งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ สทส. (สุขที่สุด).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ สทส. (สุขที่สุด)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ สทส. (สุขที่สุด)

2 และ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 การสนับสนุนองค์กร และ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

3 1. การสนับสนุนขององค์กร ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยกำหนดเป็นนโยบาย
ผู้บังคับบัญชา 1. มีการลงลายมือเป็นลายลักษณ์อักษร 2. มีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างสุข องค์กร สทส. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

4 1. มีการลงลายมือเป็นลายลักษณ์อักษร
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

5 2. มีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร ชั้น 1 กองทุนผู้สูงอายุ
ชั้น 6 สทส. ชั้น 1 กองทุนผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

6 3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
สร้างสุของค์กร สทส.

7 กำหนดและเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
2. การติดต่อสื่อสาร กำหนดและเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 1. มีการสื่อสารแบบทางเดียว (one way) *ปิดประกาศ เช่น ผนังบอร์ด บริเวณต้นไม้ ภายในลิฟท์ *เสียงตามสาย เช่น การจัดรายการ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

8 2. การติดต่อสื่อสาร (ต่อ)
กำหนดและเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 2. มีการสื่อสารแบบ 2 ช่องทาง (สามารถโต้ตอบได้) *Facebook *Line สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

9 3. การติดตามทบทวนและประเมินผล
1. มีแผนการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

10 3. การติดตามทบทวนและประเมินผล (ต่อ)
2. มีเอกสารอ้างอิง 2.1 HAPPY BODY 2.5 HAPPY SOUL 2.2 HAPPY HEART 2.6 HAPPY MONEY 2.3 HAPPY RELAX 2.7 HAPPY FAMILY 2.4 HAPPY BRAIN 2.8 HAPPY SOCIETY

11 HAPPY BODY. 5 ส. สร้างสุข " แค่ขยับ = ออกกำลังกาย "
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

12 กิจกรรมการอวยพรวันเกิด กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
HAPPY HEART. กิจกรรมการอวยพรวันเกิด รายการเสียงตามสาย Happy heart กิจกรรมต้นไม้พูดได้ กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

13 มุมพักผ่อน สทส. “RELAX POINT” กิจกรรมพักสายตาจากการทำงาน
HAPPY RELAX. มุมพักผ่อน สทส. “RELAX POINT” มุมกีฬา...พาเพลิน กิจกรรมพักสายตาจากการทำงาน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

14 HAPPY BRAiN. 1. รายการเสียงตามสายถ่ายทอดความรู้ ช่วง Happy Brain สทส. ทุกวันศุกร์ เวลา – น. 2. ปรับปรุงมุมหนังสือการเรียนรู้ สทส. และแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน 3. เผยแพร่ข้อมูลสาระความรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Fan page/Aging Society , Line/สทส. ที่รัก สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

15 HAPPY SOUL. ธรรมะยามเช้า

16 กิจกรรม “บัญชีครัวเรือน” ผ่านโปรแกรม MS Office Excel
HAPPY MONEY. กิจกรรม “บัญชีครัวเรือน” ผ่านโปรแกรม MS Office Excel กิจกรรม “กระปุกออมสิน จากขวดนมที่ใช้แล้ว” สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

17 พี่น้อง ร่วมแรง ร่วมใจ
HAPPY FAMiLY. พี่น้อง ร่วมแรง ร่วมใจ กิจกรรม KM. สทส. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

18 HAPPY SOCiETY. การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับบุคลากร สทส.และผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

19 เกณฑ์ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา
ส่วนที่ 2 เกณฑ์ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

20 1. ความสะอาดและความปลอดภัย
1. กำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน *มีป้ายบอกจุดที่แสดงถึงการจัดแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

21 1. ความสะอาดและความปลอดภัย (ต่อ)
2. ไม่แขวนวัสดุต่าง ๆ ตามเสา หรือผนัง *จำนวนวัสดุต่าง ๆ ติดบนเสาไม่เกิน 4 ชิ้น สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

22 1. ความสะอาดและความปลอดภัย (ต่อ)
3. ตู้เก็บของ หรือชั้นวางของอยู่ในสภาพที่ดี *ติดป้ายแสดงชนิดสิ่งของต่าง ๆ ชัดเจน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

23 2. มีชีวิตชีวา 1.มีสถานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
*มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีกล่องรับความคิดเห็น สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

24 2. มีชีวิตชีวา (ต่อ) 2.มีองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

25


ดาวน์โหลด ppt โครงการ สทส. (สุขที่สุด).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google