งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment Sudin Chaohinfa Administration Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment Sudin Chaohinfa Administration Communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment Sudin Chaohinfa Administration Communication

2 2 i n t r o d u c t i o n

3 3 การศึกษาค้นคว้า การจัดการ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ ในกิจกรรม ธุรกรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบันเทิงในประเทศไทย อย่างครบวงจร เพื่อให้นักศึกษาสามารถ บริหารจัดการข้อมูลเหล่านั้น ในรูปแบบ ของ มัลติมีเดีย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) หรือ รูปแบบอื่น ผ่านสื่อออนไลน์ (internet / world wide web) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและ บันเทิง ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ตลอดจน การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ Course outline

4 4 การใช้ทฤษฎี หลักการ และ เครื่องมือ ต่อไปนี้ (1) หลักนิเทศศิลป์ – นิเทศโสตทัศน์ (audio – visual communication) (2) ระบบสารสนเทศ (information system) หรือ IS (3) การจัดการความรู้ (knowledge management) หรือ KM (4) ผังความคิด (mind map) และ ตารางเมทริกซ์ (matrix) ในการจัดการสารสนเทศ ด้านการการท่องเที่ยวและบันเทิง Course outline / เนื้อหา กิจกรรม

5 5 การสืบค้น สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง (data / information / theory – principle) ผ่านสถาบันบริการสารสนเทศ (IR) แหล่งความรู้บนโลกออนไลน์ (world wide web / internet) และ สถานที่จริง datacontext 360 o informationcontent 180 o messagemain idea mediamultimedia, webpage channelonline www feedbackupdate - upload Course outline / เนื้อหา กิจกรรม

6 6 การสังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ และ เครื่องมือ ที่ได้ศึกษา ค้นคว้ามา วางแผน ออกแบบ กิจกรรม (activity) ธุรกรรม (business) หรือ องค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ (intelligence knowledge) – ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบันเทิงในประเทศไทย และ – การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อันเนื่องมาจาก การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบันเทิง ในรูปแบบ multimedia e-commerce หรือ สื่อสารรูปแบบอื่น แล้วนำไปเผยแพร่ ผ่าน internet Course outline / เนื้อหา กิจกรรม

7 7 รายงาน ส่วนบุคคล 15% (1) มูลเหตุและแรงจูงใจ ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศไทย (2) การเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการอนุรักษ์ให้ยั่งยืน มีปัจจัยอะไรบ้าง (3) วิกฤติภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาสุขภาวะ เป็นอุปสรรค หรือ เป็นปัจจัย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว / บันเทิง ด้านใดบ้าง อย่างไร (4) ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเปิดแหล่งบันเทิง มีอะไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไข หรือแนวทางพัฒนาอย่างไร Course outline / ประเมินผล

8 8 รายงาน ส่วนบุคคล 15% (5) พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และอุปนิสัย ของคนไทย ที่พึงประสงค์ (6) ปัจจัยวิเคราะห์นักท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในประเทศไทย (7) ตลกบันเทิงทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ แบ่งออกเป็น กี่ประเภท แต่ละประเภท มีลักษณะอย่างไร ปัญหาและอุปสรรค ในการส่งเสริมธุรกรรมตลกบันเทิง มีอะไรบ้าง Course outline / ประเมินผล

9 9 รายงาน ส่วนบุคคล 15% (8) ปัญหาและอุปสรรค การส่งเสริมการบริโภคภาพยนตร์ไทย บันเทิง และแนวทางสู่การแข่งขันในเขตประชาคมอาเซียน มีอะไรบ้าง (9) ปัญหา และ อุปสรรค ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของนักท่องเที่ยว และ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบันเทิง มีอะไรบ้าง มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ประเมินความลึกซึ้ง ชัดเจน ของข้อมูล เกณฑ์วัดระดับคุณภาพ 5 ระดับ กำหนดส่ง สัปดาห์ที่ 5 Course outline / ประเมินผล

10 10 รายงาน กลุ่มคณะ 20% + 15% (1) สื่อมัลติมีเดีย – คลิป – webpage กำหนดหัวข้อเอง – การท่องเที่ยวไทย – การบันเทิง – CSR ที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยว บันเทิง (2) หน้าเว็บออนไลน์ – domain name – update upload ประเมินจาก หลักนิเทศศิลป์ – นิเทศโสตทัศน์ และความลึกซึ้งของ ข้อมูล เกณฑ์วัดระดับคุณภาพ 5 ระดับ กำหนดส่ง สัปดาห์ที่ 6-7 Course outline / ประเมินผล

11 11 Course outline / แผนการเรียน. ครั้งที่ 1, 2 นิยามความหมาย หลักทฤษฎี แผนการเรียน การประเมินผล. ครั้งที่ 3 การใช้เครื่องมือสืบค้น mind map, matrix table. ครั้งที่ 4 การประยุกต์ใช้ข้อมูล โปรแกรม e-commerce: วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างหน้าเว็บ. ครั้งที่ 5 multimedia. ครั้งที่ 6 การใช้โปรแกรม: Dreamweaver. ครั้งที่ 7 แบบฝึกหัด ประเมินผล ทบทวนแนวคิด. ครั้งที่ 8 สอบ

12 12 Course outline / วิธีศึกษา อุปกรณ์ประกอบ ( 1)เข้าฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติ Web Application Software ผ่าน Notebook / Labtop PC (2)ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จาก URL (3)download : www.igoodmedia.net ติดต่อวิชาเรียน นศม.9204

13 13 upload online update multimedia programming media webpage text picture message sound clip scale correlation contrast audio-visual communication CSR garbage & global warm warning separate to merge image emotion-attitude data document diversity domain name social network course timeline design edit programming


ดาวน์โหลด ppt 1 mca.9204 Information System Management for Tourism and Entertainment Sudin Chaohinfa Administration Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google