งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของกองงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของกองงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานของกองงบประมาณ
เดือน มิถุนายน 2553

2 2. จัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย (แปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
1. ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของกองงบประมาณ 2. จัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย (แปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ฝอ.งป., ฝยศ.งป.

3 3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
- งบกลาง ,200,000 บาท จัดสรร ,625,181 บาท คงเหลือที่ ตร. (รอจัดสรร) ,574,819 บาท - หน่วยได้รับจัดสรรสุทธิ ,625,181.- บาท ผลเบิกจ่าย ,561, บาท คงเหลือที่หน่วย ,063, บาท สาเหตุ เนื่องจาก ตร. จัดสรรงบฯ ลงไป เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.53 จำนวน 284,210,000 บาท ขณะนี้หน่วยอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ฝงป.1 งป.

4 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบกลาง
ณ วันที่ 25 มิ.ย.53 หน่วย ได้รับ เบิกจ่าย ใบสำคัญค้างเบิก คงเหลือสุทธิ 1.บช.น. 2.ภ.1 3.ภ.2 4.ภ.3 5.ภ.4 6.ภ.5 7.ภ.6 8.ภ.7 9.ภ.8 172,445,446.00 101,160,000.00 57,000,000.00 43,360,000.00 63,515,000.00 65,570,000.00 39,060,000.00 52,530,000.00 38,050,000.00 136,366,928.12 88,399,042.48 39,879,244.00 30,690,934.53 34,363,059.00 32,858,745.48 31,983,856.00 44,942,277.00 30,088,341.00 23,000,000.00 12,750,805.00 18,015,796.00 12,602,320.00 23,352,974.00 28,197,284.00 5,425,576.00 4,908,938.00 7,040,602.00 13,078,517.88 10,152.52 -895,040.00 66,745.47 5,798,967.00 4,513,970.52 1,650,568.00 2,678,785.00 921,057.00 ฝงป.1 งป.

5 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบกลาง
ณ วันที่ 25 มิ.ย.53 หน่วย ได้รับ เบิกจ่าย ใบสำคัญค้างเบิก คงเหลือสุทธิ 10.ภ.9 11.ตชด. 12.บช.ก. 13.บช.ส. 14.รพ.ตร. 15.สส.สทส. 16.สกบ. 17.สลก. 18.ทพ. 19.บช.ศ. 29,620,000.00 38,890,000.00 17,600,000.00 35,850,000.00 6,000,000.00 176,240.00 491,877.00 215,688.00 2,920,930.00 170,000.00 28,363,762.20 22,408,752.10 11,604,879.25 12,985,370.00 0.00 173,060.00 1,453,250.00 1,248,092.00 18,342,051.50 3,849,125.00 26,658,130.00 37,108.00 1,467,680.00 8,145.80 -1,860,803.60 2,145,995.75 -3,793,500.00 5,520.00 รวม 764,625,181.00 546,561,501.16 193,734,598.50 24,329,081.34 ฝงป.1 งป.

6 ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
ของบกลางเพิ่มเติม - ขอเมื่อ 27 พ.ค.2553 ให้ บช.น. เพิ่มเติม ,367,660 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ฝงป.1 งป.

7 4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อ 23 มิ.ย. 2553 5. จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2533 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2553 ฝงป. 3 งป.

8 6. ความคืบหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของ ตร.
(Stimulus Package 2 : SP2 ) 6.1 โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน (ณ 25 มิ.ย.53) จำนวน 227 หลัง เงินงบประมาณ ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญา ไปแล้ว 225 หลัง เงินงบประมาณ ล้านบาท จากผลการดำเนินการตามโครงการ 1) วงเงิน 6.8 ล้านบาท ของ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่าง สกบ.ดำเนินการเสนอ ตร.ไป สำนักงบประมาณปรับลดจำนวนก่อสร้าง จาก 2 หลัง เหลือ 1 หลัง เนื่องจาก วงเงินค่าก่อสร้างใช้งบประมาณสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ 2) มีงบประมาณคงเหลือจากการทำสัญญา จำนวน ล้านบาท ฝงป.4 งป.

9 งบประมาณตามโครงการปี 53-54
6.2 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ( ณ 25 มิ.ย.53) งบประมาณตามโครงการปี 53-54 ผลการดำเนินการ วงเงิน (ล้านบาท) จำนวน หลัง ทำสัญญา ผลเบิกจ่าย 3,010.00 163 451.50 100% 15% ฝงป.4 งป.

10 7. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
7. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ยอดยกมา ยอดรับ ยอดหัก คงเหลือ ต.ค.52 ต.ค.52 - มี.ค.53 ต.ค.52- พ.ค.53 พ.ค.53 311,059,209.62 268,552,101.78 777,649,939.14 352,178,702.67 พ.ร.บ. 550,000,000 ดอกเบี้ย 217,330.41 หมายเหตุ : ประชุมกองทุนฯ ครั้งต่อไป เดือน สิงหาคม 2553 ฝงป.5 งป.

11 8. เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ตร.
8. เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ตร. เดือน รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ ยอดยกมา 30 ก.ย. 2552 330,441,007.88 ต.ค.-52 9,772,522.87 - 340,213,530.75 พ.ย.-52 9,082,879.80 349,296,410.55 ธ.ค.-52 9,304,424.75 358,600,835.30 ม.ค.-53 13,869,721.97 372,470,557.27 ก.พ.-53 4,537,610.45 377,008,167.72 มี.ค.-53 16,331,119.54 393,339,287.26 เม.ย.-53 3,585,355.01 396,924,642.27 พ.ค.-53 7,700,106.90 404,624,749.17 มิ.ย.-53 6,426,061.50 411,050,810.67 ฝงป.5 งป.

12 - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
หมายเหตุ: เงินกองทุนฯ ที่อนุมัติจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 5 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. ค่าซ่อมแซมพื้นที่บริเวณวังปารุสกวันและพิพิธภัณฑ์ ตร. (สกบ.) ,000,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา 2. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 คันๆละ 1,390,000 บาท (นรป.) ,850,000 บาท - ลงนามสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อ 10 พ.ค ค่าจัดซื้อรถยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 คันๆ ละ 2,461,000 บาท (นรป.) ,220,000 บาท - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 4. โครงการพัฒนาระบบ POLIS จำนวน 4 โครงการ (สทส.) ,600,000 บาท - อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ TOR 5. ค่าจัดซื้อยางรถยนต์แบบเสริมแกนพิเศษ จำนวน 125 ชุดๆ ละ 400,000 บาท (ศชต.) ,000,000 บาท - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 6. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 12 รายการ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอาวุธปืนของ ตร ,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ,670,000 บาท ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง เป็นเงินจำนวน 143,380, บาท ฝงป.5 งป.

13 บัญชีสรุปสถานภาพเงินงบประมาณคงเหลือทุกผลผลิต
ณ 25 มิถุนายน 2553 ผลผลิต ตาม พ.ร.บ. คงเหลือ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,046,634,200 - 2. การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองฯ 956,573,200 2,950,900 3. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ฯ 224,217,200 19,430,500 4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 8,201,886,900 6,509,715 5. การใช้บริการสุขภาพ 833,126,100 355,300 6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 573,301,000 1,023 7. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 47,868,600 933,000 8. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 41,099,715,800 27,702,556.33 9. การอำนวยความยุติธรรม 9,891,545,000 21,104,108 10. การอำนวยการจราจร 3,719,704,400 28,402,884 รวมทั้งสิ้น 66,594,572,400 107,389,986.33 ฝงป.4 งป.

14 แผนการดำเนินงานของ กองงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2553

15 1. จัดเตรียมคำชี้แจงคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย (แปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ( ไตรมาสที่ 3 ) ฝยศ.งป., ฝงป.3 งป.


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของกองงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google