เพื่อวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ปี 1996 ปี 1990

25 การผสมภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อมูลชั้นความสูงเพื่อสร้าง visualization

26 How are GIS Data created?
Paper Maps + Film/ Images Data Conversion + DIGITAL Tabulation GIS Database

27 Data Conversion Ground Survey Digitizing Input Survey Data ข้อมูลสำรวจ
ข้อมูล Vector Digitizing Ground Survey ข้อมูลสำรวจ แผนที่ หรือ ภาพถ่ายทางอากาศ Input Survey Data ฐานข้อมูล GIS

28 Technology ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล Digitization

29 Technology ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล - Scanner
Vectorization

30 Technology ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล - Remote Sensing
Image Processing

31 Technology ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล - Global Positioning System (GPS)

32 การผลิตแผนที่ (Cartography)


ดาวน์โหลด ppt What Is GIS? GIS เป็นคำย่อจาก Geographic Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google