งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กสู่ประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กสู่ประชาคมอาเซียน
นางญาณี เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

2 สถานการณ์สิทธิเด็กในอาเซียน
นโยบาย/กลไก การพัฒนา การคุ้มครอง การคุ้มครอง เด็กกลุ่มพิเศษ - นิยามเด็กต่างกัน - ปรับกฎหมายใหม่ แต่ขาดการบังคับใช้ - ขาดระบบข้อมูล - ขาดระบบการติดตามการดำเนินงาน - ยังคงมีเด็กจำนวนมากไม่ได้จดทะเบียนเกิด - มีปัญหาเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก - การเข้าถึงการศึกษาที่เสมอภาค - เด็กพิการ - เด็กที่ปัญหาสถานะ - เด็กถูกละเมิดทางเพศ - แรงงานเด็ก - อายุขั้นต่ำของเด็กที่รับผิดทางอาญาต่างกัน

3 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในไทย
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 และมีการจัดทำแผนอย่างต่อเนื่อง เน้น การพัฒนา การป้องกันแก้ไข สนองต่อความต้องการตามช่วงวัย 2525 พิธีสารฯ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก พิธีสารฯ เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งด้วยอาวุธ พิธีสารฯ เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน 2535 2549 2549 2555 1. ประกันสิทธิ 2.มาตรการ ปฏิบัติ 3.เผยแพร่ 4.รายงาน

4 การประกันสิทธิ ผลักดันหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญา ไว้ในรัฐธรรมนูญ
ผลักดันหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญา ไว้ในรัฐธรรมนูญ ออก/ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา บรรจุแนวคิด หลักการ ไว้ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกลไกอำนวยการ (นิติบัญญัติ บริการ และตุลาการ)

5 สวัสดิภาพและสวัสดิการ
มาตรการดำเนินงาน ก.มหาดไทย: จดทะเบียนเกิด สมช.: นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สิทธิ สถานะบุคคล สุขภาพ การศึกษา สวัสดิภาพและสวัสดิการ กฎหมาย/ ยุติธรรม การตรวจสอบ กสม. : ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การคุ้มครอง สิทธิด้านต่าง ๆ ก.สาธารณสุข: พัฒนาคุณภาพชีวิต ศาลยุติธรรม/ศาลเยาวชนฯ /ก.ยุติธรรม ช่วยเหลือ เด็กที่มีปัญหาด้านกฎหมาย ก.ศึกษาธิการ การเข้าถึงและคุณภาพ การศึกษา ก.การพัฒนาสังคมฯ :สวัสดิภาพ/การคุ้มครอง ก.แรงงาน : อายุการจ้างงาน / แรงงานเด็ก

6 การเผยแพร่ การพัฒนาองค์ความรู้/หลักสูตร
การสร้างความเข้าใจผ่านการประชุม/สัมมนา/ การฝึกอบรม การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สิทธิ ปรับปรุงหลักสูตร สิทธิเด็ก หน้าที่ อาเซียน พัฒนา/คุ้มครอง

7 การจัดทำรายงาน ฉบับที่ 3 + 4 2554 ฉบับที่ 2 2542 ฉบับที่ 1 2539
ฉบับที่ 5+6 2560 - ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม - ป้องกัน/ห้ามการขายเด็ก การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก - ห้ามเกณฑ์เด็กเข้าไปมีส่วนในความขัดแย้งทางอาวุธ / กำหนดเป็นความเป็นทางอาญา - มาตรการสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง - พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการคุ้มครองเด็ก - ปรับปรุงกฎหมาย: พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ - ถอนข้อสงวน ข้อ 22 - ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา - ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ - ภาคธุรกิจกับสิทธิเด็ก - ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง - พัฒนาเด็กปฐมวัย

8 ผลกระทบของอาเซียนต่อเด็ก
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - มีการเคลื่อนย้ายประชากรด้านการท่องเที่ยว/บริการ แรงงานมีฝีมือ พัฒนาเด็ก/เยาวชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แข่งขัน บนความเสมอภาคและเป็นธรรม การศึกษา - เด็กเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นทั้งที่ติดตามผู้ปกครองและมาโดยลำพัง - อาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น - เด็กถูกทิ้ง พ่อแม่ไปทำงานนอกถิ่นฐาน - พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กโยกย้ายถิ่นฐานและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง - พัฒนาระบบป้องกัน/ปราบปราม เพิ่มความร่วมมือเรื่องการลงโทษผู้กระทำผิด โยกย้ายถิ่นฐาน - การใช้สื่อกว้างขวางขึ้น - เกิดอาชญากรรมกับเด็กเยาวชน เช่น สื่อลามก การล่อลวง - เสริมสร้างสื่อสร้างสรรค์ - พัฒนาศักยภาพการใช้สื่อเพื่อพัฒนา รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ การใช้สื่อ - พ่อแม่ต้องแข่งขัน - ความสัมพันธ์ครอบครัวลดลง - ส่งต่อผลพัฒนาการเด็ก เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว ครอบครัว

9 ข้อเสนอแนะการคุ้มครองเด็กสู่ประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะเด็กในการเข้าสู่อาเซียน พัฒนาคุณภาพเด็กตามช่วงวัย พัฒนาศักยภาพ ผู้ทำงาน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด การคุ้มครองทางสังคม กฎหมาย/แนวปฏิบัติ สร้างความร่วมมือ

10 WE CARE FOR CHILDREN ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google