งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรุปผลการดำเนินงาน ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ผลการดำเนินงานภาควิชาพืชไร่ ปี 2548
ผลการดำเนินงานภาควิชาพืชไร่ ปี 2548 ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านงานอื่นๆ ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้านสหกิจศึกษา

3 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านบุคลากร

4 ด้านบุคลากร สาย ก. จำนวน 16 คน สาย ข. , ค. และพนักงานมหาวิทยาลัย
สาย ก จำนวน คน สาย ข. , ค. และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน คน ลูกจ้างประจำ จำนวน คน รวมทั้งหมด คน

5 บุคลากรสาย ก. รวม 16 7 9 ตำแหน่ง จำนวน คุณวุฒิ โท เอก อาจารย์ 4 2
บุคลากรสาย ก. ตำแหน่ง จำนวน คุณวุฒิ โท เอก อาจารย์ 4 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 5 3 ศาสตราจารย์ 1 รวม 16 7 9

6 บุคลากรสาย ก. เกษียณอายุราชการ
บุคลากรสาย ก. เกษียณอายุราชการ ปี จำนวน 2 ท่าน ปี จำนวน 3 ท่าน

7 บุคลากรสาย ข. , ค. และพนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากรสาย ข. , ค. และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง จำนวน คุณวุฒิ ตรี โท เอก นักวิชาการ 3 - นักวิทยาศาสตร์ 1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บริหารงาน รวม 6 2

8 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านการเรียนการสอน

9 ด้านการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
มีกระบวนวิชาที่เปิดสอนมีจำนวน กระบวนวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา มีกระบวนวิชาที่เปิดสอนมีจำนวน กระบวนวิชา

10 โครงการสำคัญในระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

11 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ระดับปริญญาตรี จำนวน 46 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 55 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 33 คน -ทุน คปก. จำนวน คน -ทุนพัฒนาอาจารย์ จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด คน

12 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านงานวิจัย

13 ภาควิชาพืชไร่ มีโครงการวิจัยทั้งหมด 21 โครงการย่อย
โครงการวิจัยในปี 2548 ภาควิชาพืชไร่ มีโครงการวิจัยทั้งหมด 21 โครงการย่อย งบประมาณทั้งสิ้น 20,121,095 บาท

14 งานวิจัยที่โดดเด่น โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
การอนุรักษ์และการจัดการเชื้อพันธุ์ข้าวไทย ในท้องถิ่น ศ.ดร.เบญจวรรณ 36,000,000 ศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกพืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชแบบครบวงจร รศ.ดร.พรชัย 50,000,000

15 งานวิจัยที่โดดเด่น โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ โครงการ คปก.
โครงการ คปก. รศ.ดร.ศันสนีย์ 6,000,000 การรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองที่ปลูกในเขต ต.แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รศ.ดร.ดำเนิน 620,000 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร จ.แม่ฮ่องสอน ผศ.ดร.ศักดิ์ดา 3,000,000

16 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านงานอื่นๆ

17 งานอื่นๆ โครงการพัฒนาสนับสนุนนักศึกษา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนา e-learning สนับสนุนงานต่างๆของคณะ

18 โครงการพัฒนาสนับสนุนนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกประจำปี 2548 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการปฏิบัติการเบื้องต้น

19 โครงการพัฒนาสนับสนุนนักศึกษา
โครงการจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างทั้งในและต่างประเทศ

20 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานรดน้ำดำหัว

21 โครงการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ บรรยายเรื่อง “Food security and Nutrition” ศ.ดร.เบญจวรรณ การปรับปรุงเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ที่บ้านแม่แสนใจใหม่ ต.แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รศ.ดร.ดำเนิน การผลิตชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ผศ.ดร.ศักดิ์ดา การเพิ่มผลผลิตข้าวภายใต้การจัดการแบบเกษตรดีที่เหมาะสม อบต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ผศ.ทรงเชาว์ การใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลในการเพาะปลูกพืช ต.ป่าแดด และ ต.สันผักหวาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

22 ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
สรุปผลการดำเนินงาน ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

23 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. Murdoch University 2. The University of Georgia 3. Goettingen University 4. Yunnan Agricultural University 5. The International Rice Research Institute 6. Hohenheim University

24 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านสหกิจศึกษา

25 ด้านสหกิจศึกษา การคัดเลือกนักศึกษา
พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสมและการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การให้ลำดับขั้น สถานที่ฝึกงาน เปอร์เซ็นต์ คณะกรรมการสหกิจของภาควิชา เปอร์เซ็นต์

26 ด้านสหกิจศึกษา ระยะเวลาการฝึกงาน
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ภาคเรียนที่ 1 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4) สถานที่ฝึกงาน ภาคเอกชน บริษัทมอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัทแอดวาสด์อะโกร(เครือดับเบิ้ลเอ) จำกัด มหาชน บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สหกรณ์การเกษตร

27 ด้านสหกิจศึกษา / สถานที่ฝึกงาน
ด้านสหกิจศึกษา / สถานที่ฝึกงาน ภาครัฐ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตพิษณุโลก และสุโขทัย ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และขอนแก่น สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้เชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย

28 ด้านสหกิจศึกษา การตรวจสอบ
ระหว่างการฝึกงาน คกก.จะเดินทางไปเยี่ยมตรวจสอบนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง การลงทะเบียนของนักศึกษา ตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 วิชาสหกิจศึกษา* หน่วยกิต วิชาสัมมนา หน่วยกิต วิชาปัญหาพิเศษ หน่วยกิต รวม หน่วยกิต

29 ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จบการนำเสนอ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google