งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตัวอย่างหลักฐานการรับเงิน ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙

2 หอพัก นกขมิ้นน้อย เลขที่ 12345 ถนนพญาไท เขตพญาไท กทม.
ตัวอย่าง ใบรับเงินประกัน หอพัก นกขมิ้นน้อย เลขที่ ถนนพญาไท เขตพญาไท กทม. วันที่ 29 เดือนมกราคม 2550 นามผู้ให้เช่า นายขมิ้น เหลืองอ่อน ที่อยู่ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. ผู้เช่า น.ส.รอบครอบ แสนฉลาด ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี ระยะเวลาเช่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ลำดับที่ รายการ จำนวนห้อง ค่าเช่าต่อห้อง จำนวนเงิน บาท ส.ต. 1 ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน 1,500 - 2 ค่าประกันความเสียหาย รวมเป็นเงิน สามพันบาทถ้วน 3,000 ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันทันที เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัย หรือเมื่อสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้ทำความเสียหาย ให้ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันภายใน 7 วัน โดยผู้ให้เช่ารับภาระค่าใช้จ่ายในการนำส่งคืนเงินประกันนั้นตามวิธีการที่ผู้เช่าแจ้งให้ทราบ ลงชื่อ.....นายขมิ้น เหลืองอ่อน.....ผู้รับเงิน (นายขมิ้น เหลืองอ่อน) ผู้ให้เช่า

3 ผลตามกฎหมาย หลักฐานการรับเงินไม่ใช้ข้อความตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศฯ ให้ถือว่า หลักฐานการรับเงินดังกล่าว มีข้อความนั้น หลักฐานการรับเงินใช้ข้อความที่ประกาศฯห้ามใช้ ให้ถือว่าหลักฐานการรับเงินดังกล่าว ไม่มีข้อความนั้น

4 โทษ มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็น นิติบุคคล กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดนั้นๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google