งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบความคิด ห้องที่ ๔ The voice …That Unheard,but Meaningful เสียงร้อง... ที่ไม่มีใครได้ยิน แต่มี ความหมาย สมัชชาพัฒนาสังคมระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบความคิด ห้องที่ ๔ The voice …That Unheard,but Meaningful เสียงร้อง... ที่ไม่มีใครได้ยิน แต่มี ความหมาย สมัชชาพัฒนาสังคมระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบความคิด ห้องที่ ๔ The voice …That Unheard,but Meaningful เสียงร้อง... ที่ไม่มีใครได้ยิน แต่มี ความหมาย สมัชชาพัฒนาสังคมระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง “ เพิ่มช่องทางสิทธิ เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม ” วันพุธที่ ๑๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

2 ชื่อ ชื่อ The voice …That Unheard, but Meaningful เสียงร้อง... ที่ไม่มีใครได้ยิน ชื่อ ชื่อ The voice …That Unheard, but Meaningful เสียงร้อง... ที่ไม่มีใครได้ยิน การมีส่วนร่วมของ ผู้ด้อยโอกาสและภาค ประชาชนในการเข้าสู่ระบบ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โจทย์

3 วัตถุประสง ค์ ๑. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน และ ผู้ด้อยโอกาสในการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ ๒. ระดมความคิดเพื่อกำหนด หน้าที่ต่อตนเองในฐานะ ผู้ด้อยโอกาส หรืออาสาสมัคร ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส ๓. ระดมความคิดเพื่อตกผลึกใน การเสนอข้อเสนอแนะในเชิง นโยบาย

4 รองศาสตราจารย์ขัตติยา กรรณสูต คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติฯ รองศาสตราจารย์ขัตติยา กรรณสูต คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติฯ ประธาน ประจำห้อง ผู้ขับเคลื่อน กระบวนการ อาจารย์เจษฎา มิ่งสมร นักวิชาการอิสระ อาจารย์เจษฎา มิ่งสมร นักวิชาการอิสระ

5 เนื้อหาการสงเคราะห์ประเด็น สิทธิผู้ด้อยโอกาส ๑. การนำเสนอเนื้อหาจากงานวิจัย ๑. ๑การเข้าถึงกองทุนสวัสดิการ ชุมชนของผู้ด้อยโอกาส ๑. ๒สิทธิของคนไร้ที่พึ่ง ๑. ๓การมุ่งสู่สิทธิของคนไร้ทะเบียน ๒. เนื้อหาข้อเสนอเชิงนโยบายจากเวที ถอดบทเรียนศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส ๓๓ ศูนย์ ๓. เนื้อหาจากเวทีผู้ด้อยโอกาส ๕ กลุ่ม ในเรื่องของสิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

6 บทบาทและหน้าที่ประธาน ประจำห้อง ๑. ยกร่างเอกสาร เพื่อเสนอในห้องที่ ๔ (Input) ๑. ๑สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาส ๑. ๒แนวคิด / หลักการในการขับเคลื่อน The voice …That Unheard,but Meaningful เสียงร้อง... ที่ไม่มีใครได้ยิน แต่มี ความหมาย ๑. ๓การมีส่วนร่วมและความสำคัญของ ภาคประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในการ กำหนดหน้าที่ต่อตนเอง ชุมชน และ สังคม เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย ๑. ๔บทบาทของอาสาสมัคร ผู้ด้อยโอกาส ๑. ๕บทบาทและหน้าที่ของเครือข่ายที่ ทำงานกับผู้ด้อยโอกาสในการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ ๑. ๖ข้อเสนอแนะ

7 บทบาทและหน้าที่ประธาน ประจำห้อง ( ต่อ ) ๒. เป็นการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ๒. ๑วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อประเด็น สำคัญและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สาธารณะจากห้องที่ ๔ ๒. ๒นำเสนอข้อเสนอเพื่อพิจารณาและ ยกร่างมติสมัชชาพัฒนาสังคม ระดับชาติ เพื่อปรับและแก้ไขตามมติ ของผู้เข้าร่วมสมัชชา ( วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ) ผู้เข้าร่วม กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ๕ กลุ่ม ๘๐ – ๑๐๐ คน


ดาวน์โหลด ppt กรอบความคิด ห้องที่ ๔ The voice …That Unheard,but Meaningful เสียงร้อง... ที่ไม่มีใครได้ยิน แต่มี ความหมาย สมัชชาพัฒนาสังคมระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google