งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
Direct payment

2 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
- ระบบ อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง - ข้อมูล ส่วนราชการ (หน่วยประมวลผลย่อย) เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายงบบุคลากร - การจ่ายเงิน โดยกรมบัญชีกลาง - เข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ ด้วยยอดสุทธิ - เข้าบัญชีส่วนราชการ (บัญชี ตร. โดย กง.) ในส่วนหนี้ กง. จ่ายต่อเข้าบัญชีหน่วยประมวลผลย่อย ( บก.) เพื่อ จ่ายให้กับเจ้าหนี้ - เข้าบัญชี กบข. / กสจ. ( สมาชิก กบข. / กสจ. ) - เข้าบัญชี กรมสรรพากร ( ภาษี หัก ณ ที่จ่าย )

3 1. ระบบงาน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ
ภาพรวมระบบจ่ายตรง 1. ระบบงาน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ระบบลงทะเบียน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบข้อมูลพื้นฐาน ระบบบริการข้อมูล ระบบทะเบียนประวัติ ระบบงานสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน ระบบการจ่ายเงินเดือน

4 1. ระบบงาน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ
ภาพรวมระบบจ่ายตรง 1. ระบบงาน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ระบบงานสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ เป็นฐานข้อมูลสำหรับการบริหาร ระบบบริการข้อมูล สำหรับการบริการข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับผู้ดูแลระบบ ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน สำหรับหน่วยประมวลผล

5 1. ระบบงาน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ
ภาพรวมระบบจ่ายตรง 1. ระบบงาน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ผู้ถือ Token Keyลงทะเบียน ระบบลงทะเบียน ระบบข้อมูลพื้นฐาน ระบบข้อมูลพื้นฐาน.pptx ระบบทะเบียนประวัติ ระบบทะเบียนประวัติ.pptx ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบบัญชีถือจ่าย.pptx ระบบการจ่ายเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือน.pptx

6 2. การกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูล
การเข้าใช้งาน ด้วย Token Key - Token Key สำหรับบันทึกคำสั่ง (ปรับปรุงข้อมูล) - Token Key สำหรับประมวลผล - การเข้าถึงข้อมูล ระบบกำหนดการเข้าถึงได้ 5 ระดับ กำหนดสิทธิ.ppt เทียบตามโครงสร้าง ตร. สามารถเข้าถึงระดับ บก. 1. ทำการปรับปรุงข้อมูล ระดับ บช. หรือ บก. 2. ทำการประมวลผลข้อมูล 2.1 ระดับหน่วยประมวลผลย่อย แต่ละ บช. หรือ บก.166.xls 2.2 ระดับหน่วยประมวลผลภาพรวม ตร. (โดย กง.)

7 ระบบการจ่ายเงินเดือน
ภาพรวมระบบจ่ายตรง 3. ผู้ใช้งานระบบฯ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ผู้ใช้งาน : กรมบัญชีกลาง + กง. ระบบทะเบียนประวัติ ผู้ใช้งาน : หน่วยประมวลผลย่อยToken : บันทึกคำสั่ง ผู้ใช้งาน : หน่วยประมวลผลย่อยToken : บันทึกคำสั่ง ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบการจ่ายเงินเดือน ผู้ใช้งาน : หน่วยประมวลผลย่อยToken : ประมวลผล

8 4. ภาพรวมระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ
7 จ่ายเจ้าหนี้ ประมวลผล ข้าราชการ 3 กรมบัญชีกลาง 1 4 ข้าราชการ กกบก.หรือ บช. ปรับปรุงข้อ มูล ตรวจสอบ บันทึก ข้าราชการ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ GFMIS 5 จ่ายเงิน BANK สั่งจ่ายเงิน ประมวลผล 2 ตร. (กง.) 5 กบข 6 จ่ายหนี้ 5 จ่ายหนี้ จ่าย เงิน กสจ สรรพากร

9 1. ปรับปรุงข้อมูลส่วนที่เกินสิทธิหน่วย
5. ขั้นตอนการทำงาน หน่วยประมวลผลย่อย กง. 1. ปรับปรุงข้อมูล 1. ปรับปรุงข้อมูลส่วนที่เกินสิทธิหน่วย 2. ประมวลผลข้อมูลเบิกจ่ายภายในหน่วยตนเอง คำนวณ Load หนี้ ปรับปรุงรายการติดลบ สรุป คชจ.ตามแผนงาน ส่งข้อมูลให้ กรม ระบบจ่ายตรงฯ 2. Load ฌปก. / สหกรณ์ ตร. 3. ประมวลผลทั้ง ตร. Biz-payment จ่ายเจ้าหนี้ จ่ายหนี้คืนหน่วย

10 6. การเรียกรายงานตรวจสอบ

11 6. 1 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล เรียก 1
6.1 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล เรียก 1. รายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 2. รายชื่อผู้มีสถานภาพอยู่ระหว่าง โยกย้าย เมนูการโยกย้าย

12 6. 1 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล เรียก 1
6.1 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล เรียก 1. รายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 2. รายชื่อผู้มีสถานภาพอยู่ระหว่าง โยกย้าย

13 6. 1 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล เรียก 1
6.1 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล เรียก 1. รายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 2. รายชื่อผู้มีสถานภาพอยู่ระหว่าง โยกย้าย

14 6.2 ขั้นตอนการคำนวณ เรียก รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน หรือ หลักฐานการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

15 6.2 ขั้นตอนการคำนวณ เรียก รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน หรือ หลักฐานการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

16

17

18 เรียก รายงานเงินประเภทต่างๆ เช่น เงิน ตปป, ตสส, ตจร, ฯลฯ

19

20 6.3 ขั้นตอนการ Load หนี้ เรียก รายงานติดลบ

21 6.3 ขั้นตอนการ Load หนี้ เรียก รายงานติดลบ

22 ปรับปรุงรายการติดลบ

23 เรียก รายงานจ่ายหนี้แต่ละประเภท

24 6.4 ขั้นตอนการสรุปการใช้จ่ายตามแผนงาน-รหัสบัญชี เรียก รายงานสรุปการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรจำแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชี

25 6.5 ส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานระดับกรม เรียก หลักฐานการจ่ายเงิน ฯ (หน้าสุดท้าย) และ สรุปการใช้จ่ายตามแผนงานฯ ส่ง กง หลักฐานการจ่ายเงิน ฯ เป็นเอกสารสำหรับหน่วย

26 7. สรุปภาพรวมการทำงาน การทำงาน ระบบ Token 1. การปรับปรุงข้อมูล
ระบบทะเบียนประวัติ บันทึกคำสั่ง ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบการจ่ายเงินเดือน ประมวลผล 2. การประมวลผล 3. การ Load หนี้ 4. ประมวลสรุป 5. ส่งข้อมูล ให้ ตร.+ ส่ง รายงาน 6. ประมวลสรุปทั้ง ตร. กง. 7. การจ่ายหนี้

27 8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google