งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Photovoltaics Program February 21 – March 4, 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Photovoltaics Program February 21 – March 4, 2011"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Photovoltaics Program February 21 – March 4, 2011
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโฟโตโวลแทอิก จะช่วยให้เข้าใจการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้าน Photovoltaics คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสาขาวิทยาการวัสดุนาโน และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อผู้ฝึกอบรมได้เข้าใจหลักการ Photovoltaics คุณสมบัติของวัสดุกึ่งตัวนำ การวัด I-V คำนวณหาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ และสามารถนำไปใช้เพื่อขยายผลการทำงานและศึกษาวิจัยด้านเซลล์แสงอาทิตย์ได้ต่อไป วิทยากร Dr. Thomas Dittrich Helmholtz-Zentrum Berlin for Materials and Energy Germany Photovoltaics Program February 21 – March 4, 2011 Date Time Feb. 21 Feb. 22 Feb. 23 Feb. 24 Feb. 25 Feb. 28 Mar. 1 Mar. 2 Mar. 3 Mar. 4 Registration and opening address Registration Lecture 1 Introduction into photovoltaics Lecture 3 Characterization of solar cells Lecture 5 Free charge carriers and origin of photovoltage Lecture 7 Ideal p-n junction Lecture 9 Maximum efficiency of solar cells Lecture 11 Aspects of c-Si solar cell technology Lecture 13 Principles of thin film solar cells Lecture 15 Chalcopyrite and CdTe thin film solar cells Lecture 17 Organic solar cells Lecture 19 Batteries for energy storage Break Lecture 2 Characteristics of solar cells Lecture 4 Light absorption and photocurrent Lecture 6 Recombination processes in semiconductors Lecture 8 Influence of recombination on p-n junctions Lecture 10 Crystalline Si solar cells Lecture 12 Very high efficiency solar cells with III-V semiconductors Lecture 14 Silicon thin film solar cells Lecture 16 Dye sensitized solar cells Lecture 18 Inorganic nanostructured solar cells Lecture 20 Renewable energy and concepts of energy storage Lunch Practical Presentations of practical groups Examination Dinner Discussions Seminar 1 Certification of PV modules Seminar 2 Concentrator PV systems Seminar 3 Costs of PV power generation Seminar 4 PV systems and electromobility Exam preparation Closing address /packing

2 Helmholtz-Zentrum Berlin for Materials and Energy Germany
ค่าลงทะเบียน ภาคบรรยาย (60 คน) บุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บ. นิสิตทั่วไป คนละ 2,500 บ. อาจารย์ และบุคลากร มก. คนละ 2,000 บ. นิสิต มก. คนละ 1,500 บ. ภาคบรรยายและปฏิบัติการ (40 คน) บุคคลทั่วไป คนละ 5,000 บ. นิสิตทั่วไป คนละ 3,000 บ. อาจารย์ และบุคลากร มก. คนละ 2,500 บ. นิสิต มก. คนละ 2,000 บ. คณะวิทยาศาสตร์ Photovoltaics วิธีชำระเงิน บุคลากรสังกัดหน่วยงานใน มก. หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งการโอนชำระเงินผ่านทางกองคลังเข้าบัญชีเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์เลขที่ 406 และสำเนาบันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติโอนเงินจากต้นสังกัดแนบมาพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทำบันทึกข้อความเสนอภาควิชาให้อนุมัติโอนเงินให้ส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์เป็นค่าอบรม และสำเนาบันทึกข้อความที่อนุมัติแล้วแนบมาพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 บุคคลทั่วไป ชำระเงินโดยส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย นางสาววารุณี พันธุ์เพียร คณะวิทยาศาสตร์ ตู้ ปณ ปทฝ. จตุจักร กทม และส่งธนาณัติส่วนที่ 1 แนบมาพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ชำระเงินสด ที่งานการเงินคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี และสำเนาใบเสร็จรับเงิน แนบมาพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 Dr. Thomas Dittrich Helmholtz-Zentrum Berlin for Materials and Energy Germany 21 ก.พ. – 4 มี.ค. 2554 น. ห้องประชุม 202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งใบสมัคร Fax : หรือ หรือ สมัครด้วยตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม โทร ภายใน 5006 Fax


ดาวน์โหลด ppt Photovoltaics Program February 21 – March 4, 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google