งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่โครงการงบประมา ณ ( บาท ) กลุ่มเป้าหม าย 5 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก ปฐมวัยในชุมชน 21,000,0 00 1 เรื่อง 1 หลักสูตร มีทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงิน 148,655,200.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่โครงการงบประมา ณ ( บาท ) กลุ่มเป้าหม าย 5 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก ปฐมวัยในชุมชน 21,000,0 00 1 เรื่อง 1 หลักสูตร มีทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงิน 148,655,200."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่โครงการงบประมา ณ ( บาท ) กลุ่มเป้าหม าย 5 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก ปฐมวัยในชุมชน 21,000,0 00 1 เรื่อง 1 หลักสูตร มีทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงิน 148,655,200 บาท

2 โครงการส่งเสริม สวัสดิภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน (21,000,000 บาท ) ที่กิจกรรมงบประมา ณ ( บาท ) ผลที่คาดหวัง 1 ขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ 1.1 ศึกษาวิจัยสถานการณ์การนำมาตรฐานศูนย์เด็ก เล็กแห่งชาติไป ใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ ศูนย์เด็กเล็ก 3,000,000 สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการ ใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในศูนย์เด็กเล็ก ทุกสังกัด ทั่วประเทศ พร้อมเตรียมปรับปรุงเกณฑ์ ตัวบ่งชี้เข้าสู่มาตรฐานสากล ปี 2559 1.2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและ พัฒนาเด็กปฐมวัย 90,000 มติการประชุมและความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยของคณะทำงานฯ ผลการศึกษาวิจัยสถานการณ์การนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไป ใช้ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก วิทยากรแกนนำระดับหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ กลไก/คณะกรรมการการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด คู่มือและองค์ความรู้ในการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย

3 โครงการส่งเสริม สวัสดิภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน (21,000,000 บาท ) ที่กิจกรรมงบประมา ณ ( บาท ) ผลที่คาดหวัง 1.3 จัดจ้างพัฒนาหลักสูตรวิทยากรแกนนำในการ ยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์ เด็กเล็กแห่งชาติ 2,500,000 หลักสูตรวิทยากรแกนนำในการยกระดับศูนย์เด็ก เล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก แห่งชาติ 1.4 อบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับศูนย์เด็ก เล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 1,545,000 วิทยากรแกนนำ มีความรู้ และสามารถถ่ายทอด แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับศูนย์ให้ มีคุณภาพตามหลักสูตรฯ 1.5 สุ่มติดตามผลการฝึกอบรมของวิทยากรแกนนำ ในระดับพื้นที่ 4 ภาค 223,000 รับทราบสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคผลการ ยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ 1.6 จัดพิมพ์และส่งคู่มือแนวทางการยกระดับศูนย์ เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก แห่งชาติ และ จัดพิมพ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก แห่งชาติ : คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็ก เล็กแห่งชาติ 10,000,00 0 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์เด็กเล็กทั่ว ประเทศมี องค์ความรู้ในการยกระดับศูนย์เด็กเล็ก ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

4 โครงการส่งเสริม สวัสดิภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน (21,000,000 บาท ) ที่กิจกรรมงบประมา ณ ( บาท ) ผลที่คาดหวัง 2 ส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ งานด้านเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 2.1 ประชุมทำความเข้าใจรูปแบบการดำเนินงาน คณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด 3,462,000 หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด เกิดการรับรู้และสามารถ เชื่อมโยงการทำงานกับส่วนกลางได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโครงการ 1 คน 180,000 งานสำเร็จทันตามกำหนด


ดาวน์โหลด ppt ที่โครงการงบประมา ณ ( บาท ) กลุ่มเป้าหม าย 5 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก ปฐมวัยในชุมชน 21,000,0 00 1 เรื่อง 1 หลักสูตร มีทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงิน 148,655,200.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google